/srv/irclogs.ubuntu.com/2008/04/30/#ubuntu-irc.txt

compengii'm ubuntu-lb member and we used to have "ubotu" bot around, but it has been a while since it was down. could we have a replaced bot to join that channel?00:02
LjLjussio1, ping00:02
jussio1LjL: yes?00:02
LjLabove00:02
jussio1ahh00:02
LjLalthough, keep in mind the chanlimit00:03
jussio1yes, was thinking that.00:03
jussio1what is -lb?00:03
compengilebanon00:03
jussio1compengi: not at the moment. loco's will have to wait a bit for the bot. maybe in the next few days.00:04
compengihey LjL :)00:04
compengijussio1, i see..00:04
LjLhowdy compengi00:04
compengi:D00:04
compengiany ideas why Seveas dropped it??00:05
LjLcompengi, i can think i can *probably* make ubotwo stay and perhaps even work for a while00:05
LjLno guarantees00:05
naliothteh ubot3 is available00:05
compengiLjL, Okay.. i hope it would work for a bit :)00:09
LjLnalioth: then make it join please if it's not too loaded00:09
nalioththe DB on ubot3 is dated ( from the time seveas parted ) but it should hold us over00:12
LjLmine is as dated so00:12
cjwatsonI just twiddled #ubuntu-installer's access list to meet the usual guidelines. I think that channel predates formal IRC channel registration and things, but I thought I ought to mention it here anyway.08:24
cjwatson(I might be wrong, I might just have been unaware of registration requirements at the time)08:25
cjwatsonSeems to be listed on https://help.ubuntu.com/community/InternetRelayChat already, at least08:27
no0ticwhat happend to paste.ubuntu-nl.org?12:59
no0tic*happened13:00
jussio1no0tic: its gone, along with ubotu.13:00
no0ticjussio1, so we'd use paste.ubuntu.com ?13:00
no0ticjussio1, will ubotu return anytime soon? :)13:01
jussio1!bot13:01
ubottuI am ubottu, standing in for ubotu while he's getting his haircut done, nose powdered, updated and transitioned to his new, gorgeous looks in the near future ;)13:01
naliothno0tic: ask seveas13:01
no0ticnew version of ubotu, wow13:01
no0ticprobably modular, localized and so on?13:02
Pici:(13:02
* jussio1 huggles Pici13:02
no0ticPici, do you miss him?13:03
Picino0tic: Its depressing13:04
* no0tic hugs Pici 13:05
cjwatsonpaste.ubuntu.com should continue to work for the foreseeable future15:31
cjwatsonand is easier to remember anyway :-)15:31
jussio1no0tic: please rejoin, I was testing.16:58
NafalloMyrtti: webcam? var? :-)20:42
LjLi ditt huvud20:43
MyrttiJag köpte en användt bärbara från Tm_T's släktningar, Acer Aspire 310020:43
Myrttiden har webcam på20:43
Nafalloaha :-)20:43
Nafallodu far val saga till om du behover testa den eller sa :-P20:44
NafalloLjL: riktad mot mitt huvud... inte i ;-)20:44
Myrttioj, jag ser ut nästan en människa, inte en zombie20:44
Myrttimåste fiddla med html först20:45
LjLjag ser ut some en zombie men min webcam är so skit man inte kan se skillnad20:45
Nafalloamsn fungerar finfint for webcam :-)20:46
LjLamsn och fungera i samma frasen...20:46
Nafallojag anvander det dagligen, sa ja :-)20:47
LjLjaså? jag använder konqueror och konversation dagligen20:47
Myrttijag sovade bara en timme i morron20:47
LjLdom krashar också mer än dagligen20:47
Nafallohehe. jag har Ubuntu overallt. fungerar hur bra som helst och har inte mycket crasher nagonstans :-)20:48
NafalloMyrtti: huh?20:48
Myrttiingenting, glömma20:48
Nafalloforsoka gar ju :-P20:48
Myrttinästan färdig20:49
LjLden goda *och* dåliga saken med svenskan är att det inte finns en enda jävla översättare på nätet20:54
Myrttivar tyst nu20:54
LjLok20:55
Myrttiom du såg vad de "översättare" i nätet av Finska gjorde20:55
LjLmen jag såg det20:56
LjLmen det skulle vara olika det med svenskan20:57
LjL'cause it actually is a half-sane language20:57
Myrttikommer du ihåg med den websidan nada.kth nån nån som hade ordboken med svenska-finska oversättning?21:04
Myrttijag har inte mina bokmarkana i bärbarans epiphanyn21:04
Myrttiach ju21:05
Myrttihttp://lexin.nada.kth.se/sve-fin.html21:05
Myrttitack21:05
NafalloLjL: ehrm21:06
NafalloLjL: ah. du menar "automatisk" :-P21:07
Myrttinu glömde jag vad jag tänkte att säga21:07
Myrttiaha21:07
Myrttissst. hemlighet21:07
Myrttimin hostnamn + /cam21:08
Nafalloooh. fungerar.21:09
Nafalloforutom att den inte uppdaterar automagiskt :-)21:10
Nafalloeller jaha.21:10
Myrttimig och nano21:10
Nafallodet gor den. bara inte snabbt nog :-)21:10
Myrttinå men bilderna är kopiert över sshfs21:10
Nafallohaha!21:10
Nafallonice21:10
Myrttimyrtti@kani:~$ cp /media/webcam/index-online.html /media/webcam/index.html;mjpg_streamer -i "input_uvc.so -r 320x240 -f 1 -y" -o "output_file.so -f /home/myrtti/webcam -d 5000 -c /home/myrtti/cam";cp /media/webcam/webcam.jpg /media/webcam/webcam-offline.jpg;cp /media/webcam/index-offline.html /media/webcam/index.html21:11
Myrttimjpgstreamer har också nån fancypancy htmlsidan med olika java-appletterna och sånt, men jag tror inte på sånt21:13
MyrttiKISS fungerar21:13
Nafallo:-)21:16
Nafalloomg21:31
Nafalloden slutade uppdatera ocksa :-P21:31
Nafallonu maste jag ju uppdatera sjalv :-P21:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!