/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/12/#ubuntu-cat.txt

baguera14bona nit a tothom22:44
baguera14com per variar necessito ajuda22:44
baguera14m'he instal.lat el wine per poder jugar a jocs .exe pero quan els intento obrir em diu que no es poden crear arxius temporals. Algu sap com solucionar-ho22:45
baguera14?22:45

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!