/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/02/05/#ubuntu-vn.txt

firestorktrang chu voi forum dao nay sao vay cac nac06:23
firestorkkhong vao duoc06:23
afterlastangel><06:26
nobawk@ping13:51
ubot2pong13:51
CoconutCrabafterlastangel: bớ15:11
afterlastangelsao15:12
afterlastangelCoconutCrab: :-ss15:12
CoconutCrabờ xem nào15:13
CoconutCrabtrước hết là 2 cái acc cũ của mình trên forum mất tích15:13
CoconutCrabthứ 2 là mình reg acc mới thì nhéo thấy mail kích hoạt đâu15:13
CoconutCrabthứ 3 là ubuntu-vn nghỉ tết15:13
afterlastangel:-s15:15
afterlastangelwf15:15
afterlastangel15:15
afterlastangelThứ nhất + thứ 215:15
afterlastangelthì15:15
afterlastangelphải đợi nó chạy lại mới biết15:15
afterlastangel=))15:15
afterlastangelthứ 315:15
afterlastangelserver cháy ổ cứng nữa rồi15:15
afterlastangel:D15:15
afterlastangel...15:15
afterlastangelcó server mới nhưng đợi ông Khanh về có key mới đổi DNS được15:16
CoconutCrabuh huh15:16
CoconutCrab( : |15:16
CoconutCrabcháy nhéo gì cháy nhắm thê?15:17
afterlastangelai biết15:17
afterlastangel1 năm cháy 3,4 lần15:17
afterlastangel:-ss15:17
CoconutCrabxem con gì củ hành HDD to vậy?15:17
CoconutCrabgắn tản nhiệt ni tơ lỏng vào15:17
CoconutCrabD:15:17
afterlastangelcái www.tangthuvien.com15:18
afterlastangelđủ hành cái server chưa15:18
afterlastangel:-ss15:18
CoconutCrabuh huh15:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!