/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/04/#ubuntu-cat.txt

Itali-chanhola, algún em pot donar una ajufa?13:32
Itali-chan*ajuda13:33
Itali-chanacabo de treure espai a windows pero posar-lo en ubuntu13:33
Itali-chanen windows ara está be, perque tinc 15 gigas menys, pero en ubuntu em segueix mostrannt la mateixa memoria que abans13:33
Itali-chan:/13:33
Itali-chansi us plau ajudeu.me...13:34
=== locobot_4_2 is now known as locobot_4
=== locobot_4_2 is now known as locobot_4
=== dpm_ is now known as dpm
mixclose17:31
=== locobot_4_2 is now known as locobot_4

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!