/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/06/#ubuntu-cat.txt

guillemhola19:57
guillemhe demanat per estar a les llistes del LoCo team i rebre la info19:57
guillemsuposo que ja m'arribarà la confirmació19:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!