/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/17/#ubuntu-cat.txt

epilegbona tarda15:38
mdepalolbones15:40
epilegtinc una pregunta15:40
epilega ubuntu 32 bit es pot compilar a 64 bit amb gcc just instaŀlant gcc-multilib i amb l'opció -m6415:45
epilegcom puc fer el mateix a Fedora 32 bits?15:45
mdepalolni idea, hauries de mirar quin paquet de rpm conté les llibreries necessàries per fer això15:46
mdepalolbàsicament serà relacionat amb l'instal·lació de gcc que porti el sistema15:46
epilegja porto uns quants dies mirant-ho, i res de res15:46
mdepalolés que no tinc cap redhat aquí15:50
mdepalolamb el yum no trobes res ?15:50
epilegno noi, i a sobre, tot el que he preguntat en altres xats em diuen que no es pot fer, i quan els dic que a debian/ubuntu és tant complicat com instaŀlar aquest paquet, es queden de pedre.15:52
epilegpedra*15:52
epilega on dic fedora hi pots posar openSUSE, CentOS, etc.15:53
tsdgeosbueno15:54
tsdgeoscross compiling no es "dificil"15:54
tsdgeosper defecte gcc sap fer-ho15:54
epilegalguna guia de cross compiling?15:55
tsdgeosel problema15:55
tsdgeoses toteles les llibreries q pugis usar15:55
tsdgeosque tambe les necessites en l'altre versio15:55
tsdgeosaixo es el q es dificil :D15:55
epilegque vols dir amb l'altre versió?15:56
tsdgeosdoncs q si fas servir qt al teu programa15:57
tsdgeosdoncs et fa falta el qt de 64 bits15:57
tsdgeosper que compili15:57
tsdgeostot depen de les dependencies q tingui el teu programa15:57
epileghome, amb això ja hi compto, de fet a ubuntu també passa15:57
tsdgeosok15:58
tsdgeosllavors a qualsevol gcc hauries de poder usar -m6415:58
tsdgeosquin problema tens?15:58
epilegque casca15:58
epilega fedora15:58
tsdgeosdefineix "casca"15:58
epilegque compila però no enllaça15:59
epilegpera que ara no n'estic segur, un moment15:59
tsdgeosllavors et falten les llibreries q donguin aquest simbols15:59
epilegmira, a fedora 13 32 bit16:05
epileg$ gcc c.c16:05
epilegno torna cap error16:05
epilegen canvi16:05
epileg$ gcc -m64 c.c16:06
epilegc.c:1: sorry, unimplemented: 64-bit mode not compiled in16:06
tsdgeoswops16:08
tsdgeosok16:08
tsdgeosculpa de l'empaquetador llavors16:08
epileg... i el de openSUSE, i el de CentOS, i el de.....16:08
epilegjo crec que aquí hi ha hagut una mena de confusió. Una cosa és compilar i l'altre és executar16:10
epilegho dic perquè a fedora 64 bits no hi ha cap problema en compilar a 32 bits amb $ gcc -m32 c.c16:11
epilega veure si en papapep entra un dia pel canal a veure que m'explica sobre això. Es que és un trànsfuga d'Ubuntu a Fedora... ;-)16:15
=== tsdgeos_ is now known as tsdgeos

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!