/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/22/#ubuntu-cat.txt

claudia_trsahola10:58
claudia_trsaalgun em diu com formateja la pc per linux10:59
epilegbones alexm!11:01
alexmbon dia, epileg :)11:20
virbr0Hola?11:22
virbr0Hola?11:24
=== jmarchante is now known as virbr0
PRF34hola18:53
=== tsdgeos_ is now known as tsdgeos
AeryalHola bona nit20:47
tsdgeoshola20:47
Aeryalestic segur que es una pregunta molt tonta per vosaltres20:49
Aeryalpero necessitaria saber la comanda per instalar un paquet que tinc a l'escriptori20:49
epilegAeryal: bona nit20:50
epilegtens dues opcions.20:50
Aeryalperdoneu esque porto ja una bona estona intentar fer una cosa amb un programa i no me'n surto20:51
epilegl'ordre és: $ sudo dpkg -i nom-del-paquet.deb20:51
Aeryalperdoneu, no us ho he dit, pero el paquet es .tar.gz20:52
epilegperò aquesta ordre no t'instaŀlarà les dependències, si és que li calen al paquet deb20:52
epilegufff20:52
epilegaixí res20:52
epilegquin paquet és concretament?20:52
Aeryalés dificil? :(20:52
epilegdepen20:52
epilegperò més difícil que si for un paquet deb, segur20:53
Aeryalqtoctave-0.10.1.tar.gz20:53
epilegfos*20:53
Aeryalesque al centre de programari hi ha una versió anterior, i aquesta me l'he baixada de la web20:54
epilegals dipòsits hi ha la versió 0.9.2+svn25520:54
epilegno et serveix?20:54
epilegd'acord, un moment20:54
Aeryalla que m'he baixat avui primer era una 0.8.X20:54
Aeryali no em funcionava be l'eina per baixar paquets i llibreries20:55
Aeryalaquesta que dius és més nova que la que he provat abans20:55
epilegdoncs per instaŀlar aquesta que et dic, només has de fer a la línia dordres això: $ sudo apt-get install qtoctave20:56
Aeryalok, ara provaré això20:56
Aeryalme l'acabo d'instal·lar20:57
Aeryali a l'About em diu això: QtOctave version 0.8.220:57
epileg!?20:58
UbuCatI don't know anything about20:58
Aeryala veure20:59
Aeryalés igual, em quedo amb aquesta, si aconsegueixo resoldre el següent problema20:59
epilegquina versió de l'ubuntu tens instaŀlada?20:59
Aeryalno me'n recordo21:01
Aeryalla darrera LTS diria21:01
epilegaha21:01
Aeryala veure21:01
Aeryalsi m'explico amb claredat21:01
epilegllavors és normal que tinguis la 0.8.221:01
Aeryalperquè?21:02
epilegperquè la versió de qtoctave per a l'última ubuntu LTS és aquesta21:02
Aeryalok21:03
Aeryalwenu, tinc instalat l'octave i el Qtoctave aquest21:03
Aeryalque té una eina per instalar "llibreries"21:03
Aeryal(o se suposa que la té)21:03
Aeryalno me'n surto a l'hora d'instalar la llibreria que necessito21:04
Aeryalsuposo que pensareu que he entrat aqui abans d'intentar resoldre-ho jo sol mirant les FAQ i els forums21:04
Aeryalprimer he anat a mirar les FAQ, i alla, la primera de totes tracta aquest problema21:05
Aeryalperò no entenc la solució que em proposen21:05
M3lkorhola21:07
AeryalHola21:08
M3lkorjo mai he utilitzat el octave,sempre gaste el matlab21:08
M3lkorno puc ajudarte ho senc21:08
Aeryalhi ha una versió de matlab per linux?21:09
M3lkorsi21:09
M3lkora 64 bits21:09
Aeryalamb possibilitat de ser instalada per una persona normal, sense haver de saber molt de linux?21:09
M3lkorno gaire21:10
M3lkorte un manual21:10
epilegM3lkor: llicències?21:10
M3lkoruniversitat :P21:10
M3lkorhola epileg21:10
epilegbones M3lkor21:10
M3lkorhe aconseguit la licencia de la universitat ^^21:10
Aeryalaleshores res, jo no tinc llicència21:10
epilegja ho sé jo, però en Aeryal potser nop, per això ho dic21:10
epilegquines biblioteques et calen Aeryal?21:11
M3lkorestic molt content de fa un mes l'universitat ha donat accés a les licencies dels programes que faig ús21:11
Aeryaluna per resoldre equacions diferencials amb mètodes numèrics21:11
Aeryalpero resulta que al meu octave li falta un script per poder instalar llibreries21:12
M3lkor:S21:12
Aeryali aquest script esta dintre d'una llibreria21:12
Aeryalaleshores com ho haig de fer?21:12
M3lkorAeryal que estudies si no es molt preguntar?21:12
Aeryaltelecos (encara que potser no ho sembli)21:13
M3lkorjo Matemàtiques21:13
Aeryalmolt bé21:13
Aeryaljo ara haig de fer un treball de mates21:13
M3lkorjo gastaba el maxima per a ecuacions diferencials,21:14
Aeryalcrec que hauré de tornar a windows per tenir alguna cosa que funcioni T_T21:14
M3lkorpero ja fa temps d'aixo21:14
Aeryalhttp://octave.sourceforge.net/FAQ.html21:19
Aeryalfins després! =)21:37
M3lkorfins despres21:37

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!