/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/26/#ubuntu-nl-mwanzo-klas.txt

=== keimpe is now known as UndiFineD
FOADHallo?18:43
FOADBah.18:44
CugelAch.19:27
FOAD:(19:33
FOADZo jammer.19:33
FOADIk heb de hele week zitten blokken.19:33
CugelAlles omdat commandoline zijn jaarlijkse bowlinguitje heeft.19:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!