/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/28/#ubuntu-cat.txt

anxelbones14:09
anxelalgo em pot ajudar en un problema plis?14:10
anxeleoo14:13
anxelhi ha algu14:13
anxelwola14:13
anxelholalaa14:16
anxelhi ha algu?14:16
anxeltinc un petit problema al gestor d'actualitzacions14:16
anxeleoo14:24
anxelhi ha algu14:24
anxeleooo14:24
epileghola14:24
epilegdigues anxel14:25
anxelhola14:25
anxeldoncs aixo14:25
anxelem surt aixo al una finestra14:25
anxeldel gestor d'actualitzacions14:26
anxelS'ha produït un error irresoluble mentre s'inicialitzava la informació de paquets.  Informeu d'aquest error de l'update-manager i incloeu el missatge següent:  'E:El tipus «http://archive.canonical.com/ubuntu/maverick» no és conegut en la línia 1 de la llista de fonts /etc/apt/sources.list.d/canonical_partner.list'14:26
anxelaixo surt14:26
epilegsembla que hi ha una discrepància14:29
anxelaha...14:29
anxelumm. i que podria fer?14:29
epilegquina versió d'ubuntu tens instaŀlada?14:30
anxel10.1014:33
anxeltinc que dir també que abans d'aquest error em surtia un altre. Vaig mirar en un foro algo per intentar arregla-ho, però crec que la vaig cagar més14:34
epilegi obres el synaptic, que et diu?14:35
anxeltambe surt error14:35
epilegiquin?14:35
anxelcrec que em diu lo mateix14:35
epilegassegura't14:35
anxelhttp://paste.ubuntu.com/586453/14:36
epilegfes això a la línia d'ordres:14:38
epileg$ cat /etc/apt/sources.list14:38
anxelok14:39
epilegque t'ha dit?14:39
anxelu fique a la consola conforme u has posat?14:40
epilegexacte, sense el dollar14:40
anxelok14:40
anxelhttp://paste.ubuntu.com/586455/14:41
anxelsurt tot aixo14:41
epilega veure, fes això des de la línia d'ordres:14:46
epileg$ sudo dpkg --configure -a14:46
epilegi després:14:47
epilegsudo apt-get update14:47
anxelokis14:47
epilegha anat bé?14:47
anxelE: El tipus «http://archive.canonical.com/ubuntu/maverick» no és conegut en la línia 1 de la llista de fonts /etc/apt/sources.list.d/canonical_partner.list E: No s'ha pogut llegir la llista de les fonts.14:48
anxelme diu lo matex14:48
anxelcrec14:48
epilegno home! dic que si ha anat bé l'a línia d'ordres14:48
anxelhttp://paste.ubuntu.com/586458/14:48
anxelemm14:48
anxello primer que he ficat no ha passat res14:49
anxelno ma dit res la consola14:49
anxelcom si res14:49
pascal_ hola14:49
anxeli a lo segon doncs surt axo que he dexat al paste14:49
epilegmolt bé14:49
epileganxel: hauràs d'editar un fitxer de text, ves amb molt de compte14:50
anxelok14:50
pascal_algu sap com connectar el wireless? soc nou i no en tinc ni idea14:50
epilegfes això:14:50
epilegsudo gedit /etc/apt/sources.list.d/canonical_partner.list14:50
epilegi quan s'obri l'editor, al principi de la primera línia hi afegeixes un coixinet14:51
epileges a dir, la línia14:52
epileg«http://archive.canonical.com/ubuntu/maverick»14:52
epilegha de passar a ser14:52
epileg«# http://archive.canonical.com/ubuntu/maverick»14:52
anxeldespres del coxinet fico una separacio no?14:52
anxelse ma obert com una lllibreta i surt alla la direccio http d'una web14:52
epileghas llegit el que t'he dit?14:53
anxelok14:54
epilegja ho has fet?14:55
anxelli dono a Desa, no?14:55
epilegsip, però no el tanquis de moment14:55
anxelokis14:55
anxelja esta, le desat i la llibreta continua oberta14:55
epilegara prova a veure que passa14:55
anxelOSTRES14:56
anxelja va crec!14:56
anxelguai =)14:56
anxelok14:56
epilegdoncs ja està14:56
anxelper aqui es a on me vaig quedar14:56
anxelesque abans em surtia tot be14:56
anxelpero li donava a actualitzar, i se petava14:56
anxelvaig a vore si continua fentho14:56
epilegvinga14:56
anxelbua que mal rotllo14:57
anxelpareix que estic en les matexes que al principi14:57
anxeles ficar la clau, i es queda alla un rato pensant la finestra, i no es baxa res14:58
anxelque pot ser?14:58
epilegla clau a on?14:58
epilega veure, que et diu això?14:59
epileg$ cat /etc/apt/sources.list.d/canonical_partner.list14:59
anxelhttp://paste.ubuntu.com/586463/15:00
anxelpareix que diu axo15:00
epilegcom!?15:02
anxelsi, surt axo15:02
anxelbuas, sa encallat la finestra. Estava com el tenia abans15:02
anxelno surt cap missatge ni res. Fiques la contraseña quan te diu d'actualitzar i alla es queda.15:03
epilegperò perquè has afegit la línia «sudo gedit /etc/apt/sources.list.d/canonical_partner.list » al fitxer!?15:03
anxeljo no he afegit axo15:04
epilegllavors, si us plau, em pots posar el que et torna: $ cat /etc/apt/sources.list.d/canonical_partner.list15:04
anxelanxel@anxel-SATELLITE-T130:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/canonical_partner.list# http://archive.canonical.com/ubuntu/maverick partner anxel@anxel-SATELLITE-T130:~$15:06
anxelaxo surt15:06
anxelque pot ser?15:08
epilegtorna a fer això:15:09
epileg$ sudo dpkg --configure -a15:09
epilegi deprés:15:09
epileg$ sudo apt-get update15:09
epilegi em dius que t'explica l'ordinador15:09
anxelhttp://paste.ubuntu.com/586464/15:10
anxelsurt tot axo15:10
epilegdoncs ara fes:15:11
epileg$ sudo apt-get dist-upgrade15:11
epilegi digues que t'explica15:12
anxelme diu que vol actualitzar uns 280 megues de algo15:12
anxelli dono que si, no?15:13
epilegdoncs això és el que li cal actualitzar el teu sistema,  digues-li que sí15:13
epilegquan estigui digues que t'ha explicat, només amb les últimes línies n'hi haurà prou15:14
anxelok15:15
anxelcrec que trigara una mica15:19
anxelque esta fent el meu ordinador ara?15:20
anxelper cert, una pregunteta més: Quan inicio l'ubuntu, a la pantalla aquesta del grub, conforme sactualitza, se me van acumulant versions de lubuntu a la llista. No hi ha que fer com borrar-ho oi?15:21
epilegestà actualitzant15:21
epilegaixò vol dir que primer ha de descarregar les actualitzacions15:21
anxelaha15:22
epilegquan hagis acabat l'actualització t'explicaré com fer eliminar els kernels que ja no fas servir15:26
anxelguai :)15:28
anxelsi, perque imagino que aixo son versions antigues de lubuntu, i ocuparan bastant lloc al disc dur15:28
anxelhhe15:28
epilegperò quan ho facis, hauràs d'anar molt en compte de no fer res que no calgui, d'acord?15:30
anxelespera, me diu que reincii el firefox15:30
anxelara torno15:30
anxelweno espera, que a acabat i han surtir les ultimes linees que vols15:30
anxelhttp://paste.ubuntu.com/586470/15:31
anxelaxo es lo ultim que ha surtit a la consola15:31
anxeli pareix que ja ha acabat15:31
epilegperfecte!15:32
anxeldoncs que faig15:32
epilegara ja barrufa15:32
anxelreinicii el firefox com me demana?15:32
epilegnop, talca-ho tot i reinicia el sistema15:33
anxelokis ara reinicii tot el pc15:33
anxelara torno15:33
epilegdew15:34
anxelokis15:37
anxelja esta15:37
anxelper cert15:37
anxelel mozilla ara es diu Namoroka15:38
anxelperque'15:38
anxel?15:38
epilegcom?15:38
epilegel firefox vols dir?15:38
anxelsi si15:38
anxelse diu dun altra forma15:38
epilegdoncs el meu se segueix dient igual. no ho entenc15:38
anxelja, els menus i tot continuel igual15:39
anxelpero no se15:39
anxeldiu axo15:39
anxelnamoroka15:39
anxeljo se que han tret ja el firefox 415:39
epilegen fi, sembla que és una versió del firefox15:40
anxelcom l'actualitzo15:40
anxela 4?15:40
epilegespera't a la propera versió d'ubuntu15:40
epileg:-)15:41
anxeli axo?15:41
anxelweno, supose que sera perque instalarla sera un jaleo15:41
epilegno ho sé, però no ho he provat15:41
epilegescolta, això dels kernels15:41
anxelvolia instalarme el zdoom, pero quan vaig vore tot loq ue es tenia que fer, vaig dir, millor en un xat com aquestos un dia en mes temps Xb15:42
anxelsi, digam axo dels kernels15:42
anxeli acabem ja :)15:42
epilegves amb compte amb el que instaŀles fora dels dipòsits15:42
epilegdit això, obre el synaptic15:43
anxelok15:43
anxelOKI15:44
epilega baix a l'esquerra, prem el botó «estat»15:44
anxelok15:45
anxelja esta15:45
epilega l'esquerra a dalt, prem «instaŀlat»15:46
anxelja esta15:46
epilegara, a dalt a la dreta, a «cerca ràpida» posa «2.6.35»15:47
anxelja esta15:47
epilegara suposo que et surt una llista dels paquets instaŀlats, oi?15:48
anxelsi si15:48
anxelsurten uns 15 elements a la llista15:48
epilegdoncs l'actual son tres paquets15:49
anxel...15:49
anxeldoncs en aixo...15:49
epilegels que tenen al nom, 2.6.35-2815:49
anxelque tindre que esborrar..15:49
epilegtots els que NO siguin 2.6.35-2815:49
anxelels que no siguin axo, 2.6.35-28?15:49
anxelok15:50
epilegexacte, ves amb molt de compte eh15:50
anxelvaig a fer ho15:50
epilegde fet, els altres han de tenir un número menor15:50
epilegmenor a 2815:50
anxelaha15:51
anxelcrec que no em deixa assenyalar-los15:51
epilegcom que no?15:51
epilega sobre de la línia, fes clic amb el botó dret, i tria «marca per a eliminar completament»15:52
anxela vore..15:53
anxeloki15:54
anxelja u fagi15:54
epilegsobretot, no la espifiïs aquí eh15:54
anxelok15:55
anxelei15:55
anxelu borre tot lo que no siga 2.6.35-28, o deixe la 27?15:55
epilegnop, també la pots eliminar15:56
anxelok15:57
epilegal final t'han de quedar 3 fitxers, «linux-headers-2.6.35-28», «linux-headers-2.6.35-28-generic» i «linux-image-2.6.35-28-generic»15:57
anxelaha, ok, nomes han quedat tres elements15:57
epilegja has desinstaŀlat els altres paquets?15:57
anxelno, ara vaig a ferho15:58
epilegvinga!15:58
anxelja esta fent ho15:58
epilegun cop acabi, pots reiniciar per comprovar que només hi ha un kernel al grub16:00
anxelha funcionat16:17
anxelgracies epileg per la ajuda16:17
anxel:)16:17
anxelem desconectu que he de fer coses16:17
epilegde res16:17
anxeladeu i endavant16:18
anxel;)16:18
=== toniher__ is now known as toniher_casa

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!