/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/30/#ubuntu-no.txt

SlimGNoen som vet hvorfor jeg får forskjellige resultat med "echo apple | md5sum" i bash, og "md5(apple)" i php?18:13
Kageenewline, antagelig?18:13
Kageeecho -n apple | md5sum18:13
Kagee1f3870be274f6c49b3e31a0c6728957f18:13
Kageeecho apple | md5sum18:14
Kagee30c6677b833454ad2df762d3c98d240918:14
SlimGder ja, veldig fint å vite for fremtiden, takk Kagee 18:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!