/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/07/#ubuntu-il.txt

GuySoftתמיכה בפייסבוק ליישור לימין של עברית!: http://userscripts.org/scripts/images/10066500:34
HoborgLogin – Userscripts.org @ userscripts.org00:34
asw3של הקוף?00:34
GuySoftasw3, אכן :)00:38
GuySoftפידבק אנשים! תפיצו ותפדבקו!00:38
asw3חבל שאני לא מבין במה מדובר כי אני לא משתמש בפייס בוק00:38
asw3פתחתי חשבון ולא הבנתי מה כל הבלגן סביב זה00:38
GuySoft... יש כאן מישהו שהוא כן 70% מהמשתמשים בארץ?00:49
asw3שמע אבל כל סקריפט שמשפר מגיע לו צלש00:51
asw3גם אם הוא לא משרת אותך00:51
asw3עדיין זה עבודה00:52
=== matanya_ is now known as matanya
serfusפגישה עוד שעה?16:13
Shualdonמישהו הודיע על זה...?16:13
serfusאני חושב שלא16:15
Shualdonפה חשדתי!16:15
serfusאני לא הייתי בבית היום/אתמול16:15
serfusאני יכול לשלוח עכשיו, נראה לך פרקטי? Shualdon16:15
Shualdonתנסה.16:16
serfusmoshe742, trew100 nicoco  אתם פנויים לפגישה בשבע?16:24
nicocoבעע16:24
nicocoאולי כן אולי לא16:24
nicocoנראה ב716:24
serfushatul, באת לפגישה?16:24
hatulserfus: בערך, אני אהיה מחובר אבל לא יודע אם אני אהיה ליד המחשב.16:25
serfusאוקיי, אז בנתיים יש לנו 2-4 אנשים16:25
Kanuusanלא היה אמור להתחיל לפני כמה דקות?16:59
Laviעוד דקה..16:59
Kanuusanאין בעיה :)16:59
LaviP=17:00
serfusמי פה לפגישה?17:00
Laviאני.17:00
Shualdon!17:00
Gargamel64.17:00
serfusאוקיי17:01
Shualdonמשה? דור?17:01
serfusאז אנחנו 4 אנשים17:01
serfusדור לא מחובר בכלל ומשה לא עונה17:01
Shualdonניסית להתקשר?17:01
Gargamel64פעם קודמת הפגישה התבטלה, וזאת שלפניה (פברואר) התחילה ב-19:30 בערך17:01
serfusלא17:01
Gargamel64אז זה בסדר לא?17:01
Shualdonתנסה17:01
Gargamel64מה לא?17:01
serfusאני חושב לנסות לקיים מעין פגישה ברשימת הדיוור17:02
Laviזו הפעם הראשונה שאני נוכח בפגישה כזו.. אז אני מצטער אם זו שאלה מפגרת.. אבל אם אנחנו רק 4.. שאר האנשים ברשימה.. למה הם פה?17:02
serfusאנשים לא מגיעים לפגישות17:02
shimi810פגישה?17:02
serfusאני חושב שהיה הכי טוב במצב הזה לעבור על הנושאים ברשימת הדיוור ולנסות לקיים פגישת צ'אט בחודש הבא17:03
serfusמי בעד פגישה עכשיו?17:03
serfusומי נגד?17:03
serfus-117:03
Laviאני בעד.. אני מניח שזה בגלל שאני כבר פה ולא בגלל סיבה אחרת.. אז ניתן להתעלם מהקול שלי.17:03
Gargamel64אפשר לדחות בחצי שעה או שעה או משהו17:03
Gargamel64לא חייבים לעבור למיילים עדיין17:04
serfusGargamel64, אני לא חושב שזה יעזור הרבה17:04
serfusהמצב הזה ככה כבר כמה חודשים17:04
Gargamel64serfus: לפני חודשיים זה עזר17:04
serfusשכמעט ולא מגיעים אנשים לפגישות17:04
serfusזה לא יעיל ככה17:05
serfusוההחלטות מתקבלות על ידי מספר מצומצם של אנשים17:06
serfusשזה מצב שאני מאוד לא אוהב17:06
shimi810בגלל זה אני מעדיף החלטות ודיונים ברשימת התפוצה..17:07
serfusאחרי כל מה שהקהילה עברה בשנה האחרונה, אנחנו חייבים לשמור עליה דמוקרטית17:07
serfusshimi810, אני גם בעד17:07
serfusבואו נצביע מי בעד ומי נגד17:07
Lavi*בעד דיונים ברשימות תפוצה.17:07
serfusבעד להעביר לרשימת הדיוור, נגד לקיים אותה עכשיו17:07
serfusLavi, לא באופן קבוע, רק בנוגע להיום17:08
serfusואז נראה לאן ממשיכים17:08
serfusאני בעד לוותר על הפגישה היום17:08
Gargamel64נגד רשימות תפוצה (גם באופן כללי)17:08
shimi810בעד לוותר על הפגישה היום17:08
serfusעוד מישהו רוצה להצביע...?17:09
moragosנגד להעביר לרשימת דיוור17:09
hatulנגד רשימות תפוצה בעד פרום או אתר דומה.17:09
moragosאני גם בעד פורום או אתר דומה17:09
serfushatul, מדובר על היום באופן חד פעמי ונחליט במועד אחר17:09
hatulדרך אגב, זו גם לא שעה ממש נוחה לי בדיוק הילדים הולכים לישון.17:09
serfusכי שוב פעם, אי אפשר להחליט החלטות חשובות לקהילה רק מספר מצומצם של אנשים17:09
Gargamel64אני חושב שאחת הסיבות שנטוש פה היא השעה17:09
Gargamel64בסביבות 21-22 די מלא פה17:10
Gargamel64אתם נחפזים למסקנות עם רשימות התפוצה17:10
Gargamel64הבעיה היא השעה17:10
serfusGargamel64, השעה נבחרה על ידי רוב בקהילה17:10
Gargamel64serfus: סבבה, אז משנים את זה, כי זה לא עובד17:10
Gargamel64*"עי הצבעה כמובן17:10
moragosאם זה נבחר ממזמן אז בהחלט אפשר להעלות את זה להצבעה חוזרת17:10
serfusGargamel64, אז את ההחלטה הזאת, כמו רבות אחרות, כל הקהילה צריכה להחליט17:10
Gargamel64serfus: לא אמרתי שלא17:11
serfusלא ככה על ידי 5 אנשים17:11
serfusאני גם חושב שצריך להעביר שעה/לעבור לפורום/רשימת דיוור17:11
serfusאבל כרגע תצביעו על עכשיו17:11
Shualdonיש לי רעיון17:11
serfusבאופן חד פעמי17:11
serfusהאם לקיים את הפגישה או לא?17:11
Shualdonהאו ננסה היום - חדש פעמי - לשנות את השעה ל-917:11
Shualdonתכתוב ברשימת תפוצה שהפגישה זזה לשעה 917:11
Shualdonונראה כמה יהיו17:11
Gargamel64Shualdon: השאלה אם זה בסדר להחליט את זה בהתרעה קצרה17:11
serfusעדיין יהיו מעט אנשים יחסית בגלל ההתרעה הקצרה17:12
Shualdonעכשיו זה היה בהתראה קצרה17:12
Shualdonויש עוד שעתיים ל-917:12
hatulאני לא אהיה, יש לי פגישה אז.17:12
serfusאם כבר נזיז שעה, אז גם יום17:12
Shualdonבתקווה שאנשים יראו17:12
serfusבכל מקרה, אנחנו מתפזרים17:13
serfusצריך להחליט בנוגע לעכשיו דבר ראשון17:13
serfusואחר כך לראות מה עושים בהמשך17:13
serfusכי יש לי עוד אלף דברים לעשות למחר, ואם לא תיהיה פגישה, אני מעדיף לזוז17:13
shimi810אז נחכה לתשע (לפי שועלדון) ואם גם אז לא יהיו נעביר לרשימת התפוצה... אני בעד להעביר כבר עכשיו.17:14
Gargamel64העניין הוא שצריך להחליט קודם אם לבטל את הפגישה היום, או לדחות אותה (היום) לשעה מאוחרת יותר17:14
serfusנכון, כרגע צריך להחליט האם יש פגישה או לא17:15
serfusרק אם לא, אז נחשוב מה עושים17:15
Shualdonנדחה ל-917:15
Gargamel64אז לדעתי או שמבטלים, ואז כלום לא יקרה, או שדוחים ל-21 ורואים כבר אז מה יהיה17:15
serfusלדעתי לדחות לתשע היום זה לא פותר כלום כי ההתרעה עדיין קצרה מדי17:16
Gargamel64ככה שאני בעד לדחות לשעה מאוחרת יותר17:16
kaplanהשאלה אם מספיק אנשים בכלל יקבלו את ההודעה שזה עובר לתשע17:16
Laviאני לא חושב שלדחות יעזור יותר מדיי17:16
Gargamel64serfus: זה נכון, אבל זה יותר טוב מכלום. וזה מה שניסיתי להגיד17:16
serfushey kaplan17:16
Laviגם אם השעה היא הבעיה.. הרוב לא יקבל את ההודעה ויחשוב וכבר החמיץ או שכח.17:16
serfusנכון17:16
serfusהיום, בנוסף לכך שבדרך כלל לא מגיעים הרבה לפגישות, ההודעה נשלחה מאוחר מדי17:17
moragosיש לנו פורום שאפשר ליצור בו סקר האם כן או לא להעביר לרשימת תפוצה מייל?17:17
serfusmoragos, כן17:17
moragosאפשר לנעול אותו מחר או מחרתיים17:17
moragosולשלוח במייל שיש בעמוד הזה סקר עם שאלה17:17
moragosוזהו17:17
moragosלא צריך לחכות שאנשים יגיעו17:18
serfusגם אפשרי17:18
serfusאבל קודם כל בואו נחליט האם עכשיו ברגע זה תתקיים פגישה או לא17:18
shimi810נראה לך שכן? אם אתה רוצה פגישה של כמה אנשים, סבבה.17:19
moragosזאת הפגישה הראשונה שלי, אז אני לא יודע כמה אנשים יש בדרך כלל. אבל לדעתי אם יש מתחת לאחוז מסויים של המשתתפים הרגילים אין טעם לבצע פגישה17:19
serfusאני מעדיך לא עכשיו17:19
Laviאני חושב שעדיף לקיים עכשיו פגישה מצומצמת ולדאוג למה שיהיה כבר ברשימת התפוצה.. כי עד עכשיו עברו 20 דקות שיקרות אולי לחלק ולא היה שום דיון..17:19
Gargamel64אגב, שימו לב כל הזמן הזה שאנשים נכנסים17:19
Gargamel64זה רק מחזק את הטענה שזה מוקדם מדי17:20
Gargamel64לא שאין אנשים17:20
serfusיכול להיות17:20
Laviאם כך אז עדיף לקבל החלטה מהירה אם לדחות בכדיי שההודעה למייל תצא מהר ככל האפשר17:20
serfusאבל זאת לא השאלה עכשיו17:20
kaplanלדבר אפשר בכל מקרה לדעתי... מקסימום דוחים את ההחלטה אם לא יהיו עד אז מספיק אנשים17:21
serfusמי שרוצה את הפגישה עכשיו שיכתוב +1, מי שמעדיף לדחות/לפורום/למייל/או כל דבר אחר שיכתוב -117:21
Laviכן.. אפשר לעשות דיון ולהתחיל לכוון... ולשלוח סיכום שיחה במייל ושכל הקהילה תצביע...17:21
Lavi+117:21
moragos+117:22
Gargamel64-117:22
Shualdonנראה שעכשיו יש מספיק17:22
Shualdonאז אני בעד17:22
Shualdon+117:22
trew100+117:22
kaplan+117:23
shimi810+117:23
serfusאז הפגישה תתקיים עכשיו17:23
serfusרשימת הנושאים נמצאת בלינק17:24
serfushttp://ubuntu-il.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A_%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94_(Agenda)17:24
Hoborgמהלך פגישה (Agenda) – ויקי אובונטו ישראל @ ubuntu-il.org17:24
serfusמישהו רוצה לנהל את הפגישה או שאני אעשה זאת?17:24
serfusנעשה אותה בלי בוט, כי אין כלום מוכן17:24
Laviאם ארצה להעלות נושא ללא הודעה מראש (בפגישה הזו)17:25
Laviזה אפשרי?17:25
serfusLavi, אתה בהחלט מוזמן17:25
shimi810רק שמישהו יידאג ללוג לוויקי, לי לא יהיה לוג הפעם17:25
serfusתמיד עדיף לכתוב מלפני אבל נושאים מתקבלים כל הזמן17:25
serfusאז אני אנהל את הפגישה17:25
serfusshimi810, הנושא הראשון שלך17:26
shimi810הכל ברור לא?17:26
serfusאז אני אתן קצת רקע17:27
serfusהרבה זמן היה שירות של קנוניקל שנקרא shipit, בו ניתן היה להזמין דיסקים רשמיים בחינם17:27
serfusבמחזור הזה (11.4) הוחלט לסגור את השירות17:27
serfusאז את הגרסה הזאת, יקבלו רק קבוצות לוקו מאושרות17:28
serfusאנחנו כרגע קבוצה מאושרת, אך אנחנו בסכנה של אי אישור מחדש17:28
serfusבכל מקרה, אני כבר הזמנתי17:28
serfusהיום בצהריים17:28
serfusאם נקבל אז זה יהיה מעולה, אם לא - נוכל להסתדר משם בדרכים אחרות17:29
Lavi*סורי שאני קוטע.. אפשר לשאול מה הם התנאים של קבוצה מאושרת?17:29
serfusכרגע יש לנו בערך 2 ארגזים של דיסקים17:29
Shualdonלמה שלא נקבל?17:29
serfusLavi, https://wiki.ubuntu.com/LoCoGettingApproved17:29
HoborgLoCoGettingApproved - Ubuntu Wiki @ wiki.ubuntu.com17:29
serfusShualdon, יכול להיות שלא נהיה מאושרים עד אז17:29
serfusאבל אני מקווה מאוד שזה לא יקרה17:29
Shualdonלמה לא?17:29
serfusשלחתי כבר מייל למועצת הלוקו בדבר הארכה17:29
serfusShualdon, למה לא מה?17:30
Shualdonלמה שלא יאשרו אותנו...?17:30
serfusהלוקו לא במצב מעולה17:30
Shualdon:|17:30
serfusאנחנו צריכים לתת גז רציני אם אנחנו רוצים להתקבל מחדש17:30
serfusיש לנו כמה אירועים בכוונת17:30
serfusואנחנו משתפרים עם הזמן17:30
serfusאבל לדעתי, בנתיים זה לא יהיה מספיק כדי לעבור אישור מחדש17:30
Shualdonטוב...17:31
serfusיש שאלות?17:31
=== Guest86158 is now known as MichealH
serfusמישהו רוצה להגיד עוד משהו בנושא או שנעבור לנושא הבא?17:31
moragosלא הבנתי מה השאלה17:32
trew100נושא הבא17:32
Gargamel64serfus: מה זה אומר "לא במצב מעולה"?17:32
serfusGargamel64, הלוקו לא מאוד פעיל כמו שהוא יכול להיות, אנחנו עד עכשיו לא ארגנו מספיק אירועים, האתר קצת מסכן מבחינת פעילות.....17:33
Gargamel64אהה17:33
Gargamel64אוקיי, תודה17:33
serfusככה או ככה, אנחנו צריכים להתחיל לפעול חזק יותר17:33
serfusהשאלה היא האם עוד נקבל את הדיסקים האלה17:34
serfusמה גם שלוקו לא מאושר יכול לקבל דיסקים במקרה של אירוע גדול17:34
serfusסיימנו עם הנושא?17:34
serfusהנושא הבא הוא "אובונטו ישראל והקנטינה:אירועים של אובונטו ישראל במתחם הקנטינה- הצעות ורעיונות יתקבלו בברכה."17:35
serfusאת הנושא העלה משה שלא נמצא כרגע17:35
Laviאפשר בבקשה רקע? אני לא מכיר את הנושא17:35
serfusאני לא הייתי בקשר איתם ואז אני לא ממש יודע17:36
serfusאבל מתחם הקנטינה הוא מתחם בתל אביב שמוקדש לטכנולוגיה וקוד פתוח17:36
serfus(אם אני לא טועה)17:36
Laviחדש לי. אני מניח שזה אומר שאמור להיות שם אירוע בזמן הקרוב17:36
serfusבסך הכל, הרעיון הוא סביב קיום אירועים שונים במתחם הזה17:37
serfusLavi, אנחנו עוד לא תכננו כלום שם17:37
serfusבסך הכל אני חושב שהכוונה של הרעיון הוא שכולנו נדע שאם אנחנו רוצים להרים אירוע כלשהו, אפשר לעשות זאת שם17:38
serfusאני לא חושב שיש הרבה על מה לדון, אלא אם למישהו יש רעיון מסוים לאירוע17:38
serfusאז נעבור הלאה?17:39
serfusאני מניח שכן17:39
serfusהנושא הבא הוא "אובונטו והמשתמש- חשבתי על לעשות משהו בסגנון של קבוצת הלינוקס התל אביבית, אבל ספציפית על אובונטו ואם יש ביקוש אז אפשר לדבר על דברים נוספים (לינוקס, תיכנות וכו')"17:40
serfusגם את הנושא הזה העלה משה שלא נמצא כרגע17:40
serfusאני חושב שהכותרת די מסבירה את הנושא17:40
lousygarua(מצטער על הניתוק, איזה נושאים כבר היו? תודה)17:40
serfusהרעיון הוא להקים קבוצת אובונטו מקומית בתל אביב17:40
moragosיש מספיק משתמשים לתת-קבוצה מקומית?17:41
serfuslousygarua, אנחנו כרגע בנושא השלישי לפי הרשימה17:41
serfusmoragos, אני סבור שלא17:41
serfusאני גם לא גר מספיק קרוב לתל אביב17:41
serfusזה משהו שתמיד אפשר ונחמד להרים17:41
serfusזה לא צריך אישור או משהו כזה17:41
serfusגם פה לא נראה לי שיש הרבה על מה לדון17:42
serfusבסך הכל קבוצות אזוריות יכולות להתקיים בכל מקום וזאת יוזמה מבורכת17:43
serfusהבעיה היא רק מספר הפעילים במסגרת אובונטו, שהוא לא גדול במיוחד גם בכל הארץ17:43
Gargamel64מה עושים בקבוצה כזאת?17:43
Gargamel64להבדיל מכאן, שזה אני מניח, הקבוצה הארצית17:44
serfusGargamel64, נפגשים למטרות סוציאליות ולאו דווקא קשורות לאובונטו, מקיימים הרצאות ושיעורים17:44
serfusזה יכול להיות כל מני דברים קטנים כאלה17:44
serfusכיון שהבסיס הוא אזור מגורים, קל מאוד להפגש17:44
Gargamel64משהו גיבושי17:44
serfusלא כמו שאחד בא מהצפון ואחד מהדרום17:45
Gargamel64אוקיי, זה רעיון נחמד17:45
serfusבאנגלית קוראים לזה LUG וזה רעיון די מוכר ומבוסס בעולם17:45
serfushttp://en.wikipedia.org/wiki/Linux_User_Group17:45
HoborgWikimedia Error @ en.wikipedia.org17:45
serfusגם בארץ אני חושב שיש כמה כאלה17:45
lousygaruaיש חייפוקס, יש קבוצה בתל אביב17:46
serfusלדעתי למי שרוצה, עדיף להצטרף לקבוצת לינוקס קיימת ולא להקים אחת חדשה לאובונטואיסטים בלבד17:46
serfuslousygarua, נכון17:46
serfusנושא הבא או שמישהו רוצה להגיד משהו?17:46
Laviגם אני חושב ככה.. מה גם שזה יהיה ספציפי מדיי כשאין מספיק אנשים במילא..17:47
serfusLavi, בדיוק17:47
serfusהנושא הבא, גם הוא של משה, הוא חוגי לינוקס/אובונטו17:48
serfusזה דיי אותו רעיון כמו קבוצת מקומית17:48
serfusאם אני מבין נכון, הרעיון הוא קיום של הרצאות ושיעורים (בטח בתשלום) בנושאי לינוקס/אובונטו17:49
serfusזאת אחלה יוזמה, אפשר ללמוד הרבה מדברים כאלה. רק צריך מישהו שירם את הכפפה17:49
serfus(אני קצת מרגיש בודד בפגישה הזאת... נראה שיש פה די הרבה אנשים יחסית לרוב הפגישות... תדברו, שאדע שאתם כאן P: )17:50
Laviחח... אני בספק כמה זה יתפוס17:50
Gargamel64לא תמיד יש מה להגיד17:50
lousygaruaמשה לא נמצא פה לספר על נושאיו הססגוניים?17:51
Laviאני לא חושב שקהל היעד כרגע מוכן מספיק...17:51
serfuslousygarua, הוא לא פה כרגע17:51
serfusזה רעיון נחמד17:51
serfusהבעיה איתו היא היענות17:51
serfusזה יהיה נורא אם מישהו ישלם על מרצה ואולם ובסוף לא יגיעו מספיק אנשים17:51
moragosאני דווקא מאד מעוניין, אבל הידע שלי מאד מוגבל בלינוקס אז אני מניח שזה תלוי מה יהיו הנושאים17:52
Gargamel64אפשר לבקש מקומות בתשלום סימלי או בחינם17:52
serfusmoragos, אם אתה רוצה לארגן, אתה לא צריך להיות המרצה בעצמך17:52
Gargamel64אוניברסיטאות למשל יסכימו?17:52
moragosאולי אפשר לבצע פגישות קטנות במקומות כמו הקטינה שדיברתם עליה קודם17:52
serfusmoragos, אתה יכול לשכור מרצה או להביא כאלה שלא בתשלום עם ידע מסוים17:52
serfusGargamel64, יכול להיות שכן, לי אין נסיון קודם17:53
moragosאני חייב לעוף, אשמח להשתתף בפגישות הבאות ולראות סיכום של הפגישה הזאת איפה שהוא (בעמוד בוויקי לא ראיתי כלום)17:53
Laviעל מה אמורים להיות ההרצאות? זה שונה מאוד אם הן בנושאים של קוד פתוח ותכנות או אם הן בנושאים של שימוש בסיסי17:53
moragosביי17:53
serfusLavi, אין אמורים, זה רעיון כללי17:53
serfusmoragos, להתראות ותודה שהגעת17:53
serfusLavi, אני מניח שלאירוע על משהו בסיסי יותר תיהיה יותר היענות מאשר לשימוש מתקדם בפיית'ון למשל17:54
Laviגם אני חושב ככה17:54
serfusיש משהו שנקרא ubuntu hour - שעת אובונטו17:54
serfusהרעיון הוא פשוט לשבת, כקהילה, בבאר או בית קפה17:55
serfusולדבר, להביא לפטופים או סתם לאכול17:55
serfusבלי קשר למשהו טכני במיוחד17:55
serfusזה יכול להיות ממש נחמד17:55
serfusאירוע חברותי נטו17:55
serfusאם מישהו מעוניין לארגן כזה דבר רק תגידו17:56
lousygaruaלדעתי אפשר לארגן כזה דבר במיילינג ליסט17:56
hatulאבל שוב יבואו רק אנשים מהאזור.17:56
lousygaruaלהחליט פעם שעושים בתל אביב, פעם בחיפה17:56
serfuslousygarua, זה יכול להיות ספונטני מאוד17:56
serfushatul, נכון17:56
lousygaruaלא יודע מה יש לי עם תל אביב וחיפה היום17:56
serfusנגיד לי אין עדיין רשיון וזה יכול להיות בעייתי בשבילי להסחב באוטובוסים17:56
Laviאני חושב שזה רעיון נחמד.. אבל הקהילה מפוזרת מאוד.. אין מספיק אנשים בכל אזור.. ככה שהרוב יאלצו להגיע במיוחד17:56
serfusLavi, אז הרעיון הוא שזה יכול להיות אפילו 4-6 אנשים17:57
serfusלא חייב להיות משהו כלל קהילתי17:57
serfusזה נטו לכיף17:57
serfusלא צריך להכין כלום במיוחד17:57
Laviזה רעיון מאוד נחמד שאפשר לארגן ברשימות התפוצה.. פשוט תאריך ומקום ולבדוק מה ההיענות17:58
serfushttp://loco.ubuntu.com/events/global/17/detail/17:58
HoborgThe Ubuntu Hour | Ubuntu LoCo Team Directory  @ loco.ubuntu.com17:58
serfusתסתכלו על דוגמות בלינק הנ"ל17:58
serfusיש התנגדות שנמשיך הלאה?17:59
serfusאז הלאה18:00
serfusהנושא הבא הוא: "האם להמשיך לתת למשתמשים לא רשומים את אופציית הכתיבה בפורומים (הישנים), למרות שכיום לפחות 90% מההודעות זה ספאם? "18:00
serfusאני חושב שהנושא הזה לא רלוונטי במיוחד כי עדיין לא ממש הוחלט מה לעשות עם הפורומים הישנים בכלל18:01
Gargamel64השאלה היא איך מטפלים בספאם הזה18:01
Gargamel64אם זה כלי אוטומטי וזה לא כזה מפריע, אז זה משנה?18:01
serfusפרט לכך, לא דור ולא עקיבה נוכחים18:01
serfusGargamel64, אין לי מושג18:01
Gargamel64אוקיי18:01
serfusלדעתי כדי לדבר על הנושא הזה צריך לפחות את אחד מנהלי הפורומים והם לא פה18:01
Laviאני חושב שצריך לסבול את הספאם.. ולאפשר לאנשים לשאול שאלות כשצריך בלי לייסר אותם18:02
lousygaruaלייסר אנשים זה להשתמש בפורומים החדשים? :)18:02
serfusLavi, אבל אנחנו גם כככה רוצים להתקדם לפורומים החדשים18:02
Gargamel64מי שלא רשום -מוצגת לו captcha?18:02
Gargamel64(או איך שמאייתים את זה)18:02
serfusאין לי תשובות לשאלות האלה, צריך את אחד ממנהלי האתר הקודם18:03
Gargamel64אז הנושא בעצם לא רלוונטי לעכשיו18:03
Gargamel64אמת?18:03
serfusלדעתי לא18:03
serfusלא רלוונטי, כן אמת P:18:03
Gargamel64:)18:03
serfusאז הלאה או שמישהו יכול לעזור לנו עם הנושא?18:04
lousygaruaהלאה18:05
serfusנושא הבא18:05
serfusאדון גרוע מעפן מציע את עצמו לצוות ההנהלה של האתר18:05
serfusהלא הוא lousygarua18:05
lousygaruaהאמת שהגרוע מעפן זה יותר לאתר שפתחתי בגאוסיטיס בזמנו18:05
lousygaruaמאז האגו שלי קצת גדל ואני לא חושב שאני גרוע מעפן18:06
serfusאז כדאי שתשנה את השם D:18:06
Gargamel64lousygarua: אז זה זמן טוב לשנות ניק :)18:06
serfusבכל מקרה, לדעתי את זה חייבים למשוך לרשימת הדיוור או לפורום18:06
lousygarua:)18:06
lousygaruaמאוחר מידי18:06
lousygaruaזה הניקניים באתר!18:06
serfuslousygarua, שלח לי הודעה, אני אשנה לך :-)18:07
serfusזה יהיה לא לעניין להצביע על נושא כל כך חשוב פה, רק 4 אנשים18:07
serfusאז מקובל שנעביר את הנושא לפורום/רשימת דיוור?18:07
=== lousygarua is now known as manowar3
Laviאני חושב כך18:08
Gargamel64כן18:08
serfusmanowar3, עדיף להיות מעפן גרוע מאשר להיות להקת מטאל גרועה18:08
serfus:D18:08
manowar3וואי וואי וואי אתה לא יודע לאן אתה נכנס18:09
serfusmanowar3, תרביץ לי לאחר הפגישה18:09
manowar3וסבבה :)18:09
serfusבנתיים, נעביר את הנושא18:09
serfusmanowar3, אתה מעוניין לשלוח הודעה בעצמך?18:09
manowar3serfus: כן, אשלח משהו לרשימה18:09
serfusיופי18:10
serfusshimi810, הנושא שלך18:10
serfusפרסום לוג השיחה של הבוט (פורמט וויקי) בעדכון החודשי לרשימת התפוצה, כך שכל אחד יוכל להעלות את הלוג לוויקי מבלי לחייב אף משתמש לעניין (תמיד זה לא היה סדיר). אפשרי לדון באופציה לפרסום אוטומטי לוויקי (לארצ' ישראל יש משהו כזה).18:10
serfusזה באמת משהו שצריך להסדיר, כשיהיה לנו בוט לניהול השיחה זה יהיה הרבה יותר פשוט18:10
shimi810אכן...18:11
Gargamel64הובורג לא עושה את זה?18:11
serfusהאם לשלוח את סיכום המפגש לרשימת הדיוור לא נחשב בעינכם לספאם מיותר?18:11
serfusGargamel64, אני לא חושב18:11
manowar3סיכום != לוג18:12
Gargamel64serfus: חלילה, להיפך אפילו. מי שלא בא לפגישה, ראוי שיקבל תזכורת במייל עם לינק ללוג לא?18:12
shimi810לא לוג מלא, קישור כלשהוא אליו18:12
Lavi*אני נאלץ לעזוב עכשיו. אני מצטער. את הנושא שרציתי להעלות אני כבר אעלה במייל.. היה נחמד לפעם ראשונה18:12
serfusLavi, תודה רבה שהשתתפת18:12
Laviהיה ממש נחמד.. להתראות18:12
serfusלדעתי מי שלא בא לפגישה לאחר שכבר נשלח מייל לרשימה, יכול להסתכל בלוג בפורום/וויקי18:13
serfusבכל מקרה, אם נראה לכם - אז מי אני... ;-)18:13
Gargamel64מה רע בקישור במייל?18:13
Gargamel64זאת בדיוק המטרה של רשימתהתפוצה -לעדכן בדברים מסויימים18:14
GuySoftLook What i coded! https://guysoft.wordpress.com/gpodder-rockbox/18:14
HoborgTEDding from the car – gPodder video Plugin for Rockbox « Guysoft’s Weblog @ guysoft.wordpress.com18:14
serfusאני חושב שאם מישהו לא הגיע לפגישה לאחר הודעה למייל, הוא גם לא ירצה עוד הודעה של סיכום18:14
serfusGuySoft, אנחנו באמצע פגישה18:14
GuySoftserfus, ah ops sorry18:14
manowar3קישור לסיכום הפגישה וקישור ללוג הפגישה יכול להיות נחמד לדעתי18:14
serfusGuySoft, i will forgive you if you'll join :P18:14
serfusאחלה, אז נעשה זאת18:14
hatulהרבה לא יכולים או רוצים להגיע לפגישה אבל מעוניינים לשמוע מה היה.18:15
manowar3יכול להיות שמישהו שלא הגיע לפגישה למרות ההתראה במייל פשוט לא הגיע כי לא יכל או כי לא מעניין אותו, אבל כן מעורר עניין לראות מה היה מה הוחלט וזה יכול גם למשוך ייותר אנשים לפגישות18:15
serfusאני בטוח, רק הנחתי שמי שמתעניין יבדוק בעצמו בווקי/פורום18:15
hatulלא בטוח, אני למשל אשמח לקבל סיכומים של פגישות שלא הייתי בהן.18:15
Gargamel64serfus: זה משהו חודשי. זה לא יהיה בחזקת ספאם אף פעם. שני מיילים: אחד לפני הפגישה ואחד בסוף. לא כזה נורא18:16
serfusשכנעתם אותי18:16
serfusאני רק מזהיר שבפגישה הזאת זה לא יהיה פשוט. קודם כי אין בוט שיסדר וגם בגלל שלא היו נושאים מסודרים עם החלטות מסודרות18:16
manowar3אני חושב שלא צריך לכתוב משפט על *כל* נושא שעולה בפגישה18:17
serfusshimi810, בקשר לחלק השני של הנושא, זה כבר עניין טכני של מתכנתי הבוט18:17
manowar3רק שלוש-ארבע שורות על מה שהולך להשתנות או שיכול לעניין אחרים18:18
serfusshimi810, אם יש לך ידע/זמן אתה בהחלט מוזמן להצטרף18:18
serfusmanowar3, כן, כך אעשה זאת הפעם18:18
serfusואתן לינק ללוגים18:18
serfusעוד משהו בנושא הזה?18:19
serfus(אני נעלם לדקה)18:20
serfusback18:21
serfusGargamel64, הנושא שלך18:21
serfus"קידום הוויקי. כרגע אין מספיק מתנדבים לתחזוקה וכתיבה, מה שגורר שבמצב הנוכחי הוויקי אינו מאגר מידע טוב להתחיל בו כדי ללמוד על ההפצה, על פיתרון בעיות נפוצות, או כל דבר אחר"18:21
Gargamel64טוב, הנושא די ממצה לדעתי18:22
Gargamel64לפני כמה זמן החלטנו לאחד את הוויקי בלינוקסגאייד ומהאתר הישן18:22
Gargamel64לוויקי החדש18:22
serfusשוב פעם, מבחינת פעילים המצב שלנו דיי עגום18:23
Gargamel64רוב הערכים לא הועתקו (מחוסר עדכניות, טעויות מביכות וכו)18:23
serfusזאת בהחלט בעיה רצינית18:23
Gargamel64ואני מרגיש קצת לבד בתור העורך שם (לא כולל DDorda18:23
serfusדור שלח לי כמה לינקים, אני מוכן לתת יד ברגע שאהיה קצת יותר פנוי18:23
Gargamel64http://www.ubuntu-il.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%9D18:24
Hoborgערכים מבוקשים – ויקי אובונטו ישראל @ www.ubuntu-il.org18:24
Gargamel64יש את הערך הזה -אפשר להוסיף ערכים שצריך לכתוב עליהם18:24
Gargamel64גם אם אתם אין לאדם מסויים את הידע לתרום -לפחות ישאל כאן ומישהו יכתוב על זה בהמשך18:24
Gargamel64וזהו נראהלי18:25
Gargamel64מישהו רוצה להוסיף?18:25
serfusכמו שאמרתי, המצב לא טוב מבחינת כמות הפעילים18:26
serfusאין הרבה מה לעשות, פרט לגיוסים P;18:26
serfusהרבה מהאנשים שכן פעילים בדרך מסוימת, עמוסים מספיק גם ככה18:27
hatulכרגע הויקי הישן בכלל לא זמין.18:27
manowar3יש גם את הוויקי של לינוקס גאייד שאין לי מושג מה איתו18:27
Gargamel64זהו, אבל מה שחשוב לי להגיד זה שאפילו להוסיף ערך ב"ערכים מבוקשים" יעזור. וזה לא לוקח יותר מ-5 דקות18:27
manowar3נראה לי קצת כפילות18:27
hatulלמה הוא לא הועבר בצורה מבודרת?18:27
serfusאני מניח שבפסח יהיה לי יותר זמן לעזור בוויקי18:27
hatul*מסודקת18:27
hatul*מסודרת18:28
serfus:D18:28
Gargamel64hatul: כי רובם של הערכים לא רלוונטיים18:28
Gargamel64היו ערכים על חסימת פרסומות, שזה טוב ויפה, אבל לא קשור לאובונטו, או לינוקס בכלל18:28
Gargamel64היו ערכים עם טעויות גסות (בלינוקס אין וירוסים!!!111)18:29
Gargamel64ערכים לא רלוונטיים (גרסה 06 או משהו)18:29
Gargamel64הוויקי די עתיק18:29
Gargamel64וגם יש כפילויות. למשל יש ערך על FF18:29
Gargamel64שכבר יש לו ערך מתוחזק בוויקיפדיה העברית, או במוזילה ישראל18:30
Gargamel64והוא נעשה מוזנח18:30
Gargamel64הרבה סיבות, בקיצור :P18:30
serfusאולי כדאי לקשר במקרים כאלה18:30
Gargamel64serfus: זה מה שעושים18:30
serfusנגיד, בערך של פיירפוקס לקשר לוויקי שלהם18:30
serfusאה אחלה18:30
Gargamel64!wiki דפדפני אינטרנט18:31
HoborgGargamel64: http://ubuntu-il.org/wiki/דפדפני_אינטרנט18:31
Gargamel64serfus: ^18:31
serfusיופי18:31
Gargamel64יש פורמט קבוע לרשימות: כמה מילים, אתר הפרוייקט, וויקיפדיה (אם יש) וצילומי מסך18:31
serfusמגניב18:32
Gargamel64יש חלוקה לקטגוריות18:32
Gargamel64ממליץ לעבור על זה קצת18:32
serfusאני מקווה שיצא לי לעבוד על הוויקי במהלך פסל18:33
serfus*פסח18:33
serfusעוד משהו? מישהו?18:33
serfusיש למישהו/י עוד נושא או משהו שהוא/היא רוצה לדבר עליו?18:34
serfusokies18:35
serfusמישהו מתנדב לנהל את הפגישה שתתקיים בחודש הבא?18:35
serfus(אם בכלל תתקיים)18:35
Gargamel64:P18:36
Gargamel64כמו שהיום תהית אם תתקיים18:36
serfus:-)18:36
Gargamel64אה18:36
Gargamel64איך שכנו18:36
serfus?18:36
Gargamel64להזיז שעה למפגש צ'אט18:37
Gargamel64ואם כן לאיזה18:37
serfusעל זה נדסקס ברשימה או בפורום18:37
serfusאין ממש פואנטה לדבר על זה כאן ועכשיו18:37
Gargamel64פה אני בעד לשלוח מייל לרשימתהתפוצה עם לינק להודעה הרלוונטית שתיפתח בפורום18:37
Gargamel64כדי למקסם את מספר האנשים שיחוו דיעה18:38
serfusנכון18:40
serfusאני אפתח נושא עם סקר בפורום18:40
serfusואשלח קישור לרשימה18:41
serfusאף אחד לא רוצה להיות מנהל הפגישה הבאה?18:41
serfusזה תפקיד די פשוט והוא נותן למי שמחפש עוד תפקידים בקהילה מענה קל18:41
serfusובכל מקרה אני משמש כ fall back18:42
serfusGargamel64, נראה שנשארנו פה רק אני ואתה18:42
Shualdonואתה עושה את זה בצורה מצויינת! ;)18:42
Lavi*אם הדיון עדיין מתקיים אני פה18:42
Gargamel64והובורג18:42
serfus:D18:42
serfusLavi, אתה רוצה להעלות עכשיו את מה שרצית מקודם?18:42
shimi810ואני, שתמיד שותק... לא, אני לא רוצה להיות מנהל פגישה18:42
Laviאני אשמח מאוד18:42
serfusshimi810, תעשה קצת יותר רעש :P18:43
serfusLavi, אז קדימה18:43
Laviהנושא הוא באג ב-11.04, ממש יוניטי החדש לא מתיישר בממשק RTL והבאג כרגע מתוכנן להפתר רק ב-11.10 אלא אם כן יצוץ מישהו ויוציא תיקון לפני כן18:43
Laviאז תהיתי אם ישנם אנשים בקהילה18:44
Laviכי ראיתי דיי הרבה כאלה18:44
Laviשיוכלו לתרום לעניין18:44
serfusהבנתי שתיקנו את רוב בעיות ה־RTL, לא?18:44
Gargamel64חבל שלא היית פה לפני כמה ימים: היו פה כמה כאלה שסברו שיוניטי הוא בעצמו באג אחד גדול18:44
Laviלא.. תקנו דיי הרבה.. אבל היישור של הממשק מימין לשמאל18:45
Laviלא יעלה לזרם הפיתוח הראשי18:45
Laviעד 11.1018:45
Laviשבה לא יהיה ממש FALLBACK18:45
Laviויהיו חייבים18:45
serfusאני יודע ש hatul מתעסק בבאגים של RTL, וכמה כן גם דור וירון שלא נוכחים18:45
Amenefusעוד פעם פספתי את הפגישה? חח18:45
Laviהעניין הוא... שיוניטי הוא ברירת המחדל..18:45
serfusAmenefus, אנחנו ממש לקראת הסוף18:45
Amenefusאוח.. ידעתי שאסור היה לתת לי לישון צהריים חח18:45
Laviוזה מאוד בעייתי שצריך פאטצ'ים וגוגל על ההפעלה הראשונה של המערכת18:46
serfusLavi, זאת בעיה רצינית, אתה צודק18:46
Laviאם זה היה ממש משני18:46
Laviכמו ב-10.1018:46
Laviזה לא היה כזה נורא18:46
Laviהבעיה היא18:46
Laviשהוא ברירת המחדל18:46
Laviוזה מה שיגרור אחריו הרבה דברים.. כי לא לכולם יש את הסבלנות לגוגל18:46
Laviולהבין איך להפעיל את הממשק הקלאסי וכן הלאה18:46
Laviוראיתי שיש בקהילה כמה אנשים18:47
serfusאבל אני לא רואה מה אפשר לעשות חוץ מלחמם באגים בלאנצ'פד על ידי לחיצה על this affects me too18:47
Laviאפילו ראיתי באחד הפורומים של לינוקס מישהו שפתק את הבעיה שהייתה עם מרכז התכנה18:47
Laviבממשק RTL18:47
Laviניסיתי לדבר שם.. אבל נראה שזה לא יפתר עד 11.10 אלא אם כן יקום מישהו18:47
Laviלא מהזרם הראשי שמאוד עסוק כרגע18:47
Laviבלוח זמנים בלתי אפשרי18:47
Laviאלא מישהו מאיתנו שפשוט יעלה תיקון ללאנצ'פאד18:48
serfusLavi, https://launchpad.net/~ubuntu-rtl18:48
HoborgUbuntu RTL in Launchpad @ launchpad.net18:48
serfusתצטרף לקבוצה הזאת ותשלח להם הודעה18:48
Laviאני רשום ורשמתי את הקבוצה לבאג18:48
serfusאה אוקיי18:48
Laviבהרשמות.. לפחות אני מקווה שעשיתי את זה נכון18:48
Laviהשאלה היא18:48
Laviאם יש פה אנשים שמוכנים להרים את הכפפה ולעשות משהו18:49
Laviכי אני לא חושב שלהפעיל לחץ יעזור18:50
Laviרק להעלות קוד18:50
serfusאני חושב שכל מי שמוכן/יודע להתעסק עם זה רשום בקבוצה הזאת18:50
serfusיש המון בעיות של RTL ואין מספיק מתכנתים שזה מעניין אותם18:50
Laviזה הקישור לבאג בל"פ https://bugs.launchpad.net/bugs/65498818:51
HoborgBug #654988 in unity: “Unity doesn't mirror its interface for RTL locales.” @ bugs.launchpad.net18:51
Laviאם מישהו יוכל לפרסם את זה במקומות המתאימים אני אשמח מאוד18:51
Laviשוב - מדובר בברירת המחדל.. לא ממשק משני18:51
serfusLavi, אני מציע לך לפרסם את זה גם בפורום של וואטסאפ, אולי שם יהיה מישהו שמוכן לעזור18:52
Laviאני אנסה18:52
Gargamel64זה במקום גנום?18:52
serfusGargamel64, כן18:52
Gargamel64או שזה חלק ממנו?18:52
Laviזה תוספת מעל גנום18:52
Laviחלק מקומפיז18:52
serfusGargamel64, יוניטי מבוססת על גנום18:52
serfusברמת העיקרון18:53
Gargamel64השכלתי, תודה18:53
serfusLavi, אולי אתה יכול גם לשלוח הודעה לרשימה, אך אני חושש שלא תיהיה היענות גבוה18:53
Laviבכל אופן.. אני שוב נאלץ לעזוב.. אני מצטער.. שמחתי מאוד להעלות את הנושא.. תודה על ההקשבה.. אני אעלה את זה מחר לוואטסאפ כמו שהמלצתם.. תודה רבה..18:53
Lavi^אני אנסה את שניהם18:53
Laviכי שוב... הפעם זה תלוי רק בנו18:54
serfusLavi, בהצלחה ותודה על ההתמדה :-)18:54
Laviתודה רבה... להתראות18:54
serfusלפני שנסגור את הפגישה, מישהו רוצה לדבר על משהו שקשור לאובונטו/הקהילה הישראלית בכללי?18:54
serfusכמו שאתם יודעים, עוד בערך שבועיים-שלוש תצא גרסה 11.04 של אובונטו Natty Narwhal18:55
serfusהגרסה כבר בבטא18:55
serfusאני מזמין אותכם לתרגם, לתעד, לדווח ולתקן באגים18:56
serfusזה בדיוק הזמן אם אנחנו רוצים להוציא גרסה נקייה18:56
serfus:)18:56
Gargamel64serfus: ואיך עושים את כל זה?18:56
serfusGargamel64, בעיקר בעזרת לאנצ'פד18:57
serfusכל מי שאפילו רק חושב לעזור בדרך כלשהי יכול להצטרף פה לצ'אט או לפתוח הודעה בפורום18:57
serfusובשמחה רבה יעזרו לו18:57
serfusאין משהו שקהילה מקומית צריכה יותר מאשר עוד כוח עבודה18:58
serfusלא כסף ולא משאבים שונים, הכל מתחיל ונגמר באנשים18:58
serfusזהו בנושא הזה18:58
serfusכמו כן, אתמול שוחררה גנום 318:59
serfusאז מזל טוב :-)18:59
serfusאמנם גנום 3 לא תשלח עם אובונטו, אבל הקשר בין גנום לאובונטו עדיין הדוק18:59
serfusאפילו בזמן של מתחים בין הקהילות18:59
serfusנסיים את הפגישה?19:00
Gargamel64כנראה19:01
serfus*הפגישה הסתיימה*19:02
serfusתודה לכל מי שבא והשתתף19:02
serfusאני חייב לציין שאני מרגיש שהפגישה היתה יחסית פרודקטיבית19:02
serfusלמרות שלא הודעתי בזמן ולא הגיעו הרבה אנשים19:02
serfusהספקנו הרבה19:02
serfusשכחתי לציין עוד חדשה!19:06
serfusהחלו חגיגות ה20 שנה ללינוקס19:06
Gargamel64שווה להזכיר את זה בחדשות האתר19:12
serfusאני הולך לישון19:13
serfusGargamel64, אתה רוצה לכתוב ידיעה?19:14
serfusמחר אני אשלח למייל את סיכומי הפגישה19:14
Gargamel64serfus: לא, אין לי מספיק ידע בשביל להרחיב שם19:14
serfusתאמין לי, גם לי אין P:19:15
Chen100....19:15
Chen100?19:15
Chen100יש פה מישהו ...?19:15
Gargamel64Chen100: תשאל שוב, אבל בלי "..."19:15
serfus:D19:16
serfusחיפשתי את הפקודה בדיוק Gargamel6419:16
Gargamel64serfus: :D19:16
Chen100:O19:16
Chen100תוכלו להעיף מבט מהיר על http://ubuntu-il.org/forum/topic/47219:16
serfus!cmds19:16
Hoborgעזרה לגבי התקנת אובונטו ! | אובונטו ישראל @ ubuntu-il.org19:16
Chen100?19:16
Gargamel64יש פה מישהו?19:16
HoborgGargamel64: עץ שנופל ביער לא שואל לפני כן אם יש פה מישהו, אלא פשוט נופל, כך שאם אתם רוצים לדבר, פשוט דברו :)19:16
Gargamel64וזה כולל שגיאות כתיב מביכות19:16
Gargamel64יש פו מישו19:16
HoborgGargamel64: עץ שנופל ביער לא שואל לפני כן אם יש פה מישהו, אלא פשוט נופל, כך שאם אתם רוצים לדבר, פשוט דברו :)19:16
Gargamel64וכאלה19:16
serfus.cmds19:17
serfusלילה טוב אובונטו!19:17
Chen100אם אני אדבר ואז בלוג יראו שאני מדבר לעצמי , מהר מאוד ימצאו לנכון לאשפז אותי .19:17
Chen100ב-Log .*19:17
Chen100כל השעה ו-25 דקות האלה הרגשתי נחות , היו מחוברים לפחות 10 רשומים שונים ופסחתם על הנושא שפתחתי ..19:19
Gargamel64Chen100: אנשים היו בפגישה19:20
Gargamel64כאן בצ'אט19:20
Chen100אהא ..19:20
Chen100אני אראה בזה כנסיון להחמיר את רגשי הנחיתות כי כולכם הייתם בפגישה ואני הוזנחתי .19:21
Gargamel64אתה פולנייה במקרה?19:21
talkoאו טרול?19:21
Chen100חחח אני צוחק , האמת שיצא לי לקרוא עוד מלא חומר על אובונטו ,אז השעה הזו תרמה לי ;)19:21
Gargamel64ישבת לבד בחושך19:21
Chen100לא אני לא פולנייה , ואני לא טרול(מקווה שלא) על כל מקרה הבנתי שנסיון להכניס הומור לא כל כך צלח ,הא ?19:22
Gargamel64פולנייה זה ההמשך של ההומור :P19:22
Chen100Polanubuntu19:23
Gargamel64ואין לי מה להגיד לך מלבד לחכות. זה פורום.. כשאנשים יראו הם יענו19:23
Gargamel64מה גם שלא פירסמת בפורום המתאים19:23
Chen100הפצה של אובונטו שכוללת טופס אחד בלבד של תלונות ..19:23
Gargamel64:)19:24
Chen100חח צריך לשקול את זה,רעיון לא רע,פולנובונטו , חחח19:24
Chen100אגב לגבי זה שפתחתי את הנושא בפורום הלא נכון , הייתי נרגש שאני עומד לחדש את הקשר עם אובונטו , שכנראה לא שמתי לב .19:25
Chen100אני מקווה שזה נסלח ?19:25
Gargamel64לא19:25
Gargamel64אני בעד לשלוח אנשים לגרדום על טעויות כאלה19:25
Gargamel64רק ככה ילמדו19:25
Chen100רק לא גרדום :O19:25
Gargamel64אז חבל תלייה19:26
Gargamel64שלמפרסם בפורום הלא נכון תהייה אפשרות לבחור את הדרך שבה הוא ימות בתור עונש19:26
nicocoחוסם עורקים רוסי?19:26
Gargamel64סבבה19:26
Gargamel64nicoco: הפעם זה כן מתאים19:26
nicoco:P19:26
Chen100ממ...19:26
nicocoכאבי תופת19:26
nicocoלמשך ימים לפעמים19:26
Chen100רגע מה האפשרויות שלי,19:27
nicocoובשניה שמשחררים את זה הבנאדם מת19:27
Chen100עצם זה שכתוב רוסי זה כבר מחלחל לעצמות .19:27
nicocoחוסם עורקים רוסי19:27
Gargamel64עכשיו תחשוב על חוסם עורקים פולני19:27
nicocoשיטות עינויים למוות של מתרגלי הפאלון דפא19:27
nicocoשזה מגוון רציני19:27
nicocoעינוי מגבת כבר הסכמנו שלא עובד19:28
Chen100אה אגב,  אמ.. מה אתה אומר על ההצעה לפתח פולנובונטו ?19:28
Chen100אובונטו - לפולניות , יש במרכז המסך תופס של תלונות .19:28
Gargamel64!cmds19:28
Chen100טופס *19:29
Chen100אני מפחד לשאול אם אני לבד פה כרגע,כדי שלא יצוץ לי עוד איזה משפט עם עץ שנופל .. או משהו בסגנון שהיה מקודם :O19:30
Gargamel64Chen100: עובדים על זה19:30
Gargamel64בהמשך יהיו עוד משפטים19:30
Gargamel64שווה לבוא ולשאול שוב בעוד כמה ימים :P19:31
Chen100???19:35
Chen100:O19:35
nicocoיש פה מישו?!19:38
nicocoI am disappoint19:38
nicocoand gargamel was leaving19:38
nicocogrrr19:38
moshe742Shualdon, כאן?20:41
Shualdonכן20:45
moshe742מצטער שלא הייתי במפגש, הייתי בעבודה ואני לא יכול להיכנס משם למפגש כרצוני20:45
moshe742היה מפגש בכלל?20:45
Shualdonכן20:45
moshe742מי ניהל? מה היה?20:46
Shualdonאביב ניהל20:46
Shualdonלא יודע אם שמרו את הלוג20:47
moshe742אני צריך לדעת, אם לא שמרו את הלוג אפשר להוציא אותו מפרינוד או להעתיק מה-XCHAT שלי או של אחד האחרים20:47
Shualdonאם בא לך תקרוא מהלוג שלך... תהנה :)20:48
moshe742זה היה ארוך או קצר?20:48
moshe742אני אקרא, אבל חושב על מתי לעשות את זה...20:49
Shualdonשעה וחצי בערך20:49
nadykhk20:52
nadyלילהטוב20:52
nadyhttp://www.vins.co.il/download/ies4linux20:53
Hoborgדפדפן אקספלורר ללינוקס - הורד עכשיו בחינם - וינס @ www.vins.co.il20:53
nadyלא עובד20:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!