/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/05/21/#ubuntu-za.txt

inetprogood morning07:49
inetprodrubin: are we up for review again?07:49
inetprohttp://www.jonobacon.org/2011/05/20/rocking-the-loco-community-in-oneiric/07:49
wolfeyesMorning everyone08:24
Kiloscremora minora09:00
Kiloswhen dragging a window to one side of a desktop it shows on two desktops. how do i make it only visible on just the first desktop please09:52
Kilosnot my pc . its ians and the always visible in alt-space menu is not ticked09:53
KilosMaaz, coffee on10:10
* Maaz starts grinding coffee10:10
KilosMaaz, coffee for all10:10
MaazSure thing, Kilos. Hey guys, bring your own mugs! I'm tired of doing all the dishes on my own.10:10
MaazCoffee's ready for Kilos!10:14
KilosMaaz, ty10:14
MaazYou're Welcome I'm sure10:14
drubininetpro: no12:34
KilosMaaz, coffee on16:10
* Maaz flips the salt-timer16:10
KilosMaaz, rusks please16:10
MaazThere is a packet of Ouma's  on the top shelf16:10
Kilosaw the packets is empty16:13
KilosMaaz, rusks please16:13
MaazSorry Kilos I only have Romany Creams today16:13
Kilosyummy16:13
MaazCoffee's ready for Kilos!16:14
* ghostknife slaps nuvolari around a bit with a large trout22:26
ghostknifeheh22:26
ghostknifecrossover office is brilliant22:26
Kerberoduidelik het jy baie geld22:27
ghostknifedis elke sent werd22:27
ghostknifedie developers verdien dit vir hulle hard werk22:27
ghostknifesoftware wat deur hulle support word hardloop regtig so goed soos dit op windows sal run22:28
Kerberoek het dit gebruik toe dit nog daai free version was22:28
Kerberomara toe op 'n stadium het wine dit verbygevat22:28
ghostknifeprobeer bietjie die trial version van vandag. install iets soos Office 200722:28
ghostknifeook, as jy dit "via esword" koop kry jy 50% afslag22:30
Kerberoo022:30
Kerberomaar esword is 'n bybel program22:30
ghostknifeyep22:31
Kerberoo22:31
ghostknifenever mind though, die esword special lyk nie of dit meer bestaan nie22:31
Kerberook22:31
ghostknifedie idee was dat jy codeweavers install, dan esword install, dan kan jy 'n license koop teen 50% afslag22:31
Kerberoahh ok22:31
ghostknifeselfde storie hier, though: http://www.codeweavers.com/products/birthday/22:34
ghostknifeoh well, genoeg experimenteer22:53
ghostknifetyd om te quit22:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!