/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/06/21/#ubuntu-cat.txt

jordisayolbon dia alexm07:19
alexmbon dia jordisayol07:21
jordisayolestàs molt ocupat?07:22
alexmjordisayol: estic de guàrdia a la feina i tinc algun marró entre mans08:02
jordisayolalexm: bona sort!08:51
alexmja està controlat, digues jordisayol09:12
jordisayolbones alexm, perdona però era fora09:39
jordisayoltu que hi entens d'ordinadors, saps d'algun sistema de refrigeració de cpu, memòria, gràfica, etc, sense massa manteniment i SENSE soroll?09:43
alexmun processador de poc consum i sense ventilador, per exemple un ARM enlloc d'un Intel10:59
alexmperò això té d'altres inconvenients, és clar11:00
alexmels binaris d'intel no funcionen (còdecs, programes privatius, etc.) i d'altres no estan portats a l'arquitectura armel11:00
alexmla velocitat i la capacitat de càlcul de la cpu és inferior també11:01
alexma banda d'això, no conec sistemes de refrigeració per a PC de tota la vida que no siguin els habituals11:02
jordisayolun processador ARM no necessita refrigeració forçada?11:26
alexmno sé què vol dir forçada11:32
alexmels mòbils no duen ventilador, si és el que vols dir11:33
alexmhi ha alguns aparells amb arm i ubuntu de sèrie que tampoc11:33
alexmjo tinc aquest a casa fent de servidoret https://www.tuxbrain.net/shop/product_info.php?products_id=190011:34
alexmun dia d'aquests escriuré un apunt sobre el tema11:42
alexmla gràcia és que consumeix només 5W i l'uso per encendre i apagar remotament el quadcore de casa11:43
jordisayolmolt interessant. quant a la refrigeració, em referia a això, sip.11:46
jordisayol5W és realment molt poca cosa11:46
PLoK_bones13:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!