/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/06/#kubuntu-se.txt

Flygisoftmen omg17:24
FlygisoftIbland läser man inte nog17:24
FlygisoftHar suttit hela jävla dagen med dessa kernels17:24
FlygisoftSå nu när jag börjar läsa lite så ser jag att det inte finns nog med plats för att installera models -.-17:25
Flygisoftmodules*17:25
Philip5hehe17:59
Philip5jobbit18:00

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!