/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/09/#ubuntu-vn.txt

vubuntor917co ai online ko01:40
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor470trong luc cai dat ubuntu 11.04, man hinh bao loi nhu sau "the installer encountered an unrecoverable error, a desktop session will now be run so that you may invetigate the porblem on try installing again". Xin moi nguoi huong dan voi01:46
vubuntor904hi mọi người, nhờ mọi người giúp đỡ mình với02:35
vubuntor904mình đang có con server IBM 20602:35
vubuntor904lúc trước nó cài redhat 9 nhưng HDD nó mới bị die02:36
vubuntor904mình mua HDD khác về cài lại nhưng khi cài redhat9 nó k nhận dc HDD02:36
vubuntor904HDD của con IBM 206 này là SCSI02:37
vubuntor904k biết ai có thể giúp mình vấn đề này dc không :(02:37
vubuntor135help me. win7 khong nhan duoc webcame may laptop emachines e73204:33
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor142cái này là gì thế ?07:59
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor857tôi cài xong , lúc restart  thì chỉ thấy hiện 2 dòng lệnh chay memtest và 1 dòng lệnh để boot win xp thội, không vào ubuntu được10:12
vubuntor857nếu chạy trên USB thì ubuntu 11 chạy tốt, tôi cài alongside with winXP10:15
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor563co cach nao nang cap ubuntu 10.4 len 11.4 hok .. vay may pro xin chi giup13:13
lmq2401vubuntor563: update lần lượt13:20
lmq240110.04 ->10.1013:20
* lmq2401 nghĩ upgrade nhiều lần sẽ không đảm bảo được như ban đầu13:21
lmq2401*upgrade lần lượt13:21
vubuntor563vay la phai cai lai ha ban13:23
vubuntor563down ban 11.4 ve hoi dui'13:24
lmq2401vubuntor563: tự quyết định13:31
vubuntor563minh moi tap tanh` linux nen chua hieu nhieu`13:33
vubuntor563minh cung update lan luot roi` ... full roi` ma` no' van la 10.04 vay ban13:34
vubuntor563minh update trong update mananger ko biet co' phai ko13:35
lmq2401mình nói nhầm có chú thích sửa lại rồi13:37
lmq2401*upgrade13:37
vubuntor563hj`13:42
vubuntor563vay xin hoi upgrade lam ntn vay ban13:42
vubuntor563giong nhu upgrade giong windown phai ko13:43
vubuntor563upgrade giong windown phai ko13:43
Stanley00http://www.unixmen.com/linux-tutorials/linux-distributions/linux-distributions4-ubuntu/1526-how-to-upgrade-from-ubuntu-1010-to-ubuntu-1104-natty-desktop-a-server13:46
bksupybotTitle: How to upgrade from Ubuntu 10.04, 10.10 to Ubuntu 11.04 Natty Narwhal | Desktop & Server | Unixmen (at www.unixmen.com)13:46
Stanley00vubuntor563: google có nhiều mà bạn13:46
vubuntor563vi day la trang ubuntu chinh'...13:49
vubuntor563nen minh vao day hoi cac ban cho chinh xac13:49
Stanley00vubuntor563: vào đây hỏi cũng ra đó thôi à :D13:50
vubuntor563trang tieng Anh cung hay... thanks Stanley0013:55
vubuntor563voc thu xem sao13:56
Stanley00vubuntor563: :)13:56
vubuntor563cai' chu upgrade o tren do' vay ma` sang' gio` ko de y'13:59
vubuntor563:))13:59
=== Stanley00 is now known as Stanley|wait_30m
=== Stanley00 is now known as Stanley|w10m
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!