/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/26/#ubuntu-cat.txt

jordisayolbon dia10:53
jordisayoltinc un problema al meu ordinador amb Ubuntu 11.0410:53
jordisayolhi ha algun procés que s'està menjant tot l'espai lliure del disc dur10:54
jordisayolhe provat d'esbrinar quin és, però fins ara no he aconseguit res en clar. Si em podeu donar un cop de mà, us ho agrairé10:55
alexm«sudo lsof /» et permet veure quins processos tenen quins fitxers oberts10:55
alexm«sudo find / -mtime -1» els fitxers que s'han modificat el darrer dia10:56
alexm«sudo find / -mtime -1 -size +1000000c» els modificats que tenen més d'1 milió de bytes10:56
alexmi després tens l'analitzador de l'ús dels discs per veure on està anant l'espai10:57
alexma banda d'això, si és un procés descontrolat, la millor forma d'aturar-lo és rebotar10:57
alexmde vegades passa que el nautilus es torna boig i es fot a vomitar debug al $HOME10:58
jordisayolmoltes gràcies alexm! l'analitzador gràfic del disc dur ja l'he fet anar sense masses pistes clares10:58
jordisayolvaja! ara s'ha aturar... :-/11:02
alexmigualment el find t'hauria d'ajudar a trobar els canvis recents11:03
jordisayolcrec que he trobat alguna cosa11:13
jordisayol$ ls -lh  /var/log/kern.log11:14
jordisayol-rw-r----- 1 syslog adm 34G 2011-07-26 13:13 /var/log/kern.log11:14
jordisayolls -lh  /var/log/syslog11:14
jordisayol-rw-r----- 1 syslog adm 21G 2011-07-26 13:13 /var/log/syslog11:14
alexmdoncs ja ho tens11:21
alexmper algun motiu el kernel o algun altre dimoni t'omplien els logs11:21
jordisayolsip11:22
jordisayolconeixes alguna ordre per mostrar només unes determinades línies del final d'un fitxer de text?11:22
jordisayolcat /var/log/syslog | wc -l11:23
jordisayol24534884711:23
jordisayol:-/11:23
jordisayold'acord, ho he fet amb l'ordre tail11:32
jordisayolla línia següent es repeteix moltíssim en els dos fitxers:11:33
jordisayolJul 26 13:13:28 jordi-desktop kernel: [13556.860413] bt878(0): irq PPERR risc_pc=cf40e0f011:33
jordisayolnomés puc dir que bt878 és la tarja de dvb-t que tinc a l'ordinador, és una pci11:34
alexmdoncs sembla que et dóna problemes11:34
alexmhas actualitzat el nucli recentment?11:35
alexmpot ser que tingui una mala connexió o pols o que s'hagi escalfat massa, vés a saber11:35
jordisayolhmmm, he actualitzat de ubuntu 10.10 a 11.04 recentment11:35
alexmdoncs mira, podria ser això11:35
jordisayolsuposo que es pot esborrar sense problemes el contingut d'aquests dos fitxers logs oi?11:37
jordisayoluna cosa que no entenc11:40
jordisayolls -lh /proc/kcore11:40
jordisayol-r-------- 1 root root 128T 2011-07-26 13:39 /proc/kcore11:40
jordisayolel disc és de 450G11:40
alexmel /proc és un sistema de fitxers virtual, cal interpretar el que hi diu11:46
alexmjo també tinc el kcore igual11:46
alexmno sé què vo dir11:46
jordisayolaha, merci alexm!11:46
jordisayolalexm: moltes gràcies per l'ajuda! ;-)11:47
alexmsobre carregar-te els logs, és millor que els canviïs el nom, reiniciïs i després te'ls carregues si vols11:47
alexmaixí t'assegures que quan els esborres no estaven en ús11:48
alexmlo de reiniciar és per no haver-te d'explicar com reiniciar tots els dimonis que toquen els logs ;)11:48
jordisayolaha, així ho faré, i aprofitaré per desclavar la tarja i netejar els connectors pci11:48
alexmdesprés mira si hi ha algun bug al launchpad.net11:49
jordisayolhe cercat per internet, i aquest mateix error li apareix a un paio al 2004. diuen que és un error de paritat del bus. no sembla que tingui res a veure amb el kernel ni l'ubuntu, al menys de moment11:51
jordisayolconcretament diu això:11:52
jordisayol"PPERR is a PCI bus parity error. That sounds pretty tragic to me."11:52
jordisayolno és massa engrescador....11:52
alexmamb sort serà un mal contacte que pots netejar o recol·locar11:53
jordisayolknock on wood :-)11:53
jordisayolfins ara11:53
jordisayolbones12:13
jordisayolja està solucionat12:14
jordisayolmoltes gràcies per l'ajuda alexm! :-)12:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!