/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/08/#ubuntu-ph.txt

=== deng_c is now known as deng
Craw^Hello again mga tulog na Ubuntu chatters.17:40
Craw^Hello din Craw. Mamaya na tayo mag-usap. Medyo may binabasa lang ako.17:40
Craw^OKs, no problem. Talk to you later. Tambay lang muna ako dito hanggang makabalik ka.17:41
Craw^Copy.17:41

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!