/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/15/#ubuntu-vn.txt

=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== Camapz is now known as C4NoC
vubuntor514minh gap van de am thanh02:40
vubuntor514giup voi02:40
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
vubuntor138giup minh giai wuet van de am thanh di02:56
C4NoCco' teamviewer ko02:58
vubuntor138co03:00
C4NoCthi` dua day03:00
C4NoCdzo coi thu xem03:00
vubuntor138ax ma wen nuaa03:00
vubuntor138de minh down ti03:00
vubuntor138hum bua reboot mt lun caido03:01
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
vubuntor138DAy roi ban oi03:07
vubuntor138co do k03:07
C4NoCdau?03:08
vubuntor138848 518 60403:09
vubuntor138868803:09
C4NoCcho xiu nha03:14
vubuntor138http://pastebin.com/vZuSWW2103:16
bksupybotTitle: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 Audio - Pastebin.com (at pastebin.com)03:16
C4NoCvubuntor138: ca('m cho nao ma` ko ra sound?03:17
vubuntor138thi  cam nhu bt thoi.cam theo kieu hoi trx vaan nghe nhac tren xp dx ma03:18
C4NoCgio qua win thi van nghe dc?03:18
vubuntor138uk03:19
C4NoCtrong ma'y co' file wave na`o ko03:19
vubuntor138hjnh nhu 003:19
vubuntor138ma cug chag pk nua03:19
vubuntor138moi xai ubuntu may ngaay thoi nen k biet gi het03:20
vubuntor138gio sao03:21
C4NoCnghe thay j` hok?03:21
vubuntor138003:22
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
C4NoCnghe dc chua?03:27
C4NoCdau roi03:28
vubuntor138de mo thu tran mp303:29
vubuntor138003:29
C4NoCvubuntor138: loa j`03:29
vubuntor1384.103:29
C4NoCca('m day the^' na`o?03:29
vubuntor138thi co 3 lo03:30
vubuntor138cam vao lo cuoi cug03:30
C4NoC:|03:30
C4NoCcam va`o ca'i giua di03:30
C4NoCma`u xanh la' cay03:30
vubuntor138roi03:30
C4NoCco' nghe j` hok03:31
vubuntor138van k nghe gi het03:31
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
C4NoCvan ko nghe dc j`?03:36
vubuntor138uk03:36
C4NoCco' ca'i headphone hok03:36
C4NoCca('m dzo lo ma`u xanh03:36
vubuntor138k03:36
C4NoCtest xem03:36
vubuntor138uk03:36
vubuntor138de cam03:36
C4NoCvubuntor138: ca'i loa do' co' ma^'y day ca('m?03:36
vubuntor138103:37
vubuntor138k nge gi het03:38
vubuntor138cam roi03:38
C4NoCcam het tung lo dang sau xem03:42
C4NoC:303:42
C4NoCvo ly' qua'03:42
C4NoCsao roi?03:43
vubuntor138k nghe gi03:43
C4NoC:|03:43
vubuntor138T.T03:43
C4NoCgo pass dum03:45
C4NoCvan ko nghe j`?03:57
C4NoCno' co' signal roi ma`03:57
vubuntor138uk03:57
C4NoC:|03:57
vubuntor138gio sao day03:57
C4NoCmang cham qua' vay04:03
vubuntor075ban c4NOC oi09:10
vubuntor075giup voiu09:10
vubuntor075sao co am thnh bay gio09:10
C4NoC:309:11
C4NoCchi.u thoi09:11
vubuntor075T.T09:11
C4NoCma'y j` xi.n qua'09:11
C4NoChem bi't lun09:11
vubuntor075eo09:12
vubuntor075the may in09:12
vubuntor075cai the nao09:12
C4NoCD:09:12
C4NoCva`o printer09:12
vubuntor075giup minh cai may in di09:12
vubuntor075LBP 121009:12
C4NoCcanon ha?09:12
C4NoCthoi dang nhuc dau09:12
vubuntor075uk09:12
C4NoCva`o pha`n printer, add xem sao09:13
vubuntor075roi09:13
vubuntor075add cai do roi09:13
vubuntor075no nhan thiet pi roi09:14
vubuntor075nhung van k in dx09:14
=== C4NoC is now known as Camapz
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor597hello12:58
kid__xicalo12:58
vubuntor597co ai o vn ko?12:58
kid__không13:02
vubuntor597chu ban o dau ?13:04
kid__hell13:05
=== kid__ is now known as kid__hell
vubuntor597crazy?13:06
_Tux_vubuntor597: Cờ ra di là giề13:07
vubuntor697hi14:51
vubuntor697CoconutCrab: chào chị ạ14:52
CoconutCrabhe he14:52
CoconutCrab;)14:52
vubuntor697CoconutCrab: chị vui lòng cho hỏi ở đây ngoài ubuntu ra, chị còn trợ giúp gì khác hong à ?14:53
CoconutCrabhmm, bên này thì chỉ ubuntu14:54
=== Camapz is now known as C4NoC
=== kid__hell is now known as kid__
=== _Tux_ is now known as TuxRecycleBin
=== TuxRecycleBin is now known as TuxDeThuong
=== TuxDeThuong is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== C4NoC is now known as Camapz
=== Camapz is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as Camapz
=== Camapz is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as Camapz
=== _Tux_ is now known as Tux|Away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!