/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/25/#ubuntu-vn.txt

=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== zj3t|invi is now known as zj3t3mju
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Camapz is now known as C4NoC
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor111Chào mọi người03:05
vubuntor111làm ơn cho mình hỏi chút03:05
vubuntor111mình cài phần mềm bằng gói rmp nhưng thi thoảng có phần mềm báo Header V3 RSA/SHA256 signature: NOKEY, key ID03:06
vubuntor111mình cài bẳng rpm03:06
vubuntor111là nó bị sao vậy ?03:06
C4NoCxa`i ca'i j`?03:19
C4NoCma` rpm?03:19
vubuntor111Dùng CentOS03:19
vubuntor111em biết đây là forum Ubuntu03:19
vubuntor111nhưng các bác giúp với03:19
n0bawklà do chưa có key03:21
n0bawkphải add cái key vào cho nó thì nó mới ko réo03:21
n0bawkmà tốt nhất là nên cài qua repository03:21
vubuntor111dạ vâng cảm ơn các bác03:22
vubuntor647kết luận là 10.10 dùng sướng hơn 11.0403:25
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
vubuntor504Alo đã ai nhìn cái con Ubuntu Software center mwois của 11.10 chưa08:06
vubuntor504phê thế08:06
C4NoC:|08:08
vubuntor504sudo apt-add-repository ppa:software-store-developers/daily-build sudo apt-get update sudo apt-get install software-center08:08
vubuntor504cái này có up dc ko nhỉ08:08
C4NoCtoa`n xa`i cli08:08
C4NoCΣ:308:08
vubuntor504hai08:09
vubuntor504thời buổi cái j ngon thì ta cứ dùng08:09
C4NoCo`08:09
C4NoCcli ngon nhat08:09
vubuntor012khi đã vào evolution mail lần đầu tiên rồi, làm sao mà thoát ra được để vào cái khác??08:09
vubuntor504CLI = Command line à08:10
vubuntor504?08:10
C4NoCo`08:11
vubuntor012nếu dùng chung máy tính thì làm sao mà vào mail khác bây h?08:11
C4NoCla` sao?08:11
C4NoCadd them account kha'c va`o08:11
vubuntor504caiftheem account mail vào08:11
vubuntor504hai thèng check cùng lúc08:11
vubuntor012nhưng mà tui muốn thoát ra luôn08:12
vubuntor504mà dùng mail j08:13
vubuntor504mail công ty hay mail OL08:13
vubuntor504mail cty thì cài cái opera08:14
vubuntor504nó có cho add account mail riêng đó08:14
vubuntor504xong rồi gỡ lun08:14
vubuntor012add thêm nick chỗ nào? tự nãy h tìm gần chết mà không gặp? lần đầu xài khổ qá đi08:17
vubuntor504http://www.techdrivein.com/2011/08/linus-switches-to-xfce-calls-gnome-3.html08:25
vubuntor012làm thế nào để mỗi lần click vào Applications\Internet\Evolution Mail thì nó hiện ra bảng đăng nhập như lần đầu tiên mở lên?08:25
vubuntor504torvald chửi Gnome 3 này08:25
vubuntor504mình thấy cái unity cũng chả khá hơn j mấy08:26
vubuntor012ai biết chỉ tui cái đi trời!08:28
vubuntor504chài08:30
vubuntor504add account vào và đừng có tích vào cái ô lưu mật khẩu08:30
vubuntor504thế là sau cứ mở lên là nó hỏi thôi08:30
vubuntor324ai giúp tôi được không?08:32
vubuntor324cách thoát luôn ra khỏi evolution mail client?08:33
vubuntor504del mail08:40
vubuntor504Xóa account đi08:40
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
van7huhi mọi người10:22
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== C4NoC is now known as Camapz
vubuntor710hi11:33
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Camapz is now known as C4NoC
=== CoconutCrab is now known as AAA
=== AAA is now known as no_lifer
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
minhthongcho mình hỏi17:08
minhthongmuốn cài file này gp6-full-linux-demo-r9980.deb17:08
minhthongvô u 64 bit làm sao?17:08
minhthongfile này 32 bit17:08
=== _Tux_ is now known as Tux|Sleep
=== C4NoC is now known as Camapz
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!