/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/09/06/#ubuntu-ph.txt

Antrax2000'morning to all :D03:13
* Craw^ mano kay Antrax200003:26
Antrax2000tumatanda ako araw araw sa greeting n yan sir :)03:29
Craw^lol04:09
shipcodesup04:24
=== deng_c is now known as deng
shipcodeeow powh07:21
=== deng_c is now known as deng
Antrax2000:D11:31
Antrax2000g'evening11:33
* Craw^ mano kay Antrax200011:34
Antrax2000tumandan naman ako11:36
Antrax2000lol11:36
Craw^lol11:58
Craw^ok na ba connection mo?11:58
Antrax2000connection ko sir? ko naman... hndi naman nagbabago12:06
Craw^Uhm, I need clarification lang. Libre ba ang Software Freedom Day events?13:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!