/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/09/06/#ubuntu-vn.txt

=== zj3t|invi is now known as zj3t3mju
biggyhi01:41
vubuntor074hi all01:49
biggyhi01:52
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== nobawk is now known as n0bawk
=== Tux|zZz is now known as _Tux_
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
khanhptn03:34
vubuntor809cac bro cho minh hoi cach cai code xem video trong ubuntu 1104:03
C4NoC!ure04:05
ubot2`ubuntu-restricted-extras: đây là một gói sẽ cài đặt codec cho các định dạng nhạc và phim, một số font của Microsoft,unrar, Java, flash Plugin, và gói để chơi DVD v.v... Để cài đặt, bạn vào synaptic, tìm gói này và đánh dấu để cài đặt(xem !synaptic). Xem thêm: https://help.ubuntu.com/community/RestrictedFormats/PlayingDVDs04:05
bksupybotTitle: RestrictedFormats/PlayingDVDs - Community Ubuntu Documentation (at help.ubuntu.com)04:06
C4NoCvubuntor809, cài vlc, hay mplayer vào04:06
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
codai2810:|09:21
codai2810khanhpt: ping ping09:21
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
vubuntor488Khi mình mở virtual box thì bị lỗi này: "VT-x is not available. (VERR_VMX_NO_VMX)"11:18
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== vubuntor086 is now known as favadi___
=== favadi___ is now known as favadi_da_di_uon
=== favadi_da_di_uon is now known as favadi_tra_chanh
=== _Tux_ is now known as Tux|Tea
vubuntor655cac bac giup em voi13:20
vubuntor655hix13:20
vubuntor655em cai cai x-unikey13:20
vubuntor655no bi loi13:20
vubuntor655needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it13:20
vubuntor655the la gio cu go lenh apt-get13:20
vubuntor655la no cu len cai loi do13:20
vubuntor655co ai giup em fix cai loi apt-get dc ko13:21
vubuntor655Reading package lists... Done Building dependency tree        Reading state information... Done E: The package x-unikey needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.13:21
vubuntor655moi lan go lenh apt-get la no cu ra cai do13:21
vubuntor655mac du em ko cai x-unikey nua13:22
vubuntor655hix13:22
vubuntor655please help me13:22
vubuntor655co bac nao giup em voi13:34
vubuntor655gio em ko the cai dc cai gi bang lenh get-apt nua13:34
vubuntor655hic13:34
o0Newbie0otự nhiên máy mất con trỏ chuột chơi13:36
o0Newbie0o:((13:36
o0Newbie0oloay hoay 1 hồi nó lại hiện lại13:36
o0Newbie0o:))13:36
=== Chat1495 is now known as hieuykhoa
hieuykhoahe he13:43
=== Tux|Tea is now known as _Tux_
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== kid__ is now known as kid__freedom
=== _Tux_ is now known as Tux|Prison
=== Tux|Prison is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== _Tux_ is now known as Tux|Away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!