/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/09/29/#ubuntu-vn.txt

vubuntor886cho mình hỏi mình muốn giải nén 1 file định dạng tar.bz2 hặc chép một thư mục vào thư mục hệ thống thì phải làm thế nào?08:14
C4NoCvubuntor886, tar -xjf file.tar.bz208:20
vubuntor886nhưng đó là nó chỉ giải nén ra, còn mình muốn nó giải nén cd vào thư mục usr/share/icon thì phải làm sao?08:21
C4NoCvubuntor886, sudo mv08:25
vubuntor886cảm ơn bạn. Mình thử xem sao08:25
vubuntor886Các bạn xem giúp mình câu lệnh mình viết đúng chưa mà sao ko dc.  Mình muốn chuyển folder tên oxymentary trong thư mục dowload đến usr/share/icons:   cd /home/cn/Downloads        sudo mv oxymentary usr/share/icons08:36
vubuntor613C4NoC: ping08:46
vubuntor886ai giúp mình với08:58
C4NoCvubuntor886, guiiwsp gì?08:59
vubuntor886Các bạn xem giúp mình câu lệnh mình viết đúng chưa mà sao ko dc.  Mình muốn chuyển folder tên oxymentary trong thư mục dowload đến usr/share/icons:   cd /home/cn/Downloads        sudo mv oxymentary usr/share/icons08:59
C4NoCvubuntor886, nó báo sao?08:59
C4NoCvubuntor613, thiếu / kìa08:59
C4NoCvubuntor886,  /usr/share...09:00
vubuntor886mình sửa lại thì nó báo mv: cannot stat `oxymentary': No such file or directory09:01
C4NoCvubuntor613, là ko có09:01
vubuntor613C4NoC: tab nham :(09:02
C4NoCvubuntor613, gõ cho nó chính xác09:02
C4NoCD:09:02
C4NoCxchat ngu quá, toàn bị tab nhầm09:02
vubuntor886dc rồi bạn ơi09:02
vubuntor886cảm ơn bạn09:02
vubuntor886hihi09:02
vubuntor886tiện đây cho mình hỏi sao những file vd như file install.sh trong cái macbuntu mình mở bằng Run as teminal thì cái teminal nó chỉ hiện lên rồi tắt đi luôn chứ ko thấy chạy gì hết09:05
C4NoCvubuntor613, vào terminal09:05
C4NoCchạy : sh install.sh09:05
vubuntor886Attention! Script significantly changes the desktop. Not compatible with Ubuntu Netbook Edition. If a previous version of Macbuntu-10.10 is installed it will be overwritten.  Checking Ubuntu version... Failed. System not supported, script will end here To ignore their compatibility with current OS try ./install.sh force Exiting...09:10
vubuntor886nó báo như thế này là phiên bản ko hỗ trợ ubuntu 11.04 hả bạn09:11
lqhunghi! all09:39
lqhungcó phần mềm nào gỡ bỏ ứng dụng nhanh trong lubuntu ko nhỉ09:40
Coolylqhung: command line09:47
lqhungCooly, xong rồi bạn09:48
lqhungmà có soft nào nó liệt kê các phần mềm như thằng win ko nhỉ09:49
C4NoCdpkg09:50
n0bawkdpkg -l09:51
lqhungồ thanks09:53
lqhung^^09:53
vubuntor701xin chào các bạn10:15
vubuntor701mình cần giúp đỡ về NIS10:15
vubuntor701ko biết ở đây có ai có kinh nghiệm về NIS trong ubuntu không vậy10:16
kid__.g nis10:21
bkphennykid__: http://nisamerica.com/10:21
bksupybotTitle: NIS America, Inc. - Home (at nisamerica.com)10:21
kid__nis là cái gì vậy?10:22
afterlastangelaaaaaaaaaaaaaaaaaa11:07
afterlastangelbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb11:07
C4NoCafterlastangel, fsckkkkkkkkkkkkkkkk11:07
=== Cooly is now known as Lokiheero
vubuntor747alo12:03
Stanley001vubuntor747: ola12:03
vubuntor747có anh nào hay lập trình dùng emacs hay gcc ko giúp e tí12:04
Stanley00thế vấn đề của bạn là gì?12:04
vubuntor747cái gcc máy ở trường e chạy ok lắm nhưng sao e lại ko dùng dc máy nhà12:04
vubuntor747để e mô tả nhé12:04
vubuntor747thôi hỏi luôn12:06
vubuntor747câu lệnh emacs để chạy chương trình là gì ạ ?12:06
vubuntor747trong terminal ấy12:06
Stanley00vubuntor747: hỏi thế ngay từ đầu phải tiết kiệm thời gian hơn không...12:07
vubuntor747làm sao để đổi chỗ của thư mục truy vấn = tẻminal , ví dụ đang trong home ra déktop ?12:08
vubuntor747ông bạn e gõ cd desktop gì dó mà e ko nhớ :(12:08
vubuntor747còn câu lệnh gcc -o tên tên file  thì ok rồi12:08
vubuntor747em làm như thế với emacs nó ra  INS  h                                                    6:1  altH=help Em12:10
vubuntor747emacs í12:10
vubuntor747bó tay :)12:10
Stanley00bạn chờ chút, mình chỉ biết gedit thôi, một tí sẽ có sn ra giúp...12:10
vubuntor747mà trên cái linux cũ của trường có kate hay cái quái gì phía trên viết c được , phía dưới chạy terminal luôn ?12:12
vubuntor747anh hay lập trình = cái gì ạ ?12:13
Stanley00gedit thôi...12:13
* Stanley00 chỉ là gà mờ mà :))12:13
vubuntor747vào đâu ra gedit12:13
vubuntor747vào đâu ra accesstery ?12:14
vubuntor747à thấy rùi , hihi12:15
nobawkemacs?13:06
nobawkftw?13:06
=== vubuntor011 is now known as Geekomp
=== Geekomp is now known as GeekComp
vubuntor593các anh cho em xin tài liệu tập hợp chỉ toàn bộ các câu lệnh về mạng ko ạh ?16:00
vubuntor593cám ơn các anh em16:00
kid__http://www.linuxguide.it/linux_commands_line_en.htm16:03
bksupybotTitle: Linux Command Line | Basic, Advanced, Useful commands (at www.linuxguide.it)16:03
vubuntor593thanks anh16:04
kid__:)16:04
vubuntor593anh có biết các lệnh mà về client với server ko anh16:04
vubuntor593em đang học về socket16:04
vubuntor593mà thầy kêu dùng linux16:04
vubuntor593mà em chưa có biết chút gì về nó hết16:05
vubuntor593a giúp em với16:05
kid__cứ học đi16:05
kid__dần dần sẽ biết=))16:05
vubuntor593thì e bit là tự học rồi16:06
vubuntor593nhưng chưa biết bắt đầu thế nào16:06
vubuntor593tụi em học có vài tuần thôi a ah16:06
=== zj3t3mju is now known as zj3t|invi
=== zj3t3mju1 is now known as zj3t3mju

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!