/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/04/#ubuntu-vn.txt

vubuntor988sau khi chọn chức năng Start from a template/Browse01:13
vubuntor988New/Business Correspondence/01:13
vubuntor988nhưng bước tiếp theo phần bên phải theo hướng dẫn là phải chọn Modern letter01:14
vubuntor988nhưng cửa sổ bên phải kh có chức năng này01:14
vubuntor988chỉ có Project proposal01:14
vubuntor988nếu em chọn nó và làm tiếp thì không thể load danh sách lên được huhu01:15
vubuntor988giúp em với01:15
=== vubuntor898 is now known as MeiMei
=== zj3t|invi is now known as zj3t3mju
vubuntor725hello04:39
n2i.g ibus archlinux05:21
vubuntor907chao moi nguoi07:38
vubuntor907ai giup minh cai dat cac phan mem tren linux voi07:39
vubuntor907k co ai ca ah07:41
Tux|Ubuntu07:46
n0bawkout rồi còn ừ chi07:48
vubuntor060hôm nay Microsoft vừa gởi thư than phiền cty ko mua đủ bản quyền cho windows và office, cơ hội cho Ubuntu và OpenOffice! Hehe09:27
C4NoC:-/09:29
C4NoCai á?09:29
C4NoCvubuntor060, gửi mail lại, bảo giờ mềnh chuyển qua xài Libre + lunix09:30
vubuntor060:)09:30
=== zj3t3mju is now known as zj3t|invi
vubuntor699xin chao11:31
vubuntor699em hiện đang dùng windows11:31
vubuntor699nhưng em muốn cài đặt linux để biết thêm về một hệ điều hành mới11:31
vubuntor699rất mong nhận được sự giúp đỡ11:31
Lixu3rcho đĩa ubuntu vào cài11:35
nobawkvubuntor699: thì cài11:35
nobawk!bg | vubuntor69911:35
ubot2vubuntor699: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Beginner_Guide11:35
vubuntor699em quen dùng windows11:58
vubuntor699đang mới bắt đầu11:59
vubuntor693Các bạn cho mình hỏi, sao mình ko gỡ bỏ dc kernels 2.6.38.8 cũ của ubuntu. Kernels của mình bây giờ là 2.6.38.1112:35
vubuntor693mình gỡ nó báo lỗi thế này12:36
vubuntor693nstallArchives() failed: (Reading database ...  (Reading database ... 5%% (Reading database ... 10%% (Reading database ... 15%% (Reading database ... 20%% (Reading database ... 25%% (Reading database ... 30%% (Reading database ... 35%% (Reading database ... 40%% (Reading database ... 45%% (Reading database ... 50%% (Reading database ... 55%% (Reading database ... 60%% (Reading database ... 65%% (Reading database ... 70%% (Rea12:36
vubuntor693(Reading database ... 202793 files and directories currently installed.) Removing linux-image-2.6.38-8-generic ... Examining /etc/kernel/postrm.d . run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 2.6.38-8-generic /boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 2.6.38-8-generic /boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic /etc/default/grub: 11: splash: not found run-parts: /etc/kernel/postrm12:38
nobawk!paste | vubuntor69312:40
ubot2vubuntor693: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.12:40
vubuntor693Đây bạn ơi   http://paste.ubuntu.com/702217/12:43
vubuntor693:(12:50
minhcanhdn0704^_^13:43
n2i:~13:45
n2i.g conky ppp14:01
n2i.g google14:02
minhcanhdn0704Mọi người có vẻ yên lặng nhỉ ^_^15:17
vubuntor203Xin trợ giúp15:40
vubuntor203Máy cài ubuntu 11.04 cùng Windows XP15:40
vubuntor203Chức năng Wireless bị mờ đi15:41
vubuntor203không sử dụng được Wireless15:41
vubuntor203Xin chỉ cách khách phục với. Cám ơn rất nhiều15:41

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!