/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/08/#ubuntu-vn.txt

vubuntor784máy em bị lỗi font chữ ư thành -01:15
vubuntor784bây h em phải làm sao01:15
nobawkvubuntor784: đó chắc là do dùng tcvn01:35
nobawkchuyển mã sang unicode rồi dùng unicode chắc là ko bị thế01:35
vubuntor784cách chuyển sang unicode thế nào vậy bác01:39
nobawkvubuntor784: tại liệu .doc hả?01:51
vubuntor784vâng01:52
nobawkvubuntor784: có cái chương trình chuyển mã gì đó02:09
nobawkvubuntor784: là add-on cho openoffice/libreoffice, down về mà xài thôi02:09
vubuntor588chao cac ban04:14
vubuntor588cac ban cho minh hoi04:14
vubuntor588minh lo tay xoa may file trong root04:15
vubuntor588bay h mot so lenh ko dung dc04:15
vubuntor588muon khoi phuc lai thi phai lam tn nhi?04:15
kid__lệnh nào không dùng được?04:23
kid__mà bạn xóa như thế nào04:24
nobawkchắc tèo luôn rồi :))04:51

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!