/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/11/11/#ubuntu-za.txt

Kilosmorning all04:58
Kilosgoodnight superfly 04:58
Kiloshehe04:58
KilosMaaz, coffee on04:59
* Maaz starts grinding coffee04:59
MaazCoffee's ready for Kilos!05:03
KilosMaaz, ty05:03
MaazEnjoy Kilos05:03
nlsthznMorning all05:24
Kilosmorning nlsthzn 05:24
nlsthznHey uncle Kilos 05:24
Kiloslater06:00
bakuman15min to go08:45
inetprobakuman: are you ready?09:04
bakuman7min!09:04
inetproIt is now 11111111111109:11
bakuman11:11, SA needs 111 runs to win09:13
Kiloshi fulcrum you new here14:08
Kiloshi sdehaan 14:08
fulcrumKilos:  I guess :-)14:08
fulcrumKilos:  but old...14:08
Kiloswelcome to ubuntu-za14:09
fulcrumthanks14:09
Kiloslol14:09
Kilosnew but old?14:09
Kilosare you an ubuntu user?14:09
fulcrumI've been around a while just not in this channel14:09
Kilosah14:10
fulcrumyer.. was getting interested in the loco stuff, trying to find out what is happening brought me here :-)14:10
fulcrumnot exclusively an ubuntu user...14:11
* fulcrum was surprised to see Symmetria in here...14:11
Kilosnot many peeps are.14:11
fulcrumSymmetria:  shouldnt you be in #freebsd ;-P14:11
Kilosyeah he is always here14:11
fulcrumwould love to be an exclusively linux/ubuntu user14:12
fulcrumalas...14:12
fulcrumso aaanyway, whats happening?14:12
Kilosits the rest of the world that holds everyone back14:13
Kilosnot much here. no one seems to need help lately14:13
Kilosand its been a bad year for IT guys14:14
Kilosno rest for the wicked they say14:14
fulcrumrighty14:14
fulcrumwhat do you do?14:14
Kilosand superfly is on hols in the usa14:14
Kilosi sit here as long as i have data14:15
Kilosand vodacom keeps connected14:15
Kilosi am a ballie14:15
fulcrumsaturnsystems.... mmmm14:16
fulcrumyou know a long haird motor cycle riding dude named Brett?14:17
fulcrumhaired14:18
Kilosfrom where14:18
fulcrumthought he was part of saturn systems14:18
fulcrumused to work for mwet14:18
fulcrumI mean mweb14:18
Kilossuperfly, might know him14:18
Kilosi am in pta14:19
fulcrumnevermind I'm all confused14:19
Kiloslol14:19
fulcrumsaturn(laboratories|systems)14:19
Kilosyeah thats where superfly  worked till 2 weeks ago14:20
KilosMaaz, coffee on14:22
* Maaz flips the salt-timer14:22
Kiloslo nuvolari inetpro 14:22
nuvolario/ middag oom Kilos 14:23
Kilosgaan dit goed seun?14:23
MaazCoffee's ready for Kilos!14:26
KilosMaaz, ty14:26
MaazEnjoy Kilos14:26
Kilosill be back tonight guys14:27
fulcrumfor kicks I logged into zanet irc yesterday...14:39
fulcrumdang its soooo quiet there...14:39
fulcrumwhat it the top za irc server these days?14:40
fulcrum /it/is14:40
superflyMaaz: tell Kilos no, I worked at CareerJunction till 2 weeks ago17:00
Maazsuperfly: Got it, I'll tell Kilos on freenode17:01
Kilossorry superfly had it wrong17:55
Kilosgood morning to you17:55
Kilosevening all the guys with normal time17:55
Kiloshiya nlsthzn nuvolari 17:55
nuvolarilo oom Kilos 17:56
nuvolariwaar party oom vandag rond? :P17:56
Kilosek rek data so ver as moontlik seun17:56
nuvolariah, ek verstaan17:56
Kiloshet 100m vir twee maande17:56
Kilosso dis 1.5m n dag of so iets17:57
Kiloshehe17:57
Kilosen vc is so siek hier17:57
Kilossukkel om by gprs te bly17:58
Kilosnever mind hsdpa17:58
nlsthznHi uncle Kilos , nuvolari 17:58
Kilosal the pretoria peeps that are used to aircon are battling tonight18:00
Kilos21°c18:00
Kiloslekker for me18:00
Kilosnuvolari, wat se die golfie18:05
nuvolarigou die honde gaan kos gee18:10
nuvolariKilos: hy's vandag oraait18:10
nuvolariek is nou juis op soek na autoelectricians18:10
Kiloslol18:10
nuvolarihi nlsthzn 18:10
nlsthznCatch you all later (work and all) :)18:14
Kilostoods nl18:15
Kiloseish so fast18:15
nuvolariKilos: soos oom ook partymal18:15
nuvolarinog voor ek kan baai se is oom weg18:15
Kilosai skuus man18:16
Kilosek sal in die toekoms n ruk vag ok?18:16
KilosMaaz, coffee on18:19
* Maaz flips the salt-timer18:19
KilosMaaz, hurry18:19
MaazHey! Kilos Patience is a virtue, 18:20
nuvolariokei oom Kilos :P maar as oom langer as 5 minute wag is dit te lank18:20
Kiloslol18:20
nuvolarijoh18:21
nuvolarihierdie batch chillies is 'n goeie batch...18:21
Kilosinetpro, waar is jy??18:21
nuvolarimy mond brand vir 'n vale18:21
Kiloslol18:22
Kiloslekker18:22
inetproguten abend Kilos18:22
Kilosplant van die pitte18:22
inetproand good evening to all others18:22
Kiloshiya inetpro hoekom so stil18:22
Kiloswanner gaan jy daai pieter ou tweet18:22
Kilossy liasion span is ook maar sleg18:23
inetproKilos: hmm... 18:23
inetprohulle het vir my geskryf18:23
Kiloshoe lank terug18:23
MaazCoffee's ready for Kilos!18:23
KilosMaaz, ty18:23
MaazEnjoy Kilos18:23
inetproKilos: gister18:24
Kiloswat se hulle18:24
inetpro"Please be advised that we have tried calling you to provide you with feedback. Regrettably you were not available at the time of call."18:24
Kilosn goeie verskoning of wat18:24
inetpro"Please be advised that your query is still in hand with our Radio Planning and Optimisation Department. You will be contacted once the matter is resolved."18:24
inetproKilos: yep18:25
Kilosha ha18:25
Kiloshet jy nie jou sel nommer vir hulle gegee nie18:25
Kiloshulle lieg18:25
inetproKilos: yep, en hulle het gebel, twee keer18:25
nuvolarigoeiste! ek't lanklaas nodig gehad om melk te drink van chillies eet. Gelukkig het ek nood-voorraad18:26
inetpromaar dit was sowat twee weke terug18:26
inetpronuvolari: eish!18:26
Kilosnuvolari, warm koffie help vinnig18:26
Kilosof tea18:26
inetproMaaz: coffee on18:26
* Maaz starts grinding coffee18:26
nuvolariek is tee-sinnig 18:26
nuvolariMaaz: coffee please18:27
Maaznuvolari: Alrighty18:27
inetpronuvolari: vra vir Maaz, hy maak lekker koffie18:27
Kilosenigiets warm dooi die brand gou18:27
KilosMaaz, coffee please18:27
MaazKilos: Alrighty18:27
nuvolariKilos: soos om NOG chillies te eet? :P18:27
Kiloslol18:27
Kilosstoof warm man 18:27
nuvolaridit werk gewoonlik, tot die chillies op raak. Dan sê ek les op18:28
Kiloswil jy my epos address he18:28
inetproKilos: as ek my foon in die nag afgesit het het hulle dalk nog 'n verskoning gehad18:28
Kiloshulle is eintlik nie baie hulpvol nie. net gou om verskonings te maak18:29
Kilosmaar lyk my vc sukkel landwyd18:29
Kilosian sukkel ook18:29
Kilosen sy meisie in die wildtuin18:30
inetproKilos: ek het maar min hoop vir hulle18:30
inetprobeter om ander netwerke te gebruik18:30
MaazCoffee's ready for inetpro, nuvolari and Kilos!18:30
inetproMaaz: thanks man18:31
Maazinetpro It gives me great pleasure to serve a bunch of geeks :-)18:31
KilosMaaz, dankie man18:31
MaazGroot plesier my vriend18:31
Kilosnight everyone. look after yourselves19:01
Kilossee ya morrow19:01
Kilosnag nuvolari 19:01
Kiloslekker slaap jy en inetpro 19:01
inetprohmm19:01
Kiloslol19:01
inetproKilos: lekker sleap19:02
Kilosdanke19:02
Kilosnuvolari, vra die sparky om jou te wys waar om te short op die solenoid19:04
Kiloseks seker jy het dit verkeerd19:04
inetprosjoe19:04
inetprodit hoekom hy chillis eet?19:04
Kilosha ha ha19:05
nuvolarilol inetpro 19:12
nuvolariMaaz: tell kilos nag oom19:12
Maaznuvolari: Okay, I'll tell Kilos on freenode19:12
inetpronuvolari: wat is jy besig om te short?19:13
nuvolariinetpro: nee, 'n mens is blykbaar supposed om 'n solenoid te kan laat werk as jy hom reg short19:22
nuvolarimy kar gee bietjie probleme so ek moet more probeer om dit reg te maak19:22
nuvolariof te laat regmaak want ek about niks van enjins nie :P19:23
nuvolariek het nou die oggend probeer, maar ek't nie dit reggekry nie19:23
nuvolarihmm, dalk moet ek youtube probeer19:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!