/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/01/16/#ubuntu-cat.txt

nestua13:21
nestualgu utilitza ubuntu 11.10??13:21
RainCThola13:44
RainCTsi13:44
nestudoncs necessitaria un cop de mà13:53
nestuel problema que tink es el seguent: tink connexió a internet inalambric , puc navegar però falla la connexió13:55
nestuamb  el centre de porgramari de l'ubuntu13:55
nestuutilitzo guifi.net i entro els parametres de forma manual al firefox i llavors hem demana la contrasenya13:55
nestui no se configurar la conexió per això altre13:56
giorgiograppabona nit20:39
MaOsHola20:54
=== david is now known as Guest84918
dvdhola bona nit20:56
=== dvd is now known as Guest64058
Guest64058no se si ha començat la reunió20:56
MaOshola.20:56
Guest64058però volia presentar la proposta que fem des de el punt òmnia del barri de La Mina20:56
Guest64058per ser la seu de la propera festa ubuntu20:56
Guest64058hem fet un document20:57
Guest64058i ho acabem d'enviar a la llista de correu i a Sergi Mateo que és la persona amb qui vam xerrar20:57
alexmGuest64058: encara no ha començat20:57
Guest64058a l'ultima festa, a Lloret20:57
Guest64058era només comentar que haviem fet el document20:57
Guest64058i que si us semblava ho podeu comentar20:58
alexmperquè el puguem veure tots els que serem a la reunió potser estaria bé penjar-lo al wiki de l'equip20:58
rafael_carrerasalexm ja vaig jo20:59
alexmok, genial20:59
rafael_carrerasups, no el tinc al correu20:59
rafael_carrerasGuest64058: segur que l'has enviat a la llista?21:00
Guest64058esta penjat a21:00
Guest64058http://www.desdelamina.net/proposta_festa_ubuntu_GrupoUnión_LaMina.pdf21:00
Guest64058si em doneu l'adreça de la llista faig de nou l'enviament21:01
rafael_carrerasno caldrà, ja el penjo al wiki21:01
Guest64058gràcies21:02
Guest64058jo en un principi no estaria a la reunió21:02
Guest64058em sembla que la proposta es clara21:02
Guest64058i si teniu dubtes ho podem resoldre via correus21:02
Guest64058però penso que millor no estar per aqui mentres parleu21:02
alexmGuest64058: jo crec que és millor que hi siguis per respondre dubtes21:03
alexmno ens hem d'amagar de res, les reunions sempre són obertes a tothom21:03
Guest64058gràcies de nou21:03
Guest64058però crec que es un tema de l'equip21:04
Guest64058i encara que ens sentim convidats21:04
Guest64058no creiem que sigui la millor forma de participar21:04
Guest64058la primera reunión on es parla si som la seu o no21:04
Guest64058:)21:04
josepgallartbona nit21:05
sergimateobona nit!21:05
rafael_carrerasbon vespre, un momentet i seré aquí21:06
giorgiograppabona nit, josepgallart !21:06
Guest64058doncs.... bona nit i ja ens comentareu alguna cosa21:07
Guest64058gràcies per tot :)21:07
Guest64058dew21:07
josepgallartbona nit companys21:07
rafael_carreras#####################################21:08
rafael_carrerasara sí, bon vespre a tothom21:08
rafael_carrerasavui toca decidir on fem la festa pangolina21:09
rafael_carrerasi tenim dues candidatures de les 5 precandidatures que es van "presentar"21:09
rafael_carrerashttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/PrecisePangolin#Candidatures21:09
rafael_carrerasa l'enllaç hi ha els documents de les dues candidatures21:10
rafael_carrerasque ara hem de llegir21:10
josepgallarttres candidatures21:10
josepgallarthttps://docs.google.com/open?id=1KzVIIId7IMEM8wg7qdecCQaxe6wZImafIcHvVKHuTLtZ4qkkwlzRvCrM2AhE21:10
josepgallartacava de arivar21:10
josepgallart:P21:10
rafael_carrerasjosepgallart: és la mateixa que acabo de penjar al wiki21:11
josepgallartha ok21:12
rafael_carrerasaixí doncs, tenim dues candidatures21:12
rafael_carrerasvinga, a llegir21:12
* alexm llest21:15
josepgallartfet21:15
sergimateollest21:16
sergimateollest21:16
* rafael_carreras llest21:16
rafael_carrerasfalta algú per llegir?21:18
rafael_carrerasbé, suposem que ja els hem llegit tots :-)21:19
rafael_carrerasla meva opinió és que l'opció de Terrassa tornaria a ser un èxit espaterrant21:20
papapepnanit21:20
giorgiograppahola, perdut!21:20
rafael_carrerasbon vespre, papapep21:20
papapepno hi havia reunió? o esteu meditant?21:21
papapep:)21:21
josepgallartO:-)21:21
rafael_carrerassí, estem en reunió, llegint els documents de les candidatures21:21
papapepahhhhhh, ja deia jo...21:22
sergimateojo estic esperant per votar pq porto un gripazo de la ostia i en quant voti em torno al llit21:22
papapepmeditant21:22
papapepsergimateo, calimero21:22
rafael_carrerastot i que se suposa que ja hem acabat de llegir21:22
giorgiograppasergimateo: has provat amb els remeis casolans?21:22
rafael_carrerasi espero algun comentari21:22
alexma la proposta de la mina falten algunes fotos, algú ha visitat les instal·lacions?21:23
rafael_carrerasde les candidatures, no de malalties humanes :)21:23
giorgiograppasergimateo: un got de llet calenta, fifty fifty amb rom?21:23
rafael_carrerasalexm: jo no ho conec21:23
josepgallartjo faria la presentacio a terrasa i el i proposaria al altres fer la propera21:23
sergimateogiorgiograppa, oitant... be notenia rom, li he posat un xarrup de macallan, espero que serveixi igual21:23
giorgiograppasergimateo: sí, cerc que anirà bé ;-)21:24
giorgiograppasergimateo: cuida't, home, cuida't21:24
papapepevidentment, el cor diu La Mina, el cap Terrassa21:25
sergimateox cert com votem +1 a la que volguem i 0 a l'altre o que? que despres me faig la pitxa un liu...21:26
papapepels de La Mina tenen algun condicionant temporal per a fer-ho ara? o podrien fer-ho a l'octubre també?21:27
rafael_carreraspapapep: dons no ho sabem, i el responsable no s'ha volgut quedar a la reunió :-/21:28
papapepvaaja21:28
rafael_carrerasa mi també m'agrada la idea de deixar-los per l'octubre21:29
rafael_carrerasja vam fer això per le Borges i va sortir molt bé21:29
alexmel responsable deia que va venir a lloret, oi?21:30
papapepi com és que no s'ha quedat?21:30
papapepalexm, sí, eren dos nois, els recordo21:30
alexmli feia cosa ser-hi mentre parlem21:30
papapepapa...21:30
papapepxD21:30
rafael_carreraspapapep: li feia cosa ser a una reunió ubuntaire per primer cop i que fos per decidir la festa21:30
alexmja li he dit que era millor quedar-se per respondre preguntes21:30
alexmsegurament el millor seria fer-ho a terrassa i que la gent de la mina vinguin i vegin una mica el tema21:31
papapepsí, tot i que no tindrà gaire a veure... :)21:31
papapepja m'entens21:31
alexmsense que es pensin que cal comparar les dimensions o mitjans amb terrassa21:32
papapepoff-topic: heu llegit l'article de no sé quin mitjà de Terrassa que parlava de la festa dins el dossier?21:32
sergimateoalexm, si van venir tots dos a lloret. tb un d'ells va anar a la volcanica i va ser quan vaig xerrar amb ell per a que s'apropessin a lloret i veiessin com funciona la festa, van venir nomes a la tarda21:33
alexmpersonalment ja em tira fer-ho a la mina per no repetir i anar a llocs diferents cada cop21:34
lluisanunez_nanit, sento arribar tard, la segona proposta és a la Mina?21:35
alexmperò no ho acabo de veure tant clar com terrassa21:35
papapeplluisanunez_, hola! sí, La Mina21:35
lluisanunez_mola, no?21:35
rafael_carreraslluisanunez_:  https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/PrecisePangolin#Candidatures21:35
alexmper això hagués preferit que es quedés el representant a la reunió21:35
lluisanunez_thanx21:36
alexmtampoc hi ha ningú de terrassa present, oi?21:36
rafael_carrerasno21:36
papapepperò a Terrassa sí que els condiciona quan fer-ho21:36
alexmhe parlat aquest matí amb en pau i m'ha dit que ell no podria ser-hi però que la proposta és cosa de son pare, en pau ja no treballa a l'institut21:36
papapepho lliguen amb les seves jornades21:36
alexmcert, no ho recordava21:37
papapepve't aquí el dilema...21:37
alexmdoncs mira, per mi això m'acaba de fer decidir per terrassa21:37
rafael_carrerasa mi també21:37
rafael_carrerastota una setmana de "festa"...21:38
josepgallartok terrassa21:38
lluisanunez_no sé... m'estic llegint això del grup omnia en duagonal21:39
lluisanunez_...i no ho tinc tant clar21:39
lluisanunez_...que sigui millor tornar a Terrassa21:39
rafael_carrerasalguna opinió mes?21:41
rafael_carrerasque m'adormo21:41
papapepsi La Mina no té pressa, sembla més lògic anar a Terrassa...21:41
papapepi a l'octubre a La Mina21:42
lluisanunez_jo diria que a la Mina ens necessiten més, i que a Terrassa ja hi hem anat: La Mina +121:42
alexmlluisanunez_: d'on dedueixes que ens necessiten més?21:42
lluisanunez_per començar per l'entorn social21:43
alexmi vols dir que ve de 6 mesos?21:43
lluisanunez_però, eh, no, que no ve de 6 mesos21:43
alexmah, doncs això estem dient amb en papapep21:43
papapeplluisanunez_, el tema és que no sabem si a La Mina els va bé a l'octubre, però sabem segur que Terrassa ha de ser ara21:43
alexma terrassa sí que els ve d'aquí21:43
lluisanunez_vale, la Mina han presentat candidatura gairebé fora de termini21:44
rafael_carrerasde fet, fora de termini :)21:44
lluisanunez_doncs, fora21:44
papapepjo no m'hi fixo gaire en això...21:44
sergimateoquin era eltermini?21:44
giorgiograppano siguem tan burròcrates, home!21:45
rafael_carrerasacabava ahir21:45
lluisanunez_no, però entendran millor que hagin d'esperar21:45
papapepgiorgiograppa, cony d'ubuncionaris... xDDD21:45
giorgiograppaque em dona al·lèrgia21:45
rafael_carrerasno patiu, que no els desqualifiquem per això!21:45
giorgiograpparafael_carreras: ja sabem que no és per això21:45
giorgiograppaels arguments estan força clars21:45
rafael_carrerastampoc els desqualifiquem per res, de fet :)21:46
giorgiograppai si els proposem de fer-ho allà al setembre, no crec que se'n puguin queixar21:46
papapeputubre21:46
giorgiograppaaixò21:46
rafael_carrerasnovembre21:46
papapepxDD21:46
sergimateovotem o m'haig de prendre un altre macallan amb llet?21:46
sergimateo:P21:46
papapepsergimateo, fote-li canya...21:46
papapepaixí tens excusa :P21:46
rafael_carrerasvotem!21:47
josepgallartja ens esperem sergimateo21:47
sergimateojosepgallart, no cal esperar-se!21:47
rafael_carrerasresponem directament quina candidatura voleu per fer la festa pangolina21:47
alexmcal votar? no hi ha consens?21:47
rafael_carrerasens agrada votar, és una tradició21:47
* alexm => terrassa21:47
josepgallartterrassa21:47
rafael_carrerasterrassa21:48
papapepTerrassa21:48
lluisanunez_terraaaassa21:48
sergimateoLa Mina21:48
rafael_carrerasgiorgiograppa: ?21:48
giorgiograppano estic en l'equip, recordes? no tinc vot :-)21:49
rafael_carrerasups21:49
giorgiograppa:-P21:49
rafael_carrerasi el papapep tampoc :)21:49
papapepperò jo voto :P21:49
papapep+1+1+121:49
papapepxD21:49
giorgiograppasemos unos infiltraos...21:49
giorgiograppade fedora.cat :-D21:49
papapepsi no votem no tenim quorum :P21:49
papapepteniu21:49
rafael_carrerassí, que som 521:49
sergimateoale, bona nit que tinc els ulls que ni els puc obrir... felicitats a la candidatura de terrassa21:50
papapepuiiiii21:50
papapeppels pèls21:50
giorgiograppaJo, primer! Jo, primer!21:50
giorgiograppaM'ofereixo per fer una xerrada! :-D21:50
rafael_carrerasgiorgiograppa: ja la pots apuntar al wiki21:50
papapeprafael_carreras, reserva-li un matí21:50
papapepxD21:50
giorgiograppaTremoleu: E17 :-D21:50
papapepque té corda21:50
papapeparghhh21:50
rafael_carrerasuala21:50
lluisanunez_oh, guai E17 +121:50
* papapep encarrega una caixa industrial de paracetamol21:51
giorgiograppafriquis power!!!!21:51
giorgiograppa:-D21:51
giorgiograpparafael_carreras: tens a mà l'enllaç del wiki?21:51
papapephttp://el_wiki_que_mai_recordes.html21:51
papapepxD21:51
rafael_carrerashttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/PrecisePangolin21:51
giorgiograppapapapep: dolentot...21:51
papapepseh21:52
giorgiograppagràcies, rafael_carreras21:52
crazyserverHola!21:52
rafael_carrerasa veure, parlo amb el pare del pau... ui21:52
papapeprecordeu que si és Terrassa haurem de doblar graella...21:52
crazyserverarribo tardiísim....21:52
papapepmínim xD21:52
papapepcrazyserver, noooo, què va....21:52
rafael_carreras:D21:52
crazyserverun cop que vinc...21:53
crazyserverXD21:53
papapepcrazyserver, encara!...21:53
crazyserver:)21:53
papapepcrazyserver, ha guanyat Riudellots21:53
lluisanunez_:-D21:53
rafael_carreraspapapep: no li emboliquis la troca21:53
papapeprafael_carreras, vaaaaa21:53
papapepSils21:53
crazyserverhahahaha21:53
rafael_carrerascrazyserver: farem la festa al Copèrnic21:54
papapepMontcada?21:54
papapepxD21:54
crazyserverhahaha @papapep21:54
lluisanunez_Cacà de la selva21:54
crazyserverprou:P21:54
papapeplluisanunez_, Cacà??? xDDD21:54
papapepCassà!21:54
crazyserverhahah perfecte! :D21:54
lluisanunez_Caçà, però es presta21:54
rafael_carrerasperò que consti que ho han tingut difícil21:54
papapeplluisanunez_, Cassà :P21:55
lluisanunez_sí, l'altre candidat molava21:55
papapeprafael_carreras, sips, ha estat debatut i discutit21:55
crazyserveraixí m'agrada que ho tinguin difícil21:55
crazyserverque no sigui tot flor si violes ;) despres em llegiré els logs21:55
rafael_carrerasés genial haver d'elegir21:56
papapepcrazyserver, no, si violes de flors res, a la perrera21:56
papapepxD21:56
papapepel mal que fa un espai...21:56
crazyserverde part del meu pare i de l'Institut moltes gràcies! :D21:56
papapepcrazyserver, està condicionat a que hi hagi entrepans de calamars amb maionesa, que consti...21:57
giorgiograppai un riu de cafè ;-)21:58
crazyserverhahah pels calamars cap problema21:58
papapepsí!21:58
crazyserver;)(XD21:58
alexm+1 a l'entrepà de calamars21:58
crazyserveren pescarem a la riera21:58
lluisanunez_clar, els pesquen al riu21:58
papapepcrazyserver, arghhh21:58
lluisanunez_al riu de cafè, volia dir21:58
papapeplluisanunez_, arghhh^221:59
papapepcalamars-ristretto?21:59
lluisanunez_crazy, ho hem dit alhora21:59
papapepau, tropa, vaig a zupar una miqueta, content de llegir-vos de nou ;)22:00
crazyserverperdoneu que tinc mil coses alhora22:00
crazyserveresteu fatal...22:00
crazyserver:)22:00
papapepcrazyserver, tu mezz22:00
crazyserverja li he fet bronca el meu pare per no estar a la reunió :P22:00
crazyserverhaha22:00
rafael_carrerascrazyserver: ben fet :)22:01
lluisanunez_si, jo tb me'n vaig a dormir22:01
crazyserverara ja no té excusa:=22:01
rafael_carrerasd'acord, acabem la reunió22:01
rafael_carreras#################################22:01
alexmnanit a tothom22:01
crazyserverbona nit lluisanunez_!22:01
lluisanunez_bona nit!22:01
rafael_carrerasbona nit22:01
crazyserverui l'alexm ;) ens veiem dmà! ;)XD22:01
josepgallartbona nit22:03
giorgiograppaapa, bona nit!22:03

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!