/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/04/#ubuntu-za.txt

=== nlsthzn_ is now known as nlsthzn
Mezenirgood morning peeps04:23
nlsthznalo04:27
Mezenirhow goes04:48
nlsthznok and u?04:57
Mezenirpretty good thanks04:59
Mezenirwhy are you up so early04:59
Mezenirits saturday :)04:59
nlsthznwas hoping to watch the Severed Fifth album launch on ustream... but it doesn't seem to be working :(05:21
nlsthznalso, I am 2 hours ahead of sa so not that very early :p05:21
inetprohmm...07:13
* inetpro gives up trying to make sense out of the broken German and mix of lingos in the backlogs07:14
Mezenirlol07:29
Mezenirgreat success07:30
Mezenirgreetings friends15:53
Kerberoo15:55
Kerberodis alweer jy15:56
Mezenirhaha15:56
Kerbero:P15:56
Mezenirek neem aan jyt ten minste n 200 jaar oue glas wyn in jou hand15:56
Kerberowel15:56
Kerberonederburg cabernet sauvignon15:56
Kerbero201015:56
Mezenir200 215:57
Mezenirwats n paar nulle nou15:57
Kerberodie beste wat in europa te koop is15:57
Kerberohaha15:57
Kerberoek het hierdie bottel ingevoer uit duitsland uit15:57
Kerberowas te lui om winkel toe te gaan in NL15:57
Mezenirso hoe is frankryk15:57
Kerberowel15:59
Kerberohier bring my oom nou die selfde wyn, net 2009 aan15:59
Kerberouit die kelder uit16:00
Kerberoek gaan eers more frankryk toe16:00
Mezenirjou oom is in frankryk ?16:00
Kerberoso sal eers dan sien16:00
Kerberolol16:00
Mezeniro16:00
Mezenirthat would be a bonus\16:00
Kerberowel ten minste praat hy frans16:01
Kerberoook16:01
Kerberonaas nederlands duits en engels16:01
Mezenirimpressive16:02
Kerberohy is 'n taal onderwyser in NL16:03
Mezenircool16:03
Kerberoanyway jy is duidelik weer bored16:03
Kerberocheers16:03
Mezeniris ek ?16:03
Kerberogaan code iets16:04
Mezenirhaha16:04
Mezenirskyrim klink beter16:04
Kerberoenjoy16:05
Kilosevening superfly and others18:18
superflyhi Kilos18:20
KilosMaaz, hit the coffee18:29
MaazKilos: *blink*18:29
Kiloslol18:29
KilosMaaz, coffee on18:29
* Maaz starts grinding coffee18:29
KilosMaaz, move it18:31
MaazIf I get anymore cheek Kilos you can do it yourself next time18:31
KilosMaaz, sorry18:31
MaazKilos, don't do it again!18:31
MaazCoffee's ready for Kilos!18:33
KilosMaaz, ty18:33
MaazYou are welcome Kilos18:33
Kiloswhew18:33
Kilossee you all morrow sometime. have a good night18:34
bicrossdresserhello20:47
Kerberoo020:53
superflyI wish there was some way we could ban that chatmosphere app20:54
Kerberoyeah20:55
Kerberowell20:55
Kerbero*!*@*chatmosphere*20:56
Kerberoi tink i added than ban rule a few times on one of my channels in the past20:56
tumbleweedyeah, chatmosphere doesn't appear to have been a positive thing for the world20:56
superflyWell, time for me to turn in. Night everyone.20:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!