/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/08/#ubuntu-vn.txt

kid__!paste02:03
ubot2Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.02:03
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== vubuntor121 is now known as yen-thao
=== favadi|away is now known as favadi
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor881chào các bạn cho mình hỏi viết phần mềm cho ubuntu thì cần biết những gì04:37
C4NoCgì cũng viết dc04:37
vubuntor881viết bằng ngôn ngữ gì hả bạn04:37
C4NoCthích viết gì  thì viết04:38
vubuntor881bạn có thể cho mình biết các tool hỗ trợ để viết được ko04:38
vubuntor881mình mới tìm hiểu nên hỏi hơi gà hiii04:38
C4NoCvubuntor881, hỏi n0bawk04:39
C4NoCvubuntor881, eclipse04:40
C4NoCvubuntor881, gedit04:40
C4NoCvim, emacs04:40
C4NoCcái gì cũng viết dc04:40
vubuntor881uk mình biết rùi cám ơn bạn nhiều04:40
n0bawksudo apt-get install build-essential04:43
n0bawknhững công cụ cần thiết cho biên dịch phần mềm, và trình biên dịch c/c++04:43
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor484login vào ubuntu không được, cứ bị logout ở tất cả các user06:34
vubuntor484ai biết xin chỉ giúp06:34
n0bawkbị như lào?06:35
n0bawkctrl + alt + f106:35
n0bawklogin vào thử xem có đc ko06:35
n0bawkđể quay lại giao diện đồ hoạ06:36
n0bawkthì ctrl + alt + f706:36
n0bawkvubuntor484: chắc gui có vấn đề :D06:36
n0bawkthử reset gnome06:36
n0bawk!reset gnome06:36
ubot2Vào Applications => Accessories => Terminal rồi gõ lệnh : rm -rf .gnome .gnome2 .gconf .gconfd .metacity .config06:36
vubuntor484reset gnome bang cach nao vay ban?06:39
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
n0bawkvubuntor484: vào ubuntu ctrl + alt + f106:49
n0bawkrồi chạy lệnh kia06:49
n0bawkđăng nhập rồi chạy lệnh ở trên06:49
vubuntor484mình đã chạy nhưng máy báo là câu lệnh rm không thểxác định vì /bin không được liệt kê vào biến môi trường PATH06:51
vubuntor484hcó liên quan gì đến các gói apache hay tomcat gì không ban06:52
n0bawkchác bạn cấu hình sai cái gì đó06:59
n0bawkvubuntor484: echo $PATH06:59
n0bawknó ra cái gì ko07:00
vubuntor484chỉ ra có chữ PATH thôi bạn ơi07:01
chinsuvubuntor484, thử  gõ lệnh này coi : /bin/rm -rf ~/.gnome ~/.gnome2 ~/.gconf ~/.gconfd ~/.metacity ~/.config07:02
favadira mỗi chữ PATH thì khả năng có đoạn nào định nghĩa lại PATH=PATH (thiếu `$`) mất rồi07:03
favadivubuntor484, post .bashrc lên đây xem07:04
vubuntor484hình như mình có đn nhầm07:05
vubuntor484bạn chỉ giúp mình cách đn lại07:05
vubuntor484gõ gedit etc/environment cũng k được07:05
favadivubuntor484, thì bảo phi cái .bashrc lên mình xem mà07:05
vubuntor484nhưng àm sao lấy .bashrc được07:06
chinsuvubuntor484, go~ lenh:  cat ~/.bashrc07:07
chinsuvubuntor484, gedit /etc/environment  moi dung (thieu dau / trc cai etc)07:07
vubuntor484nó báo lỗi lệnh 'cat'07:08
chinsuvubuntor484, neu k dc thi thu cai nay: sudo nano /etc/environment07:09
chinsuk co path thi fai go full path07:09
favadivubuntor484, /bin/cat ~/.bashrc07:09
vubuntor484mình chạy được lệnh /bin/cat ~/bashrc, nó hiện ra một loạt các dòng07:13
vubuntor484jơ làm  tiếp vậy bạn07:13
n0bawkexport PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin07:15
chinsuubot2, !paste | vubuntor48407:15
ubot2vubuntor484: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.07:15
n0bawksudo apt-get install pastebinit07:15
n0bawkpastebinit ~/.bashrc07:15
vubuntor484cài pastebinit bị lỗi07:36
n0bawklỗi sao07:41
n0bawkchắc bị lỗi cái path nên đi hết cả rồi07:41
n0bawkvubuntor484: mv ~/.bashrc ~/.bashrc.bak07:41
n0bawkvubuntor484: thử cái đó rồi logout login lại xem có phải do bashrc ko07:41
=== CoconutCrab is now known as OopsCrab
vubuntor874cac bac giup e loi : Broadcom STA the wireless is active but not in currently use ubuntu 11.1009:58
vubuntor874help09:58
vubuntor874help me10:01
C4NoC:310:03
vubuntor874khong ai giup minh ah10:06
vubuntor874?10:06
C4NoCkìa10:07
C4NoChỏi CoconutCrab10:07
C4NoCchuyên gia broadcom10:07
C4NoCvubuntor874, đó10:07
vubuntor874um minh cam on10:08
vubuntor874minh hoi nhung coconutcrab khong tra loi10:10
vubuntor874ai giup minh voi10:11
C4NoClspci -nn10:11
C4NoCvubuntor874, xem nó ra model nào10:11
vubuntor874ok10:12
vubuntor874http://paste.ubuntu.com/833716/10:12
vubuntor874do khong ket noi duoc wireless nen minh dung day cable10:13
vubuntor874hey ban oi10:19
vubuntor874sao vay10:19
C4NoC4312 à10:21
C4NoClsmod10:21
C4NoCcoi nó xài module nào10:21
=== Tux|zZz is now known as _Tux_
vubuntor874http://paste.ubuntu.com/833745/10:42
vubuntor874ban oi10:45
=== favadi is now known as favadi|away
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
todo1991alo13:59
=== CoconutCrab is now known as GodHand
=== _Tux_ is now known as Tux|zZz

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!