/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/14/#ubuntu-vn.txt

vubuntor895chao cac ban01:52
vubuntor895cho mình hỏi01:52
CoconutCrab?01:52
vubuntor895mình đang dùng u song2 w701:52
vubuntor895lúc trước auto mount ổ thì được01:52
vubuntor895nhưng h có một ổ không mount được01:53
CoconutCrabnó kêu là/01:53
vubuntor895Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with:01:53
vubuntor895mount: only root can mount /dev/sda2 on /media/learn01:54
vubuntor895hai ổ khác vẫn mount bình thường01:54
vubuntor895mình đang dùng u11.1001:54
n0bawkchắc root mới làm đc01:54
vubuntor895http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?t=1740201:55
vubuntor895mount thược hiện theo hướng dẫn này01:55
vubuntor895lúc trước được cả 3 ôt01:55
vubuntor895h tự nhiên một ổ bị vậy01:55
vubuntor895dùng root như nào bạn nobawk01:56
vubuntor895vào u để vọc mà đúng ổ learn k mount được khổ thế01:56
vubuntor895bạn nào giúp mình cái01:59
vubuntor895???01:59
n0bawkvubuntor895: sudo mount /dev/sda2 /media/learn02:03
vubuntor417Chào tất cả02:10
vubuntor417Cho mình hỏi là có lênhj nào trong terminal phân tích tài liệu xml không vậy02:11
CoconutCrabhem02:13
vubuntor417thế thì làm sao để phân tích ??02:13
CoconutCrabtự viết script mà phân tích lấy?02:13
vubuntor417soi từng lệnh một thì >>02:14
vubuntor417à à02:14
vubuntor417không nghĩ ra02:14
vubuntor417thank nhiều ý kiến rất chi là hay02:14
CoconutCrab:-/02:15
vubuntor417Thực hiện nhiệm vụ thần thánh đã, tui lượn đaayj02:16
CoconutCrab:-/02:16
CoconutCrabwat :-\02:16
CoconutCrabkhông biết là thank thật hay đùa02:17
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== favadi|away is now known as favadi
=== MeiMei is now known as MeiMei|sleep
vubuntor558mấy anh ơi cho em hỏi04:41
vubuntor558E không cài được Ubuntu04:41
vubuntor558E dùng liveCD cài, lúc bắt đầu vào Boot qua đoạn chọn Language toàn bị lỗi màn hình đen xì luôn04:42
vubuntor342cho em hỏi cái các pro ơi06:59
vubuntor342em cài ubuntu 11.1006:59
vubuntor342em thấy ở chỗ user có user online07:00
=== favadi is now known as favadi|away
=== favadi|away is now known as favadi
=== favadi is now known as favadi|away
=== Tux|zZz is now known as _Tux_
vubuntor037chao bac nobank hom truoc bac hua giup e dut diem vu wireless12:34
vubuntor037hom nay e moi online dc may hom nay e ban qua12:34
vubuntor037bac nobank giup e voi12:34
vubuntor037o bac khong giup em ah12:36
kid__n0bawk: ping:D12:36
vubuntor037hey12:37
vubuntor037hey co ai  khong12:53
vubuntor037?12:53
kid__người có thì nhiều:)12:54
vubuntor066hello nobank13:19
vubuntor066hello13:20
vubuntor066Does anyone here ?13:23
vubuntor066hello13:23
_Tux_bê lô13:28
chinsucê lô13:28
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== _Tux_ is now known as Tux|zZz
=== C4NoC is now known as C4NoC|away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!