/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/15/#ubuntu-vn.txt

=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== favadi|away is now known as favadi
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
CoconutCrab!ping04:22
ubot2`Factoid 'ping' not found04:22
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== n0bawk` is now known as n0bawk
vubuntor553xin cac ban giup minh len facebook voi minh thu lam nhieu buoc tren mang07:25
vubuntor553ma khong duoc07:25
vubuntor553minh da doi dns07:25
vubuntor553va xoa file host07:26
vubuntor553ma van khong duoc07:26
n0bawkai bảo xoá file hosts :307:38
vubuntor553minh tim tren net07:38
vubuntor553roi khong duoc minh da cop vo lai07:38
n0bawkko xoá file host07:38
vubuntor553ok07:38
vubuntor553minh da cop lai roi07:38
n0bawkvào terminal gõ07:38
n0bawksudo gedit /etc/hosts07:39
n0bawkrồi paste mấy cái dòng sau vào cuối file07:39
n0bawkhttp://paste.ubuntu.com/842738/07:40
n0bawkrồi ấn nút save07:40
n0bawkrồi thử vào facebook xem đc ko07:40
vubuntor553http://paste.ubuntu.com/842739/07:40
vubuntor553ok duoc roi cam on ban07:41
vubuntor553thank very much07:41
n0bawkko có chi07:42
huyhoacho mình hỏi với10:40
huyhoacó cách nào undelete flv file trên Ubuntu ko10:41
C4NoCnope10:43
=== favadi is now known as favadi|away
=== favadi|away is now known as favadi
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== favadi is now known as favadi|away
=== Tux|zZz is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|zZz

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!