/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/04/20/#ubuntu-vn.txt

=== favadi|away is now known as favadi
vubuntor845cong dong ubuntu oi! cho minh hoi sao luu va phuc hoi du lieu tren ubuntu ntn vay?01:04
vubuntor845khong ai giup minh ah01:17
vubuntor315chao ca nha01:29
vubuntor315minh moi su dung ubuntu nay nen co chut thac mac01:30
vubuntor315mong duoc su giup do cua moi nguoi01:30
vubuntor315trong mot thu muc ma co cac thu muc con co mau sac khac nhau01:31
vubuntor315vay cac mau sac do phan biet thu muc the nao?01:31
vubuntor315xin cam on01:31
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== favadi is now known as favadi|away
=== chungbd is now known as chungbd|away
vubuntor845dau het ca roi sao khong thay ai vay ta01:56
vubuntor845huhu ma sao minh khong gui cau hoi o cua so Status vay ta01:59
_Tux_vubuntor845: tar, rsync, dd, cpio02:08
_Tux_thích cách nào cũng được02:08
vubuntor315co ai o do khong?02:12
vubuntor315minh dang bi cach nhan va gui mail bang lenh trong ubuntu02:12
vubuntor315co ai do giup minh voi02:13
n0bawkserver?02:15
_Tux_vubuntor315: Google how to sendmail from command line ubuntu02:15
_Tux_qmail, postfix hay sendmail02:16
vubuntor315gmai;02:22
vubuntor315gmail02:22
_Tux_.g send mail to gmail ubuntu commandlien02:23
bkphennyTypeError: 'NoneType' object has no attribute '__getitem__' (file "/home/chungbd/bot/phenny/modules/search.py", line 22, in result)02:23
vubuntor315thank02:24
=== favadi|away is now known as favadi
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor345mọi người cho mình hỏi !03:06
vubuntor345có cách nào add hết tất cả repos ppa của ubuntu không03:06
vubuntor345dành cho ubuntu 12.0403:07
C4NoChem03:07
vubuntor345vậy là chỉ có thể add những cái mình cần thôi àk03:09
vubuntor345vậy là mình hiểu rồi ! thank mọi người03:10
=== favadi is now known as favadi|away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== n2i1 is now known as n2i
vubuntor683lam sao thay doi font color trong ubuntu 11.04 vay04:57
n2ivubuntor683: font color ở đâu?05:00
vubuntor683trong nautilus05:01
n2ivubuntor683: thích đổi màu mè như trong windows ấy hở? :305:02
n2igconf-editor <--05:02
vubuntor683cuar minh fonrt no mau trang05:02
vubuntor683cha thay gi ca05:02
n2ixài cái này rồi chỉnh :)05:02
n2ihự05:02
n2imàu trắng :3 chắc tại themes?05:02
n2i*theme05:03
vubuntor683minh cai xong no the05:03
vubuntor683de mac dinh ma05:03
=== n2i1 is now known as n2i
vubuntor922Có cách nào dùng lệnh FIND để tìm được các file ẩn trog windowns sau khi đã mount thành công trên ubuntu không các bạn07:18
_Tux_vubuntor922: sang Linux rồi07:19
_Tux_thì chả phải nào của nó ẩn được hết :)07:20
vubuntor922thế mà mình tìm thử mấy file ẩn ko đc07:21
_Tux_Tìm được hết07:24
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== favadi is now known as favadi|away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== favadi|away is now known as favadi

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!