/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/09/#ubuntu-cat.txt

novatuhola16:12
novatualgu pot ajudarme a configurar el meu ubuntu en catala?16:13
novatul'he instalat amb l'idioma catala pero el menu i moltes coses surten en angles16:13
novatuhe instalat UBUNTU 12.04 LTS16:14
Gosset_Inofensiubona nit19:58
=== RainCT_ is now known as RainCT

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!