/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/10/#ubuntu-cat.txt

adrimaidenHola?16:02
Gosset_Inofensiubona tarda17:02
Gosset_Inofensiualgú em pot ajudar amb un problema que tinc amb metacity17:02
Gosset_Inofensiuvoldria eliminar un efecte molt molest17:02
Gosset_Inofensiuen fer clic boto dret sobre una finestra minimitzada a un panel a gnome-classic17:03
Gosset_Inofensiuhttp://wiki.ubuntu.org.cn/QQ17:03
Gosset_Inofensiuperdo17:03
Gosset_Inofensiuhttp://imgur.com/hABNy17:03
Gosset_Inofensiubona nit20:48
Gosset_Inofensiutinc un problemet, no sé què vaig tocar però abans tenia la interfície d'ubuntu en català i ara la tinc en valencià20:49
Gosset_Inofensiucom ho puc arreglar?20:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!