/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/31/#ubuntu-cat.txt

jordisayolbona tarda. com ho he de fer per actualitzar el sistema de la versiĆ³ 11.04 directament a la 12.04?15:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!