/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/07/17/#ubuntu-vn.txt

vubuntor380Có IDE nào có chức năng hiển thị cú pháp của hàm khi đang soạn thảo chương trình ko? (Tương tự như Visual Studio vậy)00:33
vubuntor596không biết em có gỡ lộn cái gì ko mà khi chat yahoo = pidgin ko có thông báo có tin nhắn mới01:55
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor311có ai giúp mình cài modsecurity-apache_2.6.603:38
vubuntor311trên ubuntu server 12.0403:38
vubuntor826ubuntu khong nhận card mạng04:48
vubuntor167help to voi05:06
n2i!ask05:06
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!05:06
* n2i đang giờ nghỉ trưa mà :305:06
vubuntor167cho minh hoi sau khi cai thanh cong ubutun thi bay gio co hien len dual boot he dieu hanh nhung minh ko the vao win duoc nua .. m muon hoi lam the nao05:27
vubuntor167va m moi su dung nhung ko biet cai cac phan mem the nao vay ?05:32
kid__!bg | vubuntor16705:46
ubot2vubuntor167: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Beginner_Guide05:46
supybot_zombieTitle: Tài liệu cho người mới dùng Ubuntu – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)05:46
kid__vubuntor167: xem phần USC:)05:47
vubuntor167vay con cai cau hoi tren ?05:53
vubuntor137e da cai ibus nhung ko biet lam the nao de bat no len07:34
vubuntor137giup minh voi07:34
vubuntor137ctrl + space a cung ko bat len dc07:55
vubuntor137va minh moi down skype ve nhung cung ko biet mo o dau ca07:55
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== quangteospk is now known as luffy|sunshine
vubuntor748cho e hoi ... co xem qua GRUB nhung lo mo` qua' ko hieu noi? co cach nao de hieu hon ko ?16:03
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor604cho hoi co cach nao thay doi giao dien boot ko ?16:38
vubuntor604vi m dang chay 2 he dieu hanh la win 7 va utubun16:38
kid___giao diện cũ có vấn đề à16:43
=== Dynamo1 is now known as Dynamo
=== C4NoC is now known as C4NoC|away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!