/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/07/29/#ubuntu-vn.txt

vubuntor081minh moi dung ubuntu ko biet ban nao co yahoo de minh pm hoi tham ti@@11:04
=== Dynamo1 is now known as Dynamo
=== Dynamo is now known as Guest68907
=== quangteospk is now known as luffy|sunshine
vubuntor111khi mình gõ tiếng Việt trong Abiword thì nó tự hiện lên khung nhỏ14:09
vubuntor111trong khung ấy là nội dung mình đang gỗ14:10
vubuntor111trong khung ấy là nội dung mình đang gõ14:10
vubuntor111có cách nào xoá nó đi ko14:10
=== luffy|sunshine is now known as luffy
=== luffy is now known as Guest33728
=== Guest33728 is now known as luffy|sunshine

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!