/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/08/25/#ubuntu-vn.txt

vubuntor397alo05:04
vubuntor008hello07:00
vubuntor008co ai ko07:00
vubuntor008giup minh voi07:00
vubuntor008please07:00
vubuntor008minh bi loi  failed to get i915 symbols, graphics turbo disabled error on boot07:01
vubuntor008cau hinh : core i3 ,07:01
vubuntor008help :(07:01
Tux|Ubuntunói tiếng việt đi07:07
Tux|Ubuntugõ có dấu thì càng tốt07:07
n0bawkvubuntor008: chắc có 2 card dồ hoạ hả07:07
n0bawkđang dùng bản ubuntu nào?07:07
vubuntor008alo07:08
vubuntor008may qua07:08
vubuntor0081 card07:08
vubuntor008cho minh cai scim07:08
vubuntor008Intel Core i3-380M07:10
vubuntor008Intel HD graphics (Intel GMA HD)07:10
vubuntor008ubuntu 11.0407:10
Tux|UbuntuDùng bản mới hơn đi07:11
Tux|Ubuntu11.04 còn vài tháng support nữa thôi07:11
vubuntor008upgrade len 11.10 roi upgrade len 12 ha07:12
Tux|Ubuntucài lại đi cho dễ07:13
Tux|Ubuntuchứ upgrade hên xui lắm07:13
vubuntor008uh, minh se thu07:13
vubuntor008cam on cac ban07:14
CoconutCrabhttp://bukka-shi.com.vn/11:07
supybot_zombieTitle: Bukka-Shi (at bukka-shi.com.vn)11:07
CoconutCrabai bia hem?11:07
CoconutCrablộn chỗ11:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!