/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/09/02/#ubuntu-vn.txt

vubuntor800hi, mình đang định chuyển qua ubutu, nhưng ko bit trên ubutu có phần mềm nào thay thế Visual Studio để lập trình ko nhỉ?04:39
vubuntor334Mình không edit đc .conkyrc07:04
vubuntor334sau khi sửa xong thì không lưu lại được07:05
vubuntor334mình cài conky lửa nhưng ko sửa được .conkyrc07:05
vubuntor932moi nguoi oi cho minh hoi lam the nao de go tieng viet tren ubuntu 12.0407:13
vubuntor186xin hoi lenh nay co tac dung gi vay? sudo blockdev --setro /dev/sdb108:41
vubuntor186minh chua hieu lenh blockdev mong cac ban chi giup08:49
hello2006Bạn gõ bloackdev --help09:38
hello2006sẽ thấy tham số --setro có nghĩa là set read-only09:38
=== NgoHuy|busy is now known as NgoHuy|HDB
C4NoC:-/16:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!