/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/11/01/#ubuntu-cat.txt

=== alex_muntada is now known as alexm
rafael_carreras#####################################################################21:02
rafael_carrerasbon vespre21:02
rafael_carrerasalgú per la reunió? :-)21:02
alexmo/21:03
rafael_carrerasi algú que a més vindrà a la festa? :-D21:04
rafael_carrerasbé, de moment només ens hem inscrit 5 persones21:04
rafael_carrerasel Walter, la Lluísa, jo i dos més21:05
rafael_carrerasaixí que sembla que no tindrem massa feina21:05
rafael_carrerasavui he enviat la nota de premsa21:05
rafael_carrerasi l'equip de difusió l'enviarà a la seva llista de contactes demà21:06
alexmm'ha dit un pardal que potser hi anirà algú més de caliu a donar suport moral21:06
rafael_carrerasel Sergi també vindrà a la festa21:06
rafael_carrerasestupendo21:06
rafael_carrerasl'enganxarem per fer alguna xerrada :-)21:07
rafael_carreras(no sé qui és, però és igual)21:07
alexmxD21:07
alexmli he dit que t'enviï un correu21:07
alexmli vaig enviar informació al walter per acabar de configurar el mirall per als upgrades21:08
rafael_carrerasmolt bé21:08
rafael_carrerasbé, no us entretinc més, que encara no he sopat21:09
alexmbon profit doncs21:10
rafael_carrerasgràcies21:10
alexmhaurem d'estirar les orelles a la gent de l'equip, això no pot seguir així21:10
rafael_carreras###########################################################################21:10
rafael_carrerasque vagi bé el curs de Perl21:10
alexmgràcies21:10
alexmigualment a la mina21:10
rafael_carrerasgràcies21:10
rafael_carrerasbona nit21:11
alexmnanit21:11
txitxaHola23:45
tsdgeoslol23:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!