/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/11/21/#ubuntu-vn.txt

vubuntor093go khoa vong khoa dang nhap o ubuntu ntn ah01:10
vubuntor767lam the nao de su dung trinh duyet  google chorm moi cai len02:16
=== Tux|zZz is now known as _Tux_
=== Dynamo is now known as Dynamo|lalala
vubuntor213Moi nguoi cho minh hoi, minh moi cai Ubuntu12 gio lam nhu the nao de di chuyen thanh ben trai xuogn duoi day vay13:54
Stanley00heroandtn3: yo! mấy nay còn làm cái linux kia không?14:46
heroandtn3em đọc Pocket Linux thấy hay phết14:50
heroandtn3Step by step14:51
heroandtn3dạo này đang làm bài tập lớn nên em gác lại rồi14:51
heroandtn3những gì đã làm em đều ghi lại, cho nên lúc nào rảnh lôi ra làm tiếp vẫn ok :D14:51
CoconutCrabokay14:52
Stanley00heroandtn3: :D14:54
* _Tux_ chả đọc cuốn Linux nào quá 3 chapter15:08
_Tux_=)15:08
_Tux_:sosad:15:08
=== CoconutCrab is now known as QB
=== QB is now known as CoconutCrab
redlotus_Tux_: yup :))15:21
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!