/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/12/05/#ubuntu-vn.txt

=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor260cho mình hỏi là mình add ppa của x-swat, update rồi mà vẫn ko cài dc package nào của ppa đó là tại sao vậy :(00:35
vubuntor260libva, mesa,libdrm, etc00:36
vubuntor260báo lỗi unable to locate package00:37
=== _Tux_ is now known as Tux|NikitaS03
=== Tux|NikitaS03 is now known as _Tux_
vubuntor846Hello?06:46
vubuntor846Có ai ở đây không ?06:47
=== normal_guest is now known as xpmrz
vubuntor178Có ai ở đây ko ạ?07:08
vubuntor178Cho mình hỏi chút07:09
heroandtn3!ask07:11
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!07:11
vubuntor665Mình đang dùng centos 6.309:22
C4NoCokay09:22
C4NoCup to date09:22
vubuntor665mấy hôm nay tự dưng gặp lỗi khi làm một số tác vụ09:22
vubuntor665yêu cầu phải xác nhận bằng mật khẩu root09:23
vubuntor665thì thông báo yêu cầu nhập mật khẩu chỉ hiện lên rất nhanh09:23
vubuntor665rồi k cho mình nhập mật khẩu09:23
vubuntor665mà báo faile luôn09:23
C4NoCdùng sudo à09:24
vubuntor665k09:24
C4NoCchứ dùng user nào?09:24
vubuntor665ví dụ như việc mount một ổ ntfs chẳng hạn09:24
vubuntor665mình dùng user thông thường09:24
vubuntor665k phải root09:24
C4NoCuser thường làm sao mà mount09:25
C4NoCphải dùng sudo09:25
C4NoCsudo thì phải có trong sudoers09:25
vubuntor665thì dùng trong giao diện đồ họa nhé09:26
vubuntor665nó sẽ báo cần mật khẩu root mà09:26
C4NoCmount thì vào cli mount09:27
vubuntor665có ảnh này09:27
vubuntor665https://docs.google.com/open?id=0B0xvzldqdDaqQ05tNng3T21mNUk09:27
iSupyBotTitle: Screenshot.png - Google Drive (at docs.google.com)09:27
vubuntor665đấy là ảnh lỗi khi mình muốn update phần mềm09:27
vubuntor665nó k cho mình nhập mật khẩu mà báo faile luôn09:28
vubuntor665xong nó đóng lại rất nhanh09:28
vubuntor665mình phải nhanh tay ấn chup màn hình mới chụp được đấy09:28
vubuntor665alo09:33
vubuntor665có ai giúp được mình không?09:37
C4NoCup lên đâu ko up09:37
C4NoClên cái kia09:37
C4NoClại phải login à09:37
truonganxài yum update được không ?09:38
C4NoCthôi túm lại là xài CLI đi09:38
vubuntor665để mình xem09:38
vubuntor665k được09:38
vubuntor665yum update k được09:38
vubuntor665Error: Package: dsniff-2.4-0.14.b1.el6.i686 (@epel)            Requires: libnids.so.1.24            Removing: libnids-1.24-1.el6.i686 (@epel)                libnids.so.1.24            Updated By: libnids-1.24-1.el6.rf.i686 (rpmforge)                Not found  You could try using --skip-broken to work around the problem09:39
vubuntor665có lỗi09:39
vubuntor665à mình cũng bị mất biểu tượng mạng nữa09:40
vubuntor665có tìm lại được không?09:41
vubuntor665nhiều lúc mất mang ma k biet09:41
truongannó kêu xài yum update -- --skip-broken kìa09:50
truonganyum update --skip-broken09:50
truonganthử coi09:50
vubuntor665có 3 cái09:53
vubuntor665--skip-broken thì update được 2 cái thôi09:53
vubuntor665mà thôi09:53
vubuntor665chắc k cần nữa đâu09:54
vubuntor665lần sau dùng lệnh vậy09:54
vubuntor665Cảm ơn bạn nhé09:54
=== CoconutCrab is now known as LoveCrab
Dynamo <:-P10:29
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== LoveCrab is now known as CoconutCrab
=== CoconutCrab is now known as TwistedCreb
=== Dynamo is now known as Dynamo|vocam
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|arch
=== chungbd|arch is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!