/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/12/16/#ubuntu-cat.txt

=== tsdgeos_ is now known as tsdgeos
wagafobona nit alexm21:00
alexmbona nit21:00
wagafovaig ser-hi a allò de debian21:01
alexmoh, i què tal?21:01
wagafobé, ha anat bé, hi havia unes deu persones21:02
alexmheu resolt algun bug? ;-)21:03
wagafoem va bé perquè ja havia muntat El paquet debian de bulmages, ara tinc més eines21:03
wagafovam resoldre un d'exemple, porto era més un de wishlist que ben bé un error21:04
wagafoperò21:05
alexmtant hi fa però sempre està bé veure un cicle sencer al voltant d'un bug21:05
rafael_carrerashola, arribo tard21:06
rafael_carreras###############################################################21:07
alexmquè va... estàvem fent un aperitiu ;-)21:07
rafael_carrerasmolt bé doncs21:07
wagafobones rafael_carreras21:08
rafael_carrerashola wagafo21:08
alexmhola rafael_carreras21:08
rafael_carrerashola alexm21:08
rafael_carrerasestava cercant de què havíem de parlar :-P21:08
rafael_carrerasCampanya de nous membres de l'equip21:09
rafael_carrerasSeguiment21:09
wagafoaixò21:09
rafael_carrerasbé, la veritat és que no he rebut cap pregunta al respecte de cap interessat21:09
rafael_carrerasperò sí que m'han dit que hi podria haver gent interessada21:09
rafael_carrerasa l'institut on probablement farem la festa raring21:10
alexmhas rebut alguna petició formal?21:10
rafael_carrerasbé, he rebut un esborrany de la petició formal21:10
wagafoi aquuets Dos de la llista21:10
rafael_carrerasqui de la llista?21:11
wagafovull dir els dos interessats21:11
rafael_carrerasara no sé qui són21:11
alexmcrec que vol dir en joan carles i en jordi alins21:12
wagafoun tal Joan Carles, em sembla21:12
wagafoaixò alexm21:12
rafael_carrerasah, d'acord, però aquests dos són antics membres21:13
alexmvols dir que el procés de re-admissió hauria de ser molt menys burocràtic, oi?21:14
wagafoem sembla que la gent pensa que ha d'entrar amb tasques molt completes,no simplement a dinar una mà21:14
wagafodonar, l'Android em fa jugades21:15
rafael_carrerassí, vlia dir això21:16
wagafono és pot engrescar a aquetsdos21:17
wagafo?21:18
rafael_carrerassuposo que sí, almenys el joan carles21:18
rafael_carrerasespero que proposi alguna cosa de l'equip de difusió21:18
rafael_carrerasper cert que va dir que ens llegiria21:19
rafael_carrerassalutacions, palimsesto :)21:19
wagafoperò NO se li hauria d'amoïnar fent-lo pensat que és una feinada21:19
rafael_carrerasbé, ja hi ha estat a l'equip, i ja ehem parlat que la feina que es pot fer és la que es fa, no més21:20
wagafofent-se càrrec d'alguna coseta de la wiki ja ens donaria una mà21:20
rafael_carrerasara ens queda esperar que em diguin més coses des de l'institut i que em presentin la petició definitiva21:23
wagafoo qualsevol altra cosa que vulgui21:23
wagafoaixò de l'institut és per la festa, oi?21:24
rafael_carrerassí, per la festa21:26
rafael_carrerasés un institut dels jesuites a les corts21:26
wagafoal forum també hi ha un de manlleu que va dir que miraria si podia muntar una cosa allà21:26
rafael_carrerassí, ens ho vas dir21:27
rafael_carrerasté temps de presentar lapetició fins els 15 de gener21:27
wagafobé, sols va preguntar,a veure si s'anima21:28
alexmno tenim gaires candidats però la llista tampoc és que tingui gaire activitat21:30
wagafosí, estem en hores baixes21:31
alexmles darreres candidatures han vingut de gent de fora21:31
rafael_carrerascosa que està molt bé, de fet21:32
alexmsegurament la gent està preocupada per altres coses darrerament21:32
wagafosí, és normal21:32
rafael_carrerassí, i també hi ha encara més preocupació pels moviments de canonical21:33
alexmvols dir com allò de les cerques de la 12.10 o hi ha més coses?21:33
* alexm està una mica desconnectat21:33
wagafopotser això també tingui El Seu efecte, tot i que algunes coses potser és malmetr21:34
wagafomal interpreten21:34
wagafojo crec que allò de la privadesa de la 12.1021:35
rafael_carrerasla privadesa i la motxilla que ja portem a sobre21:36
alexmquina motxilla? vols dir el unity?21:37
alexmsi parleu en clau no us segueixo :p21:37
wagafobé, ubuntu és El que és21:38
rafael_carrerasvull dir les coses que han anat passant durant aquests anys21:38
rafael_carrerasl'stack nosequè per exemple, i d'altres com el rithmbox21:39
wagafojo crec que tot és consistent amb El model d'ubuntu21:39
alexmdeus voler dir openstack21:39
rafael_carrerascoses que no faig servir, per cert :)21:39
rafael_carrerassí això21:39
rafael_carrerasperò fan servir un altre que no és open21:39
wagafode l'altre cantó de la balança cada cop hi ha més ordinadors amb ubuntu pre instal·lat21:40
rafael_carrerasbona cosa21:40
wagafola clau perquè linux és difongui, pre ond21:41
wagafopre instal.lacions21:41
wagafobé, tornem al tema21:42
alexm+121:42
alexmcrec que hem de procurar «cuidar» els pocs candidats que tenim21:43
alexmacompanyant-los si és necessari i fent-los el camí més fàcil21:43
wagafo+121:43
rafael_carrerasmirarem de fer-ho, els preguntaré la setmana vinent21:44
rafael_carrerasa veure què n'opinen21:45
alexmpodeu comptar amb mi pel que calgui en aquest sentit21:45
alexmno es tracta tant de tutoritzar com de ser al costat pel que necessitin21:45
wagafotambé amb mi21:46
rafael_carrerasho farem tot a la llista, no els pensava enviar missatges privats21:49
wagafoem sembla bona idea21:49
alexmd'acord21:50
rafael_carrerasalguna cosa més?21:50
alexmper mi ja estem21:51
wagafosí, port mi també21:51
wagafoper21:51
wagafobona nit21:52
alexmbona nit21:53
rafael_carrerasbona nit21:53
rafael_carreras################################################################21:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!