/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/04/#ubuntu-vn.txt

=== chungbd|away is now known as chungbd
vubuntor119C4NoC: tải về cài xong tèo lun, khỏi dùng :|03:14
C4NoC:-/03:15
C4NoCgì thế03:15
vubuntor119hàng fe chứ gì03:16
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
Alfred__Hello?10:35
=== chungbd is now known as chungbd|away
vubuntor216mọi người ơi cho em hỏi ai có link file: getStardictDatabase.tar.bz2 trong http://forum.ubuntu-vn.org/viewpost.php?p=33615 không?12:36
vubuntor216link die rồi12:36
=== CoconutC1ab is now known as Cua3F
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor141Chào các bạn, cho mình hỏi là plugin nào hỗ trợ rtmp protocol cho python 2.7 vậy? mình thử tìm kiếm nhưng không thấy kết quả như mong muốn.13:45
vubuntor141Mình add một link radio vào rhythm và mở link đó thì nhận được lỗi như thế này : Python (v2.7) requires to install plugins to support the following multimedia feature: RTMP protocol source13:46
_Tux_.g rtmp python13:46
iPhenny_Tux_: http://code.google.com/p/rtmplite/13:46
iSupyBotTitle: rtmplite - Flash RTMP server in Python - Google Project Hosting (at code.google.com)13:46
vubuntor901các anh cho emhoi về linux mint15:23
vubuntor901chả là thế này emcos làm cái usb linux mà căm trên máy bàn chạy vù vù.cắm vào laptop thi đen ngòm.máy em vẫn boot  được bằng usb nhé15:25
vubuntor901các bác ko có ai trên mạng ư15:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!