/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/06/#ubuntu-vn.txt

=== CoconutCrab is now known as lazycrab
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor726chào bạn. bạn có thể giúp mình được không12:11
vubuntor726cho mình hỏi. Cái Vi trong ubuntu. Tại sao mình xóa kí tự nhưng nó không mất. nó cũng vẫn hiện trên màn hình. Còn Fedora hay distro khác thì không?12:12
=== CoconutCrab is now known as FatCrab
* vubuntor030 bi danh cap IP roai13:09
vubuntor693Nếu cài Windows // Ubuntu thì nên đặt phân vùng Ext4 cài Ubuntu ở đâu: Đầu đĩa cứng (bằng cách cắt phân vùng ổ C) hay ở cuối ổ đĩa13:09
* vubuntor030 chả cài thế bao jờ13:11
vubuntor693vậy chứ cài sao13:12
vubuntor693Em hồi trước vẫn hay cài Ubuntu // Windows XP. Phân vùng Ext4 ổ cuối bảng phân vùng. Nhưng do là ổ cứng trước bị hư nên nay phải cẩn thận13:13
vubuntor030lên forum đọc đê, có hướng dẫn cụ thể đó thui13:13
vubuntor693forum hay tài liệu ngưởi dùng hở bạn13:15
* vubuntor030 cài toàn tra gg, vừa làm vừa mò13:17
vubuntor030vubuntor693: hỏi ông FatCrab và mấy ông bự bự á, me k bít13:17
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!