/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/26/#ubuntu-vn.txt

=== CoconutCrab is now known as AppleCrab
=== AppleCrab is now known as derpCrab
MeiMein2i: lâu mới thấy a n2i08:54
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== CoconutCrab is now known as OnionCrab
heroandtn3hello mọi người13:52
heroandtn3em đang tách /boot ra phân vùng riêng13:53
OnionCrabokay13:53
heroandtn3và khi reboot thì nó ra dấu nhắc lệnh grub>13:53
heroandtn3em boot vào13:53
OnionCrabokay13:53
heroandtn3thử grub-install /dev/sda13:54
heroandtn3rồi reboot lại nhưng vẫn gặp dấu nhắc lệnh đó13:54
n0bawkphải chạy update grub13:54
n0bawkinstall thôi chưa đủ13:54
heroandtn3em chạy update rồi13:54
n0bawkphải mount cái /boot vào phân vùng mới13:54
n0bawkmount phân vùng mới vào cái /boot**13:55
heroandtn3em rename phân vùng /boot cũ rồi13:55
heroandtn3rồi thêm vào /etc/fstab để mount phân vùng mới vào /boot13:55
heroandtn3/dev/hda2    /boot    ext3    rw    0 013:56
heroandtn3đến dấu nhắc grub>, em phải gõ 3 lệnh là: linux, initrd và boot13:56
heroandtn3thì mới boot được13:56
heroandtn3http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#GNU_002fLinux13:57
iSupyBotTitle: GNU GRUB Manual 2.00~rc1 (at www.gnu.org)13:57
n0bawkhda?13:58
heroandtn3à cái đó em copy từ chỗ khác13:59
heroandtn3máy em là sda13:59
n0bawkheroandtn3: check lại cái đoạn install lại grub đi14:00
n0bawk!grub2 | heroandtn314:00
ubot2heroandtn3: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Grub_214:00
iSupyBotTitle: Grub 2 – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)14:00
n0bawkvới cái grub2 phải chroot vào rồi mới  install đc14:00
heroandtn3đây là nội dung /etc/mtab, dòng thứ 8 chứng tỏ nó đã mount thành công: http://paste.ubuntu.com/1572763/14:01
iSupyBotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)14:01
heroandtn3n0bawk: vâng, để em thử14:01
heroandtn3ở đây em cài grub khi đã boot được vào14:05
heroandtn3nên em nghĩ là ko cần chroot nữa14:05
n0bawkờ đã boot đc vào thì chắc update lại đúng là đc14:08
heroandtn3lệnh update grub chỉ ra thế này14:08
heroandtn3# update-grub14:08
heroandtn3Generating grub.cfg ...14:08
heroandtn3done14:08
heroandtn3nên ko có entry nào là phải :(14:08
heroandtn3# grub-install --root-directory=/ /dev/sda14:10
heroandtn3Installation finished. No error reported.14:10
n0bawkheroandtn3: nếu mình nhớ ko nhầm thì có cả option để chỉ cái /boot ở đâu14:15
heroandtn3trong grub.cfg ạ?14:17
heroandtn3à ko14:19
heroandtn3nhưng em thấy là nó vào được dấu nhắc grub>14:19
heroandtn3à14:19
heroandtn3í anh là lúc install grub14:20
n0bawk14:20
heroandtn3trên wiki viết sai14:20
heroandtn3phiên bản mới chỉ có --root-directory14:20
heroandtn3ko có boot14:20
heroandtn3à14:22
heroandtn3lolz14:23
heroandtn3hình như em tìm ra lí do rồi14:23
heroandtn3ngon rồi14:26
heroandtn3thì ra lúc copy em copy boot vào trong boot14:26
heroandtn3thành ra kernel nằm ở /boot/boot/14:26
heroandtn3nên nó ko tìm thấy14:26
n2i:v14:26
heroandtn3# cp -dpR /boot/ /n mnt/newboot/14:28
heroandtn3ok14:28
heroandtn3:))14:28
* OnionCrab dòm dòm14:30
OnionCrabèo14:46
heroandtn3dùng gparted resize phân vùng có mất dữ liệu ko nhỉ mọi người14:52
heroandtn3em thấy nó cảnh báo là sẽ mất14:52
heroandtn3@.@14:52
OnionCrabphân vùng gì?14:53
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== OnionCrab is now known as WedCrab
WedCrabnew day17:00

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!