/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/29/#ubuntu-vn.txt

vubuntor102các pro ơi01:27
vubuntor102cho t hỏi cách cài đặt phần mềm .tgz trong ubuntu với01:27
vubuntor102k có ai giúp t à01:46
vubuntor102xem trên mạng ng ta cứ nói giải nén rùi ./cònugure01:47
vubuntor102./configure01:47
vubuntor102mà t làm k đc01:47
vubuntor102chán thía01:47
vubuntor102cungx chả có file readme hay install nào cả01:47
=== vubuntor061 is now known as MeiMei
vubuntor102mọi ng ơi giúp t với02:12
vubuntor102sao k có ai trả lời vậy02:13
vubuntor102huhu02:13
_Tux_chưa ai dậy cả02:14
* _Tux_ nói mê02:14
MeiMeivubuntor102: giúp gfi chả nói, kêu chi02:14
vubuntor102hjc02:15
vubuntor102giúp t với02:15
CoconutCrab:302:15
CoconutCrab!ask02:15
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!02:15
vubuntor102t cần cài một file .tgz02:15
vubuntor102nhưng t làm theo hướng dẫn trên mạng k đc02:16
n0bawktar xvf abc.tgz02:16
n0bawkdone02:16
vubuntor102đến ./configure02:16
vubuntor102k ra cái j02:16
vubuntor102t giải nén rùi02:16
vubuntor102tiếp theo thi k đc02:16
vubuntor102t k ./configure nữa02:16
_Tux_vubuntor102: lol02:16
_Tux_phải xem trong đó02:16
_Tux_có gì02:16
vubuntor102mà t vào src lun02:16
vubuntor102và make02:17
_Tux_cứ chứ ./configure tùm lum02:17
vubuntor102nhưng cũng k đc lun02:17
_Tux_có tác dụng gì02:17
_Tux_=)02:17
vubuntor102trong file t giải nén ra02:17
vubuntor102có ba thư mục02:17
vubuntor102bin, lib, va src02:17
_Tux_vubuntor102: có Makefile không?02:17
_Tux_có file configure hem?02:17
vubuntor102thì đó02:17
_Tux_vubuntor102: có không02:17
vubuntor102t .configure k đc02:17
_Tux_không cần phải giải thích02:17
vubuntor102t vào src lun và make02:17
vubuntor102nhưng cũng k dc02:18
_Tux_vubuntor102: không hiểu cái ./configure là cái gì hở02:18
vubuntor10202:18
vubuntor102hj02:18
_Tux_nó gọi cái file configure ở thư mục đấy02:18
_Tux_mà ếu có thì gọi cái gì02:18
vubuntor102để xem có cái file nào thiếu k mà02:18
vubuntor102uh ha02:18
vubuntor102hj02:18
vubuntor102thía trg hợp của t thì giải quyết sao các pro02:19
_Tux_vubuntor102: nhìn loanh quanh xem02:19
_Tux_=)02:19
_Tux_đọc docs của nó02:19
_Tux_blablabla02:19
_Tux_Google02:19
_Tux_=)02:19
vubuntor102doc của nó lại k có hướng dẫn cài đặt02:20
vubuntor102nản02:20
_Tux_làm gì có chuyện02:21
_Tux_phần mềm lởm thế02:21
vubuntor102_Tux_ có rảnh k, cài thử hộ t với, phần mềm này nhẹ thui02:21
* _Tux_ chả rảnh02:21
_Tux_=)02:21
vubuntor102đi mà02:21
vubuntor102t đọc trong doc của nó02:21
vubuntor102k có hướng dẫn cài đặt02:21
vubuntor102giờ chịu chả bit làm sao02:21
vubuntor102http://www.pst.informatik.uni-muenchen.de/projekte/hugo/02:22
iSupyBotTitle: Hugo/RT (at www.pst.informatik.uni-muenchen.de)02:22
_Tux_[Gia Cát Dự] cái thư mục bin là chạy được luôn02:22
vubuntor102sao mà chạy đc02:22
vubuntor102vì toàn các file02:22
vubuntor102chạy kiểu j02:22
_Tux_ồ đoạn được bạn này rồi02:23
_Tux_=)02:23
_Tux_đoán*02:23
_Tux_bạn gái Ngọc ở Thái Nguyên đêm hôm nọ02:23
_Tux_haha02:23
_Tux_:p02:23
vubuntor102Ngọc nào nhỉ02:23
_Tux_ok02:23
_Tux_thế nhầm02:23
_Tux_.g hugort debian02:24
iPhenny_Tux_: No results found for 'hugort debian'.02:24
vubuntor102có j trùng hợp zậy ta?02:24
_Tux_.g hugo debian02:24
iPhenny_Tux_: http://lists.debian.org/debian-user/2012/10/msg00956.html02:24
iSupyBotTitle: Re: Installing Debian on Windows 7 machine? (at lists.debian.org)02:24
_Tux_lol02:24
_Tux_vubuntor102: vô thư mục bin á02:24
_Tux_xem nó có cái gì02:24
vubuntor102có các file run.sh...02:25
vubuntor102toàn file run...sh thui bạn à02:25
_Tux_huehuehue02:26
_Tux_cái này là java02:26
vubuntor102chọn cái nào run giờ02:26
_Tux_có phải cài cắm cm gì đâu02:26
_Tux_=))02:26
vubuntor102k cài á02:26
n0bawkhaiz02:26
vubuntor102thía giờ dùng trình biên dịch java sao02:26
vubuntor102htrc t thử đau có đc02:27
_Tux_chmod +x hugort02:27
_Tux_./hugort -xxx02:27
_Tux_vubuntor102: vãi cả hardcore02:27
_Tux_=)02:27
vubuntor102?02:27
vubuntor102t giơ mới tập tọe linux02:28
vubuntor102k bit j mong chỉ giáo02:28
* _Tux_ thấy chả liên quan tới chuyện tập tọe blablabla02:29
_Tux_thấy có một đống jar02:29
_Tux_thì phải hiểu nó là java ngay chứ02:30
_Tux_vubuntor102: chưa code java bao giờ?02:30
vubuntor102nhưng lại một đống .sh02:30
vubuntor102nên t nghĩ nó là phải cài trên linux02:30
_Tux_.sh là file shell scripts thôi02:30
vubuntor102uhm02:30
_Tux_bản 1.51a thì làm gì có shell scripts nào02:30
_Tux_có mỗi cái hugort02:31
vubuntor102t dow cái đó về02:31
vubuntor102nhưng k thấy có .sh02:31
vubuntor102t sợ k cài đc02:31
vubuntor102nên dow cái hugo 3.0002:31
vubuntor102ở bên dưới02:31
vubuntor102cái hugort 0.51a đó02:32
vubuntor102giờ mún dùng nó thì làm thía nào vậy bạn02:32
_Tux_tự tìm hiểu02:32
_Tux_vừa nói ở trên rồi02:32
_Tux_ếu nói lại nữa02:32
vubuntor102nói đi mà, bạn chỉ nói nó là java02:33
vubuntor102support với02:33
vubuntor102t đang cần gấp mà02:34
_Tux_vubuntor102: cuộn lên đọc hết đi rồi nói02:34
vubuntor102cái chmod đó hả02:35
vubuntor102_Tux_ oi02:42
vubuntor102k đc02:42
vubuntor102_Tux_ còn đó k vậy02:43
vubuntor102???02:46
n0bawkchmod02:49
n0bawkxong rồi ./run.sh?02:49
vubuntor102k đc bạn n0bawk à02:54
n0bawknó báo?02:55
vubuntor102k tim thấy twh mục02:55
=== vubuntor166 is now known as MeiMei
vubuntor102thư mục02:55
vubuntor102n0bawk cho t hỏi02:55
n0bawkthư mục?02:55
vubuntor102uh02:55
vubuntor102t hỏi nhé02:56
vubuntor102giờ mỗi khi t mún sử dụng phần mềm này02:56
vubuntor102t phải làm thế nào02:56
n0bawkchạy cái lệnh?02:56
vubuntor102vì như các bạn nói là  t k phải cài đặt02:56
vubuntor102uh02:56
vubuntor102chạy lệnh đúng k02:56
n0bawk02:57
vubuntor102chạy lệnh thì mình cũng phải vò trong nó chứ02:57
vubuntor102thì mới dùng các lib của nó đc02:57
n0bawksetup cái đó vào script02:57
n0bawkvào biến môi trường02:57
n0bawksau đó nó tự làm :))02:57
vubuntor102?02:57
vubuntor102setup vào script như sao ban?02:58
n0bawkcat run.sh02:59
n0bawkbạn sẽ thấy 1 ví dụ :D02:59
n0bawkcòn như thế nào thì dài dòng lắm, còn tuỳ nó cần những cái gì nữa03:00
_Tux_bản 1.51a03:00
_Tux_có mỗi cái shell script03:00
_Tux_wrap lại cái đống java03:01
_Tux_thì không dùng03:01
_Tux_cứ thích hardcore03:01
n0bawkhe he03:01
* n0bawk cũng thích hardcore03:01
vubuntor102nhưng t làm cái 0.51a như Tux nói03:02
vubuntor102có đc đc03:02
n0bawkhaiz03:02
vubuntor102có đc đâu03:02
n0bawkhay lại để trên phân vùng ntfs của win xong rồi ko đc?03:02
_Tux_=]]03:03
vubuntor102hjc03:03
vubuntor102ai lại thía03:03
n0bawknói chung là nói như bạn thì chả bao h đc03:03
_Tux_biết đâu được03:03
n0bawkko đc thì nó báo gì hay ko bao gì03:03
n0bawkcứ nói ko chạy đc03:04
n0bawkrồi ko đc03:04
n0bawknó lỗi03:04
_Tux_vubuntor102: cài jre chưa vậy03:04
_Tux_=)03:04
n0bawkbố ai biét lỗi gì mà sửa :))03:04
n0bawkko chạy đc nó có phọt cái gì ra thì phải kêu la lên03:04
n0bawk:))03:04
vubuntor102chưa03:05
vubuntor102hjhj03:05
n0bawkok03:06
* n0bawk lượn03:06
vubuntor102?03:06
vubuntor102các pro ddwnngf nóng thế03:06
vubuntor102hugort line 148: /home/trang/java/jdk1.5.0_04/bin/java: no such file or directer03:11
vubuntor102t chmod xong ./hugort -xxx nó ra như thế đó03:11
CoconutCrabuar03:11
CoconutCrablại bạn thái nguyên đó à?03:11
vubuntor102các pro xem hộ t với03:11
vubuntor102?03:11
vubuntor102sao nãy giờ ai cũng hỏi t ở thái nguyên nhỉ03:12
_Tux_n0bawk: đỡ đi anh03:12
_Tux_phải mổ thôi03:12
_Tux_=)03:12
vubuntor102_Tux_ chỉ giáo03:13
* _Tux_ gà lắm03:14
vubuntor102giúp t chút đi03:14
vubuntor626các bạn ơi, sao ubuntu 12.04 không hiển thị như khi cắm 1 usb bình thường vào nhỉ?03:37
vubuntor626mình đã thiết lập mobile broadband, dcom hiện lên nhưng nó không tài nào kết nối được là sao?03:37
_Tux_vubuntor626: là đơn giản click vô network manager03:40
_Tux_chọn D-COM03:40
vubuntor626t chọn vậy rồi nhưng lần nào nó cũng báo k connect đươc03:41
=== CoconutCrab is now known as ztsCrab
=== ztsCrab is now known as Crabby
=== Crabby is now known as crabbie
=== crabbie is now known as cuagia
firewalldtkeke06:03
firewalldtlau ngay ko vao06:04
vubuntor419các bước cài jre trong ubuntu như thế nào nhỉ cả nhà06:30
n0bawksudo apt-get install oracle-jre?06:30
vubuntor419vào đến thư mục giải nén của nó rùi dùng lenegj đó lun hả bạn?06:31
kenny__?06:33
n0bawkko cần giải nén06:33
n0bawksudo apt-get install jdk06:34
n0bawk-> done huh?06:34
n0bawkthích cái hàng của oracle thì cài third party repository06:35
n0bawkrồi sudo apt-get install thế là xong06:35
vubuntor419nó báo couldn't find packeag06:38
vubuntor419cái chỗ install t để là tên cái package t vừa dow về đúng k06:39
_Tux_.g wedup8 java 706:39
iPhenny_Tux_: http://www.webupd8.org/2012/01/install-emerald-in-ubuntu-1110-oneiric.html06:39
iSupyBotTitle: Install Emerald In Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot Via PPA ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog (at www.webupd8.org)06:39
kenny__khong can down package ve dau ban06:39
n0bawkhô hô hô06:39
kenny__@Tux: emerald on arch sao anh? :)06:40
_Tux_kenny__: dùng Ubuntu đi06:40
_Tux_arch mà còn emerald06:40
_Tux_=))06:40
kenny__em hoi vay thoi06:42
kenny__tai sao lai dung khong duoc?06:42
* _Tux_ có bảo không dùng được đâu06:43
=== cuagia is now known as oldCrab
vubuntor278có ai biết câu lệnh tắt firewall trên linux không ạ07:34
oldCrabsudo iptables -F07:36
vubuntor278có ai biết tắt firewall trên centos không ạ07:41
_Tux_vubuntor278: như trên07:41
_Tux_=]]07:41
vubuntor278nhưng mà làm sao biết mình đã tắt hay chưa ạ07:43
_Tux_iptables -L07:44
oldCrabiptables -l07:44
oldCrabokay07:44
oldCrab-L07:44
n0bawktắt firewall mà07:46
n0bawk/etc/init.d/iptables stop07:46
n0bawkchkconfig iptables off07:46
vubuntor278vậy thì câu lệnh nào dúng vậy ạ07:46
vubuntor278ai hướng dẫn dùn em vs ạ07:46
_Tux_vubuntor278: câu nào cũng đúng07:47
vubuntor278vâng em đã làm như thế.nhưng jo em biết sao là đã tắt ạ07:47
n0bawk /etc/init.d/iptables status07:47
vubuntor278mọi người cho mình hỏi là bật firewall ntn ạ07:58
vubuntor278có ai biết bật firewall ntn không ạ07:59
_Tux_vubuntor278: Google08:01
_Tux_system đếu gì lười như hủi ấy08:01
n0bawk.g howto turn on firewall centos08:04
iPhennyn0bawk: http://www.cyberciti.biz/faq/fedora-redhat-centos-5-6-disable-firewall/08:04
iSupyBotTitle: RHEL / Centos Linux Disable Firewall (at www.cyberciti.biz)08:04
vubuntor368a lo08:47
vubuntor474mấy bác có ai flash lại cái bios của mã nguồn mở chưa11:21
_Tux_vubuntor474: chấp nhận có thể tèo mainboard thì chơi thôi11:22
_Tux_=]]11:22
vubuntor474âu shit11:23
vubuntor474thế mà mình tưởng bở11:23
vubuntor474đang định làm chuột bạch11:23
vubuntor474chơi luôn11:25
vubuntor474nhưng mà em chưa biết làm sao đây này11:25
Severus_cùng lắm vác main ra tiệm cho nó chạy lại :311:30
vubuntor474main mới giờ thì có thể nạp lại bằng đường usb mà ngại gì11:31
vubuntor474không chừng flash xong lại ngon hơn thì hay biết mấy11:31
Severus_up bằng usb khi nào thế11:58
Severus_:|11:58
_Tux_Severus_: flash BIOS chứ làm gì12:17
_Tux_Gigabyte thì ngày trước còn có dual bios cơ mà12:17
_Tux_ASUS có Crash BIOS Free12:18
_Tux_bios tèo thì nó tự nạp lại qua HDD/USB/Đĩa mềm12:18
_Tux_UEFI giờ chắc phải hiện đại hơn12:18
Severus_anh _Tux_ em mới nghe có vụ flash lại từ hdd/usb13:18
Severus_nào giờ tonaf chạy ra tiệm cho nó chạy lại13:18
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
Severus_cái đó là chế độ auto restore ah hay sao anh13:18
Severus_:|13:18
Severus_có boot được bios lên đâu mà chạy13:19
* Severus_ thấy có cái default 13:19
Severus_lúc bios lỗi13:19
Severus_:p13:19
n2i}ping16:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!