/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/02/06/#ubuntu-vn.txt

=== n0bawk` is now known as n0bawk
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor086dùng ibus gõ trong aegisub nó cứ vậy hoài http://i.upanh.com/vxfxjx trong khi gõ trong mấy inputbox khác không có vấn đề gì...lâu lâu còn bị kẹt(Không gõ được hoặc không gõ tiếng Việt được!)05:29
_Tux_vubuntor086: ẩn cái đó đi05:52
_Tux_chỉnh lại ibus-preferences05:52
vubuntor086chỉnh ngay từ đầu là ẩn06:00
vubuntor086mấy inputbox khác đều ẩn...chỉ có trong aegisub là hiện ra,gõ không có phụ âm bcdfgh... là không gõ đc gì,bị kẹt typing luôn...06:01
=== chungbd|away is now known as chungbd
heroandtn3hello mọi người10:38
heroandtn3em thấy windows có phần mềm Ghost dùng để clone có tốc độ khá nhanh10:39
heroandtn3trên Linux thì dùng lệnh cp thôi cũng được10:39
heroandtn3nhưng mà có lệnh nào có tốc độ nhanh hơn ko ạ10:39
vubuntor208đi ngủ hết òi, có ai đâu mờ hỏi :D10:40
chungbdheroandtn3, có lệnh rsync10:46
chungbdnhìn hay lắm :D10:46
heroandtn3chungbd: ok, để em thử tìm hiểu11:06
chungbdheroandtn3, ok11:16
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!