/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/03/12/#ubuntu-vn.txt

vubuntor767files mkv tren^ ext4 sau khi resize bi. loi^~ khong^ mo~ dc hoan toan...co cach nao` cuu' van~ khong^00:44
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor210co ai biết khắc phục lỗi04:55
vubuntor210make: *** No rule to make target `config'.  Stop.04:55
vubuntor210không ạ04:55
vubuntor210make: *** No rule to make target `config'.  Stop.04:55
C4NoC chạy configure chưa04:56
C4NoCmà make04:56
vubuntor210là sao ạ04:57
vubuntor210anh có thể hướng dẫn em cụ thể không ạ04:57
vubuntor210em mới học à04:57
vubuntor210anh đâu ròi ạ05:00
vubuntor210hix05:00
vubuntor210:(05:03
vubuntor210em đã chạy lệnh make và make install ở trên rồi ạ05:04
vubuntor210xong mới chạy lênh make config05:04
vubuntor210nó toàn báo lõi là05:05
vubuntor210make: *** No rule to make target `config'.  Stop.05:05
vubuntor210có ai giúp em vs không ạ05:11
vubuntor210"905:11
vubuntor210:(05:11
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor096hi07:13
vubuntor096chao moi nguoi07:14
tuxnguyendlkHic, trên linux khi ẩn chương trình xuống thanh taskbar thì tài nguyên nó vẫn chiếm dụng như vậy nhỉ10:35
tuxnguyendlkkhông giống như bên windows10:35
tuxnguyendlkbên windows khi ẩn xuống là nó cũng ít chiếm dụng tài nguyên máy hơn10:35
tuxnguyendlkcó cách nào khác phục ko nhỉ10:35
_Tux_chém gió10:40
_Tux_=)10:40
=== CoconutCrab is now known as LuserCrab
=== LuserCrab is now known as hardliner
=== hardliner is now known as CoconutCrab
=== _Tux__ is now known as quy_miyo
=== quy_miyo is now known as HanMiyo
=== HanMiyo is now known as HanMiyov2
=== HanMiyov2 is now known as HanMiyov3
=== CoconutCrab is now known as CozyCrab
=== HanMiyov3 is now known as _Tux_
=== CozyCrab is now known as CuaQuaiThai
vubuntor787cho em hoi chia lai o cung o disk utility  cua ubuntu ntn day a14:42
=== CuaQuaiThai is now known as CoconutCrab
n0bawknhư thế đấy14:46
vubuntor787la nhu the nao a14:49
heroandtn3disk utility không chia ổ được thì phải14:49
heroandtn3bạn vào Ubuntu Software center search và cài GParted nhé14:49
vubuntor787em cai dat rui sao nua a14:53
heroandtn3thế bạn đã phân vùng bao giờ chưa?14:55
n0bawk!bg | vubuntor78714:56
ubot2vubuntor787: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Beginner_Guide14:56
iSupyBotTitle: Tài liệu cho người mới dùng Ubuntu – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)14:56
heroandtn3ví dụ với Partition Magic chẳng hạn14:56
heroandtn3nó cũng na ná nhau đấy14:56
vubuntor787e chi moi chia lai o bang dia thui15:04
n0bawkvubuntor787: đọc bài ở trên kia15:12
n0bawkcó chỉ chia thế nào rồi15:12
=== CoconutCrab is now known as Crabbot
vubuntor755hi! mọi người!19:22
vubuntor755ai có tài liệu dns sec giúp mình với19:23
vubuntor755mình cần để làm đề tài19:23
_Tux_vubuntor755: https://encrypted.google.com/search?q=dns+security&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t19:26
iSupyBotTitle: dns security - Google Search (at encrypted.google.com)19:26
vubuntor755bó tay đọc không hỉu19:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!