/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/03/13/#ubuntu-vn.txt

=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== CaNoC is now known as C4NoC
vubuntor850giúp mình lỗi file source.list với. khi mình cập nhật thì máy báo lỗi file đấy.03:54
vubuntor850bây giờ các chương trình software center va syna đều không thể vào được03:55
vubuntor928giúp mình với mình bị lỗi này khi cập nhật. Việc nạp gói danh sachs thất bại/E:Malformed line 1 in source list /etc/apt/sources.list (dist parse)04:33
_Tux_vubuntor928: thì sửa lại sources.list cho nó đúng04:40
_Tux_ở dòng số 1 á04:40
vubuntor928các chương trình Trung tâm phần mềm, synaptic, software source đều bị lỗi hết, không thể mở dược. khi mình đọc file sources.list bằng bộ soạn văn bản thì chỉ thấy có 1 dong duy nhất : deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu quantal-proposed. Mình không biết phải sửa thế nào. mà cũng không thể sửa được04:51
iSupyBotTitle: Index of /ubuntu (at archive.ubuntu.com)04:52
_Tux_!paste04:57
ubot2Với nội dung dài hơn 4 dòng, xin mời copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com, điền tên, ấn nút paste, rồi gửi đường dẫn (link) vào đây04:57
vubuntor928các chương trình Trung tâm phần mềm, synaptic, software source đều bị lỗi hết, không thể mở dược. khi mình đọc file sources.list bằng bộ soạn văn bản thì chỉ thấy có 1 dong duy nhất : deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu quantal-proposed05:14
iSupyBotTitle: Index of /ubuntu (at archive.ubuntu.com)05:14
_Tux_thích lặp lại văn bản05:14
_Tux_mà ếu chịu đọc nhể?05:14
* _Tux_ bay đi05:14
vubuntor928rút ngắn còn 4 dòng rồi mà05:16
vubuntor928http://paste.ubuntu.com/5609845/05:22
iSupyBotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)05:22
vubuntor243hello, xin các bạn giúp cài php 5.2.17 trên bản 12.04 với08:41
n0bawkapt-get install php?08:43
vubuntor243ko được08:43
vubuntor243nếu apt-get install php5 => mặc định cài bản 5.408:44
n0bawkvaajy down ve` tu. ca`i08:48
C4NoC xài 5.4 đi09:03
vubuntor243thanks09:17
=== chungbdz is now known as chungbd
=== Crabbot is now known as CrabbyCoconut
=== CrabbyCoconut is now known as CuaTeo
=== CuaTeo is now known as CoconutCrab
=== _Tux_ is now known as TuxVoDung
vubuntor037co ai do ko vay15:49
vubuntor037moi ng oi15:49
vubuntor037cho co ai ko cho minh hoi cai nay xi15:49
=== CoconutCrab is now known as Crabbot
=== TuxVoDung is now known as TuxChanDoi

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!