/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/03/18/#ubuntu-vn.txt

=== CoconutCrab is now known as ClingyCrab
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor336hello04:27
vubuntor336can  you help me04:27
vubuntor336??04:27
vubuntor336i'm using ubuntu 12.04 but i can't start ibus-unikey when ubuntu start. Everyday, i must turn on it when using, so how do i use ??04:27
C4NoCadd vào auto start ấy04:31
=== ClingyCrab is now known as TPPCrab
vubuntor777Chào mọi người. Tình hình e đang tập tành dùng linux, e muốn cài lên USB để dùng thử..E đã dùng UUI và LUC nh ko boot được. Xin cho e một bài hướng dẩn cụ thể cách cài đặt, vì e search mãi ko thấy các nào khác.08:45
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== CoconutCrab is now known as MintyCrab
MintyCrab32/q12:30
vubuntor2362214:42
vubuntor236co ai giai dap giup ko ta14:42
vubuntor236ping 123.23.63.2514:43
vubuntor23622222222222214:43
root____co bac nao bit pm nao bmark tot ko nhi16:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!